Ani­ja vald plaa­nib Keh­ra uu­de kor­rus­maj­ja kor­te­ri ost­mist

415

Vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa ka­van­da­da 2020. aas­ta ee­lar­ves­se ra­ha Keh­ra uu­de maj­ja 1toa­li­se kor­te­ri ost­mi­seks.

Eel­mi­sel aas­tal väl­jas­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus OÜ­le Saa­re­maa Kon­ve­rents ehi­tus­load Keh­ras­se Aia tä­na­va­le kol­me 15 kor­te­ri­ga elu­ma­ja ehi­ta­mi­seks. Kui­gi hu­vi­li­si oli esial­gu pal­ju – kor­te­ri­te koh­ta uu­ri­ti nii aren­da­jalt kui val­la­va­lit­su­sest – po­le ehi­ta­ma se­ni ha­ka­tud. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud aas­ta vii­ma­sel is­tun­gil rää­kis val­la­va­nem Rii­vo Noor, et ehi­ta­mi­seks pan­ga­fi­nant­see­rin­gu saa­mi­seks on aren­da­jal va­ja et­te näi­da­ta kol­me sar­na­se kor­te­ri os­tu-müü­gi­te­hing.

„Kuid Keh­ra lin­nas po­le ju­ba aas­ta­küm­neid ehi­ta­tud üh­te­gi uut kor­ter­ma­ja ning puu­du­vad and­med siin­se­te uu­te kor­te­ri­te hin­da­de koh­ta. See­tõt­tu on aren­da­jal ai­nu­ke või­ma­lus pan­galt ehi­ta­mi­seks lae­nu saa­da, kui on en­ne ehi­ta­mi­se alus­ta­mist sõl­mi­nud eel­le­pin­gud vä­he­malt kol­me kor­te­ri müü­mi­seks,“ sel­gi­tas val­la­va­nem.

Ta üt­les, et on aren­da­ja­ga kor­du­valt koh­tu­nud ning uu­ri­nud ka ko­ha­li­kelt et­te­võ­te­telt, kas on hu­vi soe­ta­da Keh­ras uu­si kor­te­reid. Rii­vo Noor rää­kis, et on su­hel­nud ümb­rus­kon­nas kin­nis­va­ra müü­va­te maak­le­ri­te­ga ning nen­de hin­nan­gul võib põh­jus ol­la hin­nas – Aia tä­na­va kor­te­rid pa­ku­ti müü­ki sa­ma hin­na­ta­se­me­ga, mis on Aru­kü­la uu­tes kor­ter­ma­ja­des.

„Ani­ja val­lal ei ole prae­gu kar­ju­vat va­ja­dust kor­te­ri jä­re­le, kuid mi­nu mee­lest võiks an­da aren­da­ja­le või­ma­lu­se ha­ka­ta ehi­ta­ma,“ ar­vas Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et val­lal on või­ma­lik soe­ta­da esi­me­ses ka­van­da­ta­vas kor­ter­ma­jas ühe­toa­li­ne kor­ter soo­dus­hin­na­ga 41 000 eu­rot ning pak­kus, et üks või­ma­lus on saa­da uue kor­te­ri ost­mi­seks osa ra­ha mõ­ne prae­gu val­la­le kuu­lu­va ela­mis­pin­na müü­gist.

Vo­li­ko­gu lii­ge Mar­gus Nõl­vak ar­vas, ku­na val­la hu­vi on, et Keh­ras oleks või­ma­lik os­ta uu­si kor­te­reid, võiks aren­da­ja­le sea­da ka aja­li­sed ko­hus­tu­sed – näi­teks mil­lal tu­leks val­mis kor­ter val­la­le üle an­da. Se­da on te­ma sõ­nul va­ja, et kol­me eel­le­pin­gu sõl­mi­mi­se jä­rel ei too­daks uut va­ban­dust, miks ei saa pro­jek­ti­ga alus­ta­da: „Sest meie hu­vi po­le saa­da val­la­le se­da üh­te kor­te­rit, vaid et Keh­ras­se ehi­ta­taks kor­ter­ma­ja, ku­hu ini­me­sed saak­sid en­da­le kor­te­reid os­ta. Ku­na Keh­ras­se po­le kor­ter­ma­ju ehi­ta­tud, po­le ka hin­na­re­fe­rent­si ehk me ei tea siin­seid tu­ru­hin­da­sid.“

Vo­li­ko­gu lu­bas val­la­va­lit­su­sel 15 poolt­hää­le­ga ka­van­da­da ee­lar­ves­se raha Aia tä­nav 12 maj­ja ehk esi­mes­se kor­te­re­la­mus­se, mi­da OÜ Saa­re­maa Kon­ve­rents plaa­nib Keh­ras­se ehi­ta­da, 1toa­li­se kor­te­ri ost­mi­seks tin­gi­mu­sel, et kor­te­rios­tu eel­le­pin­gud on li­saks val­la­va­lit­su­se­le sõl­mi­nud veel vä­he­malt kaks ost­jat. Se­ni on Aia tä­na­va esi­me­ses uues kor­ter­ma­jas bro­nee­ri­tud veel vaid üks kor­ter.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu rah­va­ma­ja saab uue la­va
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit kor­ral­dab nüüd ka koo­li­tu­si