Sügis toob pos­ti­tee­nus­tes muu­da­tu­si Kuu­sa­lu val­las

120
Omniva kirjakast.

Jaa­ni­ka Kööp,
Om­ni­va pos­tia­su­tus­te
Tal­linn-Har­ju piir­kon­na juht

Seo­ses kas­va­va pak­ki­de saat­mi­se­ga pa­kiau­to­maa­ti­des ning vä­he­ne­va tee­nus­te ka­su­ta­mi­se­ga post­kon­to­ris ko­ha­peal vaa­ta­sid Om­ni­va ning Kuu­sa­lu val­la esin­da­jad üle piir­kon­na pos­ti- ja pa­ki­tee­nus­te kor­ral­du­se ja ma­hud ning lep­pi­sid kok­ku tee­nus­te aja­ko­has­ta­mi­se.

Kuu­sa­lu post­kon­to­ri töö asen­dab per­so­naal­ne kir­ja­kand­ja
Kuu­sa­lu post­kon­to­ris teh­ti vii­ma­sel ajal kesk­mi­selt kuus 200 te­hin­gut ehk tel­li­ti pe­rioo­di­kat, maks­ti ar­veid ja saa­de­ti-saa­di pak­ke ning kir­ju. Ku­na pak­ke, mis se­ni olid ühed pea­mi­sed pos­ti­kon­to­ri kü­las­ta­mi­se põh­ju­seid, saa­de­tak­se nüüd pa­kiau­to­maa­ti­de kau­du, siis ko­ha­peal tee­nus­te trend näi­tab vä­he­ne­mi­se mär­ke. Kaa­lu­mi­sel oli küll ka post­kon­to­ri töö üm­ber­kor­ral­da­mi­ne pos­ti­punk­tiks, kuid sel­leks teh­tud koos­tööet­te­pa­nek ei too­nud tu­le­must.

Vä­he­se ko­ha­peal tee­nus­te ka­su­ta­mi­se tõt­tu ot­sus­ta­ti koos­töös oma­va­lit­su­se­ga lõ­pe­ta­da Kuu­sa­lu post­kon­to­ri te­ge­vus 31. ok­toob­ril. Pos­ti­tee­nus ei kao aga ku­hu­gi, se­da hak­kab nüüd too­ma ko­ju või töö­le per­so­naal­ne kir­ja­kand­ja. Pak­ke saab saa­ta-saa­da ka Kuu­sa­lu pa­kiau­to­maa­di kau­du. Ole­me saa­nud ju­ba val­la­va­lit­su­selt et­te­pa­ne­kuid pai­gal­da­da uu­si pa­kiau­to­maa­te. Lä­hi­mad post­kon­to­rid asu­vad Keh­ras ja Lok­sal.

Kui­das kut­su­da per­so­naal­set kir­ja­kand­jat?
Soo­vid saa­ta või saa­da pak­ki? Va­jad post­mar­ki, ümb­rik­ku või pa­ken­dit? Ta­su­da ar­veid või saa­ta kir­ja? Kut­su sel­leks per­so­naal­ne kir­ja­kand­ja ko­ju või töö­le! See on ta­su­ta, kui elad pos­tia­su­tus­test kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit, lä­he­malt tu­lek mak­sab 5 eu­rot. Keh­ti­vad täp­selt sa­mad hin­nad kui pos­tia­su­tu­ses ja mak­sad ai­nult os­te­ta­va­te pos­ti­tee­nus­te eest.

Per­so­naal­se kir­ja­kand­ja tel­li­mi­ne on ime­liht­ne!
• Tel­li­mi­seks he­lis­ta te­le­fo­nil 664 3330.
• Või täi­da tel­li­mus www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Märgi, mida soovid teha ja aadress. Sinuga võetakse ühendust ja lepitakse kokku teenindamise aeg. Tellimus täidetakse üldjuhul juba järgmisel tööpäeval, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul ajavahemikus kell 8-17.

Kolm vähe kasutatavat kirjakasti eemaldatakse
Kuusalu vallas on 8 kirjakasti ja enamikke kasutatakse aktiivselt. Samas Soorinna, Kolgaküla ja Kolga kirjakastis on olnud alla 5 kirja kuus või ei ole olnud ühtegi kirja, seetõttu need eemaldatakse oktoobrist. Kui postiasutust ei ole läheduses, siis saab kirju saata ka personaalse kirjakandja abil.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAni­ja val­la aren­gu­ka­vas tu­le­vaks aas­taks üle 3,4 mil­jo­ni eu­ro in­ves­tee­rin­guid