Mere­pääs­te­võist­lus­tel või­tis er­gu­tu­s­au­hin­na Pä­ris­pea võist­kond

100
Merepäästevõistlus Viinistul.

Po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met kor­ral­das koos­töös Ees­ti Va­ba­taht­li­ku Me­re- ja Jär­ve­pääs­te, trans­por­dia­me­ti, Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ku Pääs­te­selt­si, nais­ko­du­kait­se ning Saua Va­ba­taht­li­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu­ga 17. sep­temb­ril me­re­pääs­teos­kus­te võist­lu­se. Ees­tis toi­mus sel­li­ne võist­lus seits­men­dat kor­da.

Es­ma­kord­selt võõ­rus­tas võist­lu­si Vii­nis­tu sa­dam ja Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts.
Võist­lu­se ees­märk on an­da me­re­pääst­ja­te­le või­ma­lus oma os­ku­si näi­da­ta ja võis­tel­da osa­va­ma ühin­gu tiit­li­le. Mit­te vä­hem olu­li­ne ees­märk on võist­lus­tel an­da me­re­pääst­ja­te­le uu­si os­ku­si ning män­gi­da lä­bi elu­li­si har­ju­tu­si, mil­le­ga me­re­pääst­jad või­vad oma töös reaal­selt kok­ku puu­tu­da.

Võist­lus­tel osa­le­sid mees­kon­nad po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­tist, pääs­te­ma­tist ning va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad, kok­ku 15 mees­kon­da. Kuu­sa­lu val­la au kait­se­sid Pä­ris­pea ja Sal­mis­tu va­ba­taht­li­kud. Kor­ral­dus­mees­kon­da kuu­lus üle 80 ini­me­se ning võist­le­jaid oli 45.
Võist­lu­sel oli 15 üle­san­net, mil­le pi­did kõik võist­lus­mees­kon­nad lä­bi­ma ja la­hen­da­ma sünd­mu­se. Inst­ruk­to­rid hin­da­sid nen­de soo­ri­tust ning enim punk­te saa­nud mees­kond kuu­lu­ta­ti võit­jaks.

Oma os­ku­si tu­li näi­da­ta vee­sõi­du­ki juh­ti­mi­sel, kan­na­ta­nu trans­por­ti­mi­sel, na­vi­gat­sioo­nis, es­maa­bis, tu­le kus­tu­ta­mi­ses, up­pu­va alu­se pääst­mi­ses, ju­hi­ta­ma­tu pur­je­ja­hi pääst­mi­ses ja muu­des me­re­pääst­ja­te töös et­te­tu­le­va­tes olu­kor­da­des.

Sel kor­ral või­tis võist­lu­se PPA lae­vas­ti­kku kuuluvaKind­ral Kur­vit­sa mees­kond. Pa­ri­maks mees­kon­na­ju­hiks pär­ja­ti Toi­la va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­te juht Me­his Luus ning er­gu­tu­sau­hin­na päl­vis Pä­ris­pea va­ba­taht­li­ke mees­kond, kel­les näh­ti po­tent­siaa­li tu­le­vi­kus oma os­ku­si ja tead­mi­si efek­tiiv­se­malt ka­su­ta­da.

Võist­lus lõp­pes Vii­nis­tu kat­la­ma­jas au­hin­na­gaa­la­ ja Mar­ko Mat­ve­re kont­ser­di­ga.

Nii võist­le­jad kui kor­ral­da­jad kiit­sid Vii­nis­tu sa­da­mat ja Pä­ris­pea va­ba­taht­lik­ke me­re­pääst­jaid pro­fes­sio­naal­se kor­ral­da­mi­se eest. Kii­du­sõ­nu ja­gus ka il­ma­taa­di­le, kes an­dis võist­lus­teks päi­ke­se­pais­tet ja ka vih­ma, tuult ja lai­ne­tust.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aren­gu­ka­vas tu­le­vaks aas­taks üle 3,4 mil­jo­ni eu­ro in­ves­tee­rin­guid
Järgmine artikkelAni­ja val­la aren­dus­juht on JAN­NE KAL­LAK­MAA