Ani­ja vald osa­leb va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te pro­jek­tis

22
Anija vallamaja.

Osa­le­da plaa­nib ka Raa­si­ku vald.

Sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­mu­sel viib Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­ne Ko­du­kant aas­ta­tel 2021-2023 Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toel lä­bi pro­jek­ti „Va­ba­taht­li­ke kaa­sa­mi­se koos­töö­mu­de­li ra­ken­da­mi­ne hoo­le­kan­de­süs­tee­mi“. Pro­jek­ti raa­mes pa­ku­tak­se üle 65aas­tas­te­le ea­ka­te­le ning eri­va­ja­dus­te­ga täis­kas­va­nui­le va­ba­taht­li­ku selt­si­li­se tu­gi­te­ge­vu­si. Pro­jek­ti tut­vus­tu­ses on öel­dud, et sa­ge­li ta­hab ea­kas ini­me­ne ja­ga­da oma mõt­teid ja emot­sioo­ne, arut­le­da elu üle, kuid tal po­le kuu­la­jat. Va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te põ­hi­li­ne te­ge­vus on toe­ta­da ük­sin­dust tund­vaid ea­kaid või eri­va­ja­du­se­ga ini­me­si, ol­la nen­de­ga koos ja su­hel­da, kor­ral­da­da ühi­seid te­ge­vu­si, käia näi­teks koos ja­lu­ta­mas või raa­ma­tu­ko­gus.

Pro­jek­ti lä­bi­vii­mi­seks on igas maa­kon­nas koor­di­naa­tor, kes kaa­sab sel­lest hu­vi­ta­tud oma­va­lit­su­si. Har­ju­maa va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te koor­di­naa­tor Ka­rin Ta­la­laev sel­gi­tas, et pro­jekt on suu­na­tud eel­kõi­ge nei­le ini­mes­te­le, kes po­le jõud­nud pea­mi­selt abi­va­ja­ja­te või vä­he­kind­lus­ta­tu­te­ga te­ge­le­va­te sot­siaal­töö­ta­ja­te in­fo­väl­ja: „Pea­mi­ne ees­märk on ai­da­ta ini­mes­tel hoi­da po­si­tiiv­set emot­sio­naal­set sei­sun­dit.“

Pro­jek­tis osa­le­mi­seks on Ani­ja ja Viim­si val­la­va­lit­su­se­ga kok­ku­le­pe sõl­mi­tud. Har­ju teis­te­le oma­va­lit­sus­te­le oli möö­du­nud nä­da­lal pro­jek­ti tut­vus­ta­mi­seks esi­me­ne in­fo­tund.

Paar aas­tat ta­ga­si toi­mus sar­na­ne pi­lootp­ro­jekt kuues maa­kon­nas, Har­ju­maalt olid kaa­sa­tud ne­li oma­va­lit­sust. Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja rää­kis, et mõ­nes oma­va­lit­su­ses pi­lootp­ro­jekt õn­nes­tus, mõ­nes ei lei­tud va­ba­taht­li­kest selt­si­li­sest hu­vi­ta­tuid: „Ot­sus­ta­si­me kat­se­ta­da, sest iga pro­jekt on või­ma­lus. See pro­jekt on ka­he­pool­se­te või­ma­lus­te­ga. Esi­teks püüa­me lei­da üles ini­me­sed, kes ta­hak­sid en­da­le selt­si­daa­mi või -här­rat ning tei­seks ini­me­sed, kel on taht­mist ja soo­vi neid ai­da­ta, kuu­la­ta ja su­hel­da, pa­nus­ta­da sel­leks oma ae­ga.“
Ini­me­sed, kes soo­vi­vad selt­si­list, peak­sid tea­da and­ma val­la­va­lit­su­se sot­siaal­töö­ta­ja­te­le.

Nei­le või maa­kon­na koor­di­naa­to­ri­le võik­sid tea­da an­da ka hu­vi­li­sed, kes on val­mis hak­ka­ma va­ba­taht­li­kuks selt­si­li­seks. Abi­lis­te­ga viiak­se lä­bi vest­lus, te­hak­se taus­ta­kont­roll, kor­ral­da­tak­se koo­li­tu­si.

Abi­val­la­va­nem sel­gi­tas, et va­ba­taht­li­kuks selt­si­li­seks soo­vi­jail peab ole­ma ar­vu­ti ka­su­ta­mi­se os­kus ning oma­ma ar­vu­tit, sest pea­vad oma tööd ka vei­di do­ku­men­tee­ri­ma: „Ini­me­sed, kes pro­jek­ti kau­du kok­ku viiak­se, pea­vad oma­va­hel so­bi­ma. Siis sõl­mi­tak­se nen­de va­hel le­ping.“

Mar­ge Ra­ja aval­das loo­tust, et va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te pro­jekt ai­tab kaa­sa ko­gu­kon­da­de pa­re­ma­le si­du­su­se­le: „Meie kü­la­des­se on vii­mas­tel aas­ta­tel ko­li­nud uu­si noo­ri pe­re­sid, ehk saa­me pro­jek­ti kau­du viia nen­de­ga kok­ku sa­mas kü­las ela­va va­ne­maea­li­se või eri­va­ja­du­se­ga ini­me­se. Selt­si­lis­te va­nu­se alam­piir on 16 aas­tat, osa­le­da või­vad ka güm­naa­siu­mi­noo­red, kes saak­sid va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te­na õpe­ta­da ea­ka­te­le ar­vu­ti­te ja nu­ti­sead­me­te ka­su­ta­mist.“

Oma­va­lit­su­sed, kes pro­jek­tis osa­le­vad, pa­nus­ta­vad va­ja­du­sel ra­ha­li­selt, hü­vi­ta­vad va­ba­taht­li­ku sõi­du­ku­lud.

Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja kin­ni­tas, et ka Raa­si­ku vald ka­vat­seb va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te pro­jek­tis kaa­sa lüüa, kui­gi kolm aas­tat ta­ga­si ala­nud pi­lootp­ro­jekt too­kord val­las häs­ti ei käi­vi­tu­nud. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus esialgu osa­le­da ei plaa­ni.

Eelmine artikkelPika­ve­re mõi­sa­par­gis põ­le­sid ad­ven­diõh­tul 1000 küü­nalt
Järgmine artikkelLai­ri­ba­võr­gu jät­kup­ro­jek­tist aas­ta­tel 2022-2027