Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se laat toi­mus koos koo­lial­gu­se fes­ti­va­li­ga

239
Raasiku jalgpalliklubi FC Joker tegemisi tutvustas huvihariduse laadal juhatuse liige ja treener RENE LILL. Foto Maarja-Ly Teino

Tar­ku­se­päe­val, 1. sep­temb­ril olid Aru­kü­la staa­dio­nil es­ma­kord­selt koos kaks iga-aas­tast üri­tust – koo­liaas­ta al­gu­se fes­ti­val ning kuuen­dat kor­da toi­mu­nud hu­vi­ha­ri­du­se laat.

Pea­kor­ral­da­ja Maar­ja-Ly Tei­no rää­kis, et hu­vi­ha­ri­du­se laa­da­le on pa­ri­mat toi­mu­mi­sae­ga püü­tud lei­da nii-öel­da kat­se-ek­si­tus­mee­to­dil. Esi­me­sel kor­ral oli sep­temb­ri kes­kel, kuid sel­leks ajaks olid osa hu­vi­rin­ge-tree­nin­gu­rüh­mi ju­ba komp­lek­tee­ri­tud ning laa­da ka­su­te­gur väik­sem. Edas­pi­di on laa­da toi­mu­mi­sae­ga too­dud va­ra­se­maks.

„Mul­le meel­dis, et te­gi­me laada tä­na­vu koos koo­lial­gu­se fes­ti­va­li­ga,“ sõ­nas ta ja ole­tas, et tä­nu sel­le­le oli ka rah­vast va­ra­se­ma­te­ga võr­rel­des roh­kem – Aru­kü­la staa­dio­nil käis kol­me tun­ni jook­sul um­bes 200-300 eri va­nu­ses last, osa koos va­ne­ma­te­ga.

Hu­vi­ha­ri­du­se laa­dal olid end tut­vus­ta­mas 11 hu­vi­rin­gi ja tree­nin­gu­rüh­ma: Raa­si­ku FC Jo­ke­ri, Har­ju Jalg­pal­li­koo­li, ker­ge­jõus­ti­ku- ja sulg­pal­lit­ree­nin­gu­te esin­da­jad, saa­li­ho­kik­lu­bi Aren­cul­le, Mi­nu tant­su­koo­li ning Aru­kü­la koo­li lau­lu­koo­ri­de liik­med. Esin­da­tud olid ka raa­ma­tu­ko­gud ja noo­re­kes­ku­sed, Raa­si­ku TO­RE-ring ning val­la noor­te­vo­li­ko­gu. Pal­lik­lu­bi­de bok­si­des said soo­vi­jad ala­sid proo­vi­da, sa­mu­ti oli või­ma­lik end rin­gi­des­se-tree­nin­gu­te­le re­gist­ree­ri­da.

Maar­ja-Ly Tei­no: „Te­gin ka tä­na­vu laa­da­bin­go, et noo­red jõuak­sid kõi­gi rin­gi­de ja tree­nin­gu­te esin­da­ja­te juur­de ning neil oleks liht­sam vest­lust alus­ta­da. Bin­go­ruu­dus­ti­kus olid kü­si­mu­sed, mil­le­le sai vas­tu­se rin­gi­juh­ti­delt või oma­va­lit­su­se esin­da­jalt: kui suur on Raa­si­ku val­la ra­nit­sa­toe­tus, mil­lal toi­mu­vad saa­li­ho­ki tree­nin­gud, mis on sulg­pal­lit­ree­ne­ri ni­mi. Laa­da­bin­gos osa­le­ja­te va­hel loo­si­si­me šo­ko­laa­de.“

Hu­vi­rin­gi­de kon­kurs­si tä­na­vu ei ol­nud
Igal su­vel on Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­da­nud pro­jek­ti­kon­kur­si hu­vi­te­ge­vu­se pak­ku­mi­seks järg­mi­sel õp­peaas­tal, rin­gi­de­le ja­ga­ti osa rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks saa­dud toe­tu­sest. Tä­na­vu su­vel kon­kurs­si ei teh­tud. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et eel­mi­sel aas­tal ot­sus­ta­ti koo­li­de ja teis­te osa­pool­te­ga, et käesoleval aas­tal te­hak­se hu­vi­ha­ri­du­se ka­va teist­moo­di.

„Ja­ga­si­me ra­ha las­te ar­vu jär­gi piir­kon­da­de kau­pa ning ot­sus­ta­si­me koos, mil­li­sed rin­gid ku­sa­gil toe­tus­ra­ha eest toi­mu­vad. Aru­kü­la piir­kond sai 24 000 eu­rot, Raa­si­ku 15 000 ning Pi­ka­ve­re 3000 eu­rot,“ rää­kis ta.

Ku­na rii­giee­lar­vest an­ti oma­va­lit­sus­te­le noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks tä­na­vu vä­hem ra­ha, olid ka rin­gi­de­le ja­ga­tud sum­mad väik­se­mad, kuid üks­ki hu­vi­ring Ju­ta Asu­ja kin­ni­tu­sel sel­le tõt­tu ära ei jää. Li­saks esi­me­sel poo­laas­tal te­gut­se­nud rin­gi­de­le alus­ta­vad Aru­kü­la koo­lis uuel õp­peaas­tal nah­ke­his­töö ja ko­kan­du­se­rin­gid, Pää­su­lin­nu hu­vi­koo­lis jät­kub ke­va­del ala­nud trum­mi­ring, Aru­kü­las ja Raasikul tõu-k­erattat­ree­nin­gud, tal­vel alus­ta­tak­se ui­sut­ree­nin­gu­te­ga. Li­saks tee­vad hu­vi­rin­ge ka koo­lid ning eraet­te­võt­jad.

Eelmine artikkelPikva külas oli esmakordselt öölaulupidu
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la su­ve­lu­ge­mi­se „Aar­de­ja­hi“ lõ­pe­ta­sid 39 last