Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja saab uue la­va

513
Sel pil­dil on Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja saal il­ma la­va­ta, va­na oli lam­mu­ta­tud ja uue­ga pol­nud veel alus­ta­tud. Fo­to Ul­vi Rand

Li­gi 90aas­ta­se la­va alt lei­ti prah­ti, too­le, va­nu ää­di­ka­pu­de­leid, noo­te ja 50nda­te aas­ta­te loo­sung.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja la­va oli ku­lu­nud ja lo­gi­ses. Ku­na la­va­lau­da­dest tu­li pin­de, oli see vii­ma­sel ajal kae­tud suu­re vai­ba­ga. Nüüd on va­na la­va lam­mu­ta­tud ja ehi­ta­tak­se uus.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht ja rah­va­ma­ja pe­re­nai­ne Ul­vi Rand üt­les, et tõe­näo­li­selt oli va­na la­va ehi­ta­tud 1932. aas­tal: „Kuu­sa­lu mees­koo­ri laul­ja Ado Pärn mee­nu­tas, kui­das rah­va­ma­ja re­mon­di­ti 1977. aas­tal, kuid la­va jäi sa­ma. Ka siis, kui 1984. aas­tal re­mon­di­ti rah­va­ma­jas ah­ju­sid, ei uuen­da­tud la­va. Aas­tal 1997 rah­va­ma­ja re­no­vee­ri­ti ja la­va­le pan­di se­ni­se pea­le uus lau­dis, teh­ti pi­ken­dus ning mõ­le­ma­le poo­le kõr­va­le tre­pid, suf­löö­riauk kae­ti kipsp­laa­di­ga.“

Ku­na tä­na­vu sü­gi­sel täi­tub rah­va­ma­ja ava­mi­sest 115. aas­tat, ot­sus­tas ma­ja hal­dav Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts, et sel­leks ajaks tu­leb la­va uuen­da­da. Selts esi­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se ra­has­tu­se saa­mi­seks. Abi pa­lu­ti ka ko­ha­li­kult puit­ma­ja­toot­jalt Nor­dic Hou­ses, et­te­võ­te te­gi la­va pro­jek­ti, an­dis ma­ter­ja­li ja ehi­tus­me­hed. La­va tu­leb vi­suaal­selt sa­ma­su­gu­ne ja sa­ma­des mõõt­me­tes, na­gu oli eel­mi­ne, pin­da­la on um­bes 100 ruut­meet­rit. Sis­se ehi­ta­tak­se paar pa­ni­pai­ka, li­saks la­vae­si­ses­se avad kõ­la­ri­te tar­beks. Lä­hi­tu­le­vi­kus on plaan uuen­da­da rah­va­ma­ja koo­riast­med.

Kuu­sa­lu vald toe­tab la­vae­hi­tust 6000 eu­ro­ga, mis ka­tab ma­ter­ja­li ot­se­ku­lu. Nor­dic Hou­ses pa­nus­tab ehi­tus­puu­sep­pa­de töö­ga.

Nor­dic Hou­se­se juht Ar­go Saul kom­men­tee­ris, et see on ko­ha­li­ku vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te väi­ke pa­nus ko­gu­kon­na­le: „Meie kin­gi­tus Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja­le 115. sün­ni­päe­vaks.“

Va­na la­va ai­ta­sid lam­mu­ta­da Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­did. Ul­vi Rand sõ­nas, et nad te­gid tub­lit tööd, vii­sid va­nad lauad väl­ja ja ai­ta­sid ko­ris­ta­da.

La­va alt lei­ti pal­ju prah­ti, mõ­ned kolm­nurk­sed ää­di­ka­pu­de­lid, noo­te, rä­bal­du­nud loo­sung 1950nda­test aas­ta­test.

„Ai­nus, mil­lel on väär­tust ja taas­ta­me, on suf­löö­riau­gu vi­nee­rist äär. Olen pöör­du­nud taas­ta­mis­pal­ve­ga mööb­li­res­tau­raa­tor Mee­lis Par­ra poo­le, tõe­näo­li­selt tu­leb sel­lest ää­rest rah­va­maj­ja kõ­ne­pult,“ lau­sus Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht.

Ta li­sas, et taas­ta­mi­sel on ala­ti kom­beks pan­na kaa­sa mi­da­gi eel­ne­vat ja mi­da­gi, mis an­naks in­fot prae­gu­sest ajast. See­kord on ka­vas pan­na la­va al­la tu­le­vas­te põl­ve­de jaoks üks sa­mast lei­tud ää­di­ka­pu­del aas­tast 1953, ka Sõ­nu­mi­too­ja 2019. aas­ta­käi­gu kõik numb­rid ja 2020. aas­tast le­he käe­so­lev num­ber, mil­les on lu­gu uue la­va ehi­ta­mi­sest.