Lai­ri­ba­võr­gu jät­kup­ro­jek­tist aas­ta­tel 2022-2027

32
Ida-Har­jus pan­nak­se kii­re in­ter­ne­ti val­gus­kaa­bel õhu­lii­ni­de­le 2021. aastal Kuu­sa­lu val­las. Kaar­dil on he­le­ro­he­li­se­ga kü­lad, kus lai­ri­ba­võrk on lii­tu­da soo­vi­ja­te­le ra­ja­tud. Tu­me­ro­he­li­se­ga on tä­his­ta­tud alad, kus on ka­vas ha­ka­ta ehi­ta­ma. Kaart Enefit Connect

Ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium pa­lub val­da­del saa­ta 7. jaa­nua­riks ni­me­kir­jad prio­ri­teet­se­test asulatest ning olulistest asu­tu­stest ja ettevõtetest, ku­hu viie aas­ta jook­sul ra­ja­da lai­ri­ba juur­de­pää­su­võrk. Rii­gil on ka­vas in­ves­tee­ri­da ku­ni aas­ta­ni 2027 kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se väl­jae­hi­ta­mi­seks 69,9 mil­jo­nit eu­rot. Ani­ja val­da on plaa­nis ehi­ta­da lai­ri­baü­hen­du­si 610 286, Kuu­sa­lu val­da 918 235 ja Raa­si­ku val­da 534 527 eu­ro ula­tu­ses. Kin­nis­tuo­ma­ni­ke omao­sa­lus oleks 200 eu­rot.

Mi­nis­tee­rium kor­ral­das ree­del, 3. det­semb­ril val­da­de esin­da­ja­te­le sel­gi­ta­va vee­bi­koh­tu­mi­se. Kuu­sa­lu val­la IT-aren­dus­juht Peep Abel: „In­fo­tun­nis öel­di, jaa­nua­ris edas­ta­ta­vad ni­me­kir­jad ei pea ole­ma lõp­li­kud. Mei­le sel­gi­ta­ti, et riik hak­kab kor­ral­da­ma võrguehi­ta­ja­te leid­mi­seks taotlusvoore. Neid te­hak­se aas­ta­te jook­sul mi­tu, val­da­delt kü­si­tak­se ee­lis­tu­si ka edas­pi­di, sest olu­kor­rad või­vad kü­la­des aja jook­sul muu­tu­da.“

Ehi­ta­mi­seks ja­ga­ta­vat ra­ha on ka­vas ka­su­ta­da või­ma­li­kult rat­sio­naal­selt, kesk­mi­selt peaks kü­la­des ku­lu­ma ühe aad­res­si koh­ta 3000 eu­rot. Ko­had, kus ma­jad asu­vad kau­ge­mal ja ehi­tus ku­ju­neb kal­li­maks, jää­vad ka sel­lest pro­jek­tist väl­ja, oli mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja­te sõ­num.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­lus kü­la­va­ne­ma­telt abi kii­re in­ter­ne­ti va­ja­du­se väl­ja­sel­gi­ta­mi­sel. Saa­de­tud et­te­pa­ne­kuid hak­kab aru­ta­ma val­la­va­lit­sus.

Ani­ja val­la­va­lit­sus ko­gub in­fot et­te­võ­te­telt, kes kü­la­des kii­ret in­ter­net­ti va­ja­vad. Val­la­va­nem Riivo Noor: „Ühtegi küla teistele ei eelista. Soovime, et kiire interneti saavad kõik külad, paneme kõik nimekirja.”

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus po­le veel prio­ri­teet­seid koh­ti va­li­nud.

Eelmine artikkelAni­ja vald osa­leb va­ba­taht­li­ke selt­si­lis­te pro­jek­tis
Järgmine artikkelRaasiku vallas taas koogiaktsioon