Pika­ve­re mõi­sa­par­gis põ­le­sid ad­ven­diõh­tul 1000 küü­nalt

94
Raasiku kooli ja rahvamaja vahel on jõuludekoratsioonina tuledesäras rohkem kui 2 meetri kõrgune kingipakk. Foto Johanna Sepmann

Möö­du­nud pü­ha­päe­va õh­tul kut­sus Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool hu­vi­li­si nau­ti­ma tu­le­de­sä­ra ja küün­la­ku­ma, roh­kem kui kolm tun­di põ­le­sid koo­li­ma­ja ümb­ru­ses ja par­gis 1000 väi­kest õue­küü­nalt. Küü­nal­de­ga olid ää­ris­ta­tud tee­ra­jad ja elu­puu­de ümb­rus, par­gi tii­gi­pool­se osa ühe­le nõl­va­le olid põ­le­vad küün­lad lu­me­le sä­ti­tud nii, et neist moo­dus­tuks sõ­na „Pi­ka­ve­re“, tei­sele nõl­va­le „joo­nis­ta­ti“ lum­me küü­nal­dest kuusk, ee­ma­le jõu­luin­gel. Li­saks ela­va­le tu­le­le olid par­gi­puu­del, pursk­kae­vul, õp­pe­pa­vil­jo­nil, vä­li­köö­gil ja mit­mel pool mu­jal elekt­ri­küü­nal­de­ga val­gus­ke­tid, par­gis män­gis jõu­lu­muu­si­ka.

„See oli kir­jel­da­ma­tu vaa­te­pilt, te­ki­tas vä­ga soo­ja ja mõ­nu­sa jõu­lu­tun­de. Üks proua üt­les, nii ilus, et lau­sa klomp tu­leb kur­ku,“ sõ­nas mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas.

Ta rää­kis, et idee tä­his­ta­da kol­man­dat ad­ven­ti val­gu­se või­du­ga pi­me­du­se üle tu­li õpe­ta­ja Ali­ce Suur­kuu­sel. 1000 küün­la põ­le­ma pa­ne­mi­se­le kaa­sas kool li­saks oma ma­ja rah­va­le ko­gu­kon­na ela­nik­ke, paa­ri­küm­nel ini­me­sel ku­luks sel­leks um­bes 20 mi­nu­tit: „Ost­si­me küü­nal­de süü­ta­mi­seks väi­ke­sed bal­loonid ja sai­me val­mis ar­va­tust kii­re­mi­ni. Küü­nal­de pai­ka sät­ti­mi­ne võt­tis kauem ae­ga. Tu­li jäl­gi­da, et read olek­sid sir­ged. Küü­nal­dest täh­te­de ja pil­ti­de jaoks joo­nis­ta­si­me lu­me­le kon­tuu­rid, ing­li te­ge­mi­seks hei­tis õpe­ta­ja Kai se­li­li lum­me ja te­gi lu­meing­li.“

Val­gus­pi­du käi­sid vaa­ta­mas üle 300 ini­me­se ko­gu val­last, nei­le pa­ku­ti soo­ja glö­gi ja pi­par­koo­ke: „Oli vä­ga ilus ja õn­nes­tu­nud et­te­võt­mi­ne, sai­me pal­ju kii­du­sõ­nu. Ala­ti ei pea kor­ral­da­ma kont­ser­te või muud suu­re­mat, va­hel pii­sab sil­mai­lust, et saa­da pal­ju soo­just sü­da­mes­se.“

Ka Aru­kü­las ja Raa­si­kul tä­na­vu roh­kem jõu­lu­kau­nis­tu­si
Raa­si­kul ja Aru­kü­las on li­saks elekt­ri­pos­ti­de kül­ge pan­dud jõu­lu­val­gus­ti­te­le jaa­ma juu­res tä­na­vu val­gus­kett ning koo­li ja rah­va­ma­ja va­he­li­sel alal suur val­gus­ta­tud kin­gi­pakk, Aru­kü­las val­gus­pal­lid mõi­sa­par­gis, 540meet­ri­ne val­gus­kett Jaa­ma tä­na­val ning val­gus­kett ka liu­väl­jal.

Suu­rem osa neist on kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­man­ni ideed: „Raa­si­ku kin­gi­pa­ki la­si­me spet­siaal­selt te­ha pa­nee­li­dest, mil­le kül­jes on val­gus­tid. Idee leid­sin ühest ka­ta­loo­gist, taht­sin mi­da­gi, mis te­ki­taks vau-efek­ti. Seal saab pe­re­de või sõp­ra­de­ga te­ha ühis­pil­ti, mis jääb mee­nu­ta­ma 2021. aas­tat. Kin­gi­pakk on nii kõr­ge, et ka­he­meet­ri­ne mees ma­hub pü­si seis­ma. Tu­le­val aas­tal saa­me sel­le jõu­lua­jaks pan­na mõn­da tei­se koh­ta.“

Aru­kü­la jaa­ma tä­na­va kõn­ni­teeäär­se puu­deal­lee val­gus­ke­ti­ga kau­nis­ta­mi­se pak­kus en­di­ne val­la­va­nem And­re Sepp. Jo­han­na Sep­mann mär­kis, et val­la hea­kor­ra­töö­ta­jal koos abi­lis­te­ga ku­lus sel­le üles­pa­ne­mi­seks nä­dal, tu­le­mus sai vä­ga efekt­ne: „Üks ini­me­ne kii­tis, et on 50 aas­tat Aru­kü­las ela­nud, nii­su­gu­seid kau­nis­tu­si näeb siin esi­mest kor­da.“

Eelmine artikkelKiiret internetti ootavad paljud külad
Järgmine artikkelAni­ja vald osa­leb va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te pro­jek­tis