Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit kor­ral­dab nüüd ka koo­li­tu­si

434

Veeb­rua­ris täi­tub esi­me­ne te­gut­se­mi­saas­ta Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­dul (KuEL), mis sel aas­tal alus­tas muu­de et­te­võt­mis­te kõr­val koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­se­ga piir­kon­na et­te­võ­te­te­le, et ai­da­ta kaa­sa nen­de aren­gu­le.

Esi­me­ne koo­li­tus toi­mus möö­du­nud nä­da­lal, 14. jaa­nua­ril, tee­ma oli „Sot­siaal­mee­dia – Fa­ce­boo­ki ja Ins­tag­ra­mi põ­hi­tõed“. Osa­le­jaid oli 22, neist 7 olid väl­jas­tpoolt lii­du liik­mes­kon­da, üks osa­le­ja oli ka Raa­si­kult.

Koo­li­tus­te­ga on plaa­nis KuE­Li ju­ha­tu­se esi­me­he Ar­go Sau­li sõ­nul jät­ka­ta. Järg­mi­ne tee­ma on et­te­võt­ja­te soo­vil „Do­ku­men­di­töö kor­ral­dus väi­keet­te­võt­tes“, koo­li­tab KuE­Li ju­ha­tu­se lii­ge Jan­ne Ker­do fir­mast Ker­do ja Part­ne­rid.

Ar­go Saul tut­vus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le lii­du tä­na­vu­se esi­me­se poo­laas­ta tööp­laa­ni. Koos­töös Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga jät­ka­tak­se ühisp­ro­jek­ti­ga, et koos­ta­da ja väl­ja an­da Kuu­sa­lu val­la tu­ris­mi­kaart nii pa­be­ril kui ka di­gi­taal­selt.

Veeb­rua­ri lõ­pus tu­leb KuE­Li esi­me­ne sün­ni­päe­va­pi­du lii­du liik­me­te­le, ke­da prae­gu­seks on 30 – see oli­gi esi­me­se te­ge­vu­saas­ta op­ti­mist­lik ees­märk, kom­men­tee­ris ju­ha­tu­se esi­mees. KuE­Li asu­ta­mis­koo­so­lek toi­mus mul­lu 22. veeb­rua­ril, re­gist­ree­ri­ti 25. veeb­rua­ril.

Taas on ka­vas sel aas­tal kor­ral­da­da nä­da­la­ne pro­jekt „Töö­le kaa­sa“, mis on suu­na­tud las­te­le ja noor­te­le, et tut­vus­ta­da eri­ne­vaid töö­koh­ti. Eel­mi­sel aas­tal osa­les Bal­ti Spoon ja teeb kaa­sa ka tä­na­vu. Ar­go Saul kut­sub üles tei­si­gi KuE­Li liik­meid sel­les pro­jek­tis osa­le­ma, „Töö­le kaa­sa“ toi­mub17.-21. veeb­rua­ril.

KuE­Li esin­dus võist­leb 18. ap­ril­lil Kiius Nor­dic Hou­ses Disc­gol­fi Par­gis toi­mu­va et­te­võ­te­te võist­lu­sel, osa­le­ma kut­su­tak­se ko­ha­lik­ke et­te­võt­teid.

Koos­töös Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­dus­te ning Kuu­sa­lu Noor­te­kes­ku­se­ga kor­ral­da­tak­se 13. mail Kuu­sa­lu kesk­koo­lis noor­te­le suu­na­tud töö­mess. Tut­vus­ta­tak­se töö­või­ma­lu­si et­te­võ­te­tes, on loen­gud ja mees­kon­ni­ti tu­leb la­hen­da­da et­te­võt­lu­sa­la­seid üle­san­deid.

Eelmine artikkelAni­ja vald plaa­nib Keh­ra uu­de kor­rus­maj­ja kor­te­ri ost­mist
Järgmine artikkelJÜ­RI LILL­SOO veel Ani­ja vo­li­kok­ku ei naa­se