Ani­ja vald lii­tub Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga

52

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et pä­rast MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se ühi­ne­mist MTÜ­ga Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus jät­ka­tak­se osa­le­mist sel­le liik­me­na.

MTÜ Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se asu­ta­sid Har­ju­maa 10 oma­va­lit­sust 2012. aas­tal, et MTÜ võ­taks val­da­delt-lin­na­delt üle kõik ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le jäät­me­sea­du­se ja teis­te õi­gu­sak­ti­de­ga pan­dud jäät­me­hool­du­se­ga seo­tud üle­san­ded. MTÜ liik­meks as­tu­sid ka Ani­ja ja Raa­si­ku vald. Prae­gu on li­saks nei­le ühin­gu liik­me­teks jää­nud veel Har­ku ja Jõe­läht­me vald. Oma­ni­kud on pi­da­nud mõist­li­kuks ühen­da­da Jäät­me­hal­dus­kes­kus sar­na­sel ees­mär­gil loo­dud Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga (KEJHK), et sel­lest ku­ju­neks oma­va­lit­sus­te jäät­me­hool­du­se kom­pe­tent­si- ja koos­töö­kes­kus, mis suu­dab oma liik­me­te hu­ve esin­da­da ja kaits­ta.

KEJHK asu­ta­sid 2003. aas­tal 24 oma­va­lit­sust, pä­rast 2017. aas­ta hal­dus­re­for­mi­ga kaas­ne­nud val­da­de-lin­na­de ühi­ne­mi­si on MTÜ-l 12 lii­get pea­mi­selt Rap­la-, Jär­va-, Vil­jan­di-, Jõ­ge­va- ja Pär­nu­maalt.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu aru­tas KEJHK­ga ühi­ne­mist es­ma­kord­selt veeb­rua­ris. Siis osa­les vo­li­ko­gu is­tun­gil MTÜ ju­ha­tu­se esi­mees Rait Pi­hel­gas, kes rää­kis ühin­gu te­ge­vu­sest ja vas­tas vo­li­ni­ke kü­si­mus­te­le.

Pä­rast ühi­ne­mist saab or­ga­ni­sat­sioo­ni uueks ni­meks MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus. Oma­va­lit­sus­te esin­da­jad moo­dus­ta­vad MTÜ üld­koo­s­ole­ku, va­li­tak­se 8liik­me­li­ne nõu­ko­gu ning iga­päe­va­tööd hak­kab te­ge­ma 3liik­me­li­ne ju­ha­tus. Jaa­nus Ka­lev soo­vis tea­da, kui suur sõ­naõi­gus oma­va­lit­su­sel MTÜ te­ge­vu­ses liik­me­na jääb. Rait Pi­hel­gas sel­gi­tas, et mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu ees­märk on te­gut­se­da vas­ta­valt oma liik­me soo­vi­de­le.

Mar­gus Nõl­vak mär­kis, et Ani­ja val­las on prü­gi­veo­ga prob­lee­me. Ta kü­sis, kui­das muu­tub tee­nus pa­re­maks, kui val­la ja ve­da­ja va­hel on li­saks üks va­he­lü­li, ning mis muu­tub ko­ha­li­ku ela­ni­ku jaoks, kui Ani­ja vald ei lii­tu Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga. Rait Pi­hel­gas ole­tas, et mõ­ju saa­bub tõe­näo­li­selt vii­be­ga, se­da hak­ka­vad tund­ma kor­te­riü­his­tud, kui 2023. aas­tal muu­tub nei­le bio­jäät­me­te ko­gu­mi­ne ko­hus­tus­li­kuks. Ta sel­gi­tas, et prob­lee­mi­de kor­ral on ve­da­ja­ga liht­sam lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­da, kui vald ei ole ük­si. Val­la­va­nem Rii­vo Noor li­sas, et prob­lee­mi­de en­ne­ta­mi­se eel­dus on ve­da­ja leid­mi­seks han­ke koos­ta­mi­se või­me­kus, val­lal sel­leks kom­pe­tents puu­dub.

Möö­du­nud nä­da­lal, kui KEJHK­ga lii­tu­mi­ne oli val­la­vo­li­ko­gus tei­sel lu­ge­mi­sel, üt­les val­la­va­nem Rii­vo Noor, et MTÜ­ga ühi­ne­mi­ne on Ani­ja val­la­le ka­su­lik. Ta lu­bas, kui vo­li­ko­gu ot­sus­tab sel­le­ga lii­tu­da, kan­di­dee­rib MTÜ juh­tor­ga­ni­tes­se, et seis­ta veel pa­re­mi­ni val­la hu­vi­de eest. Kõik vo­li­ko­gu vee­biis­tun­gil osa­le­nud 16 lii­get olid Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se liik­meks as­tu­mi­se poolt.

Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se ja Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se ühen­da­mi­ne viiak­se lä­bi 2021. aas­ta jook­sul.