Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

235
Ka koo­li­va­hea­jal olid mee­dia­rin­gi noo­red peaae­gu iga päev Val­gus­mee­dia stuu­dios. MAR­TIN KI­KAS, rin­gi koor­di­naa­tor ja ju­mes­ta­ja KAI­RIT JO­HAN­SON, GRET­TEL HAND­RA VAI­NO­LA, rin­gi noo­rim lii­ge, ju­hen­da­ja 7aas­ta­ne tü­tar LI­SAN­NA AN­NUS, ju­hen­da­ja AND­RUS AN­NUS, MIR­JAM PIK­KEL, LUI­SE MÖL­DER, HEND­RIK LILL­SOO ja GEN­NO PEE­GEL.

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist.

Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va seas kaa­me­ra­te ja mik­ro­fo­ni­de­ga noo­red, kes sal­ves­ta­sid toi­mu­nut, in­terv­juee­ri­sid as­jao­sa­li­si ning tu­ru­kü­las­ta­jaid. Te­gu oli Keh­ra güm­naa­siu­mi mee­dia­rin­gi õpi­las­te­ga, koos ju­hen­da­ja And­rus An­nu­se­ga MTÜst Val­gus­mee­dia sal­ves­ta­sid nad oma esi­mest vi­deouu­dist. Mõ­ni päev hil­jem aval­da­ti see Val­gus­mee­dia You­tu­be´i ka­na­lil, ku­hu det­semb­ris li­sa­ti mee­dia­rin­gi õpi­las­te teh­tud uu­dis­lu­gu Coo­pi kaup­lu­se re­mon­di­järg­sest taa­sa­va­mi­sest.

Et­te­pa­nek tu­li koo­li­ju­hilt
Va­rem krist­li­kus te­le­ka­na­lis töö­ta­nud And­rus An­nus te­gi kaks aas­tat ta­ga­si fil­mi­de ja vi­deo­te toot­mi­seks oma et­te­võt­te ning ot­sus­tas pe­re­ga pea­lin­nast ära ko­li­da. Uueks ko­du­ko­haks va­li­ti Keh­ra, esi­me­sed kuud ela­ti seal­ses ko­gu­du­se­ma­jas.

„Nä­gin sel ajal pal­ju eri va­nu­ses noo­ri, kes õh­tu­ti ko­gu­ne­sid ko­gu­du­se­ma­ja juur­de. Tun­dus, et nad olid jäe­tud tä­he­le­pa­nu­ta. See puu­du­tas, mõt­le­sin, mi­da saak­sin nen­de jaoks te­ha,“ rää­kis And­rus An­nus, kes oli ha­ka­nud ko­gu­du­se­maj­ja oma töö tar­vis ra­ja­ma stuu­diot.

Kui ta mõ­ni aeg hil­jem vest­les val­la­va­nem Rii­vo Noo­re ja Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­to­ri Kai­do Krein­taa­li­ga, pak­kus koo­li­juht, et And­rus An­nus võiks güm­naa­siu­miõ­pi­las­te­le te­ha va­lik­kur­su­se mee­diast. Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu jäi idee esial­gu oo­te­le, küll aga hak­kas kol­ma­päe­vi­ti Keh­ra ko­gu­du­se­ma­jas MTÜ­le Val­gus­mee­dia ren­di­tud ruu­mi­des koos käi­ma koo­li mee­dia­ring. Sel­le koor­di­naa­to­riks sai ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Kai­rit Jo­han­son.

„Mi­nu üle­san­ne oli noo­red rin­gi tuua. Esi­mes­tel kuu­del va­he­tus selts­kond pal­ju. Osa tu­lid, osa läk­sid, neil pol­nud hu­vi. Tõ­si, meil ei ol­nud nei­le ka üle­san­deid an­da, sest suu­rem osa, kes tu­lid, olid sel­le jaoks lii­ga noo­red,“ kõ­ne­les ta.

Ke­va­deks oli rin­gi jää­nud vaid kolm tõ­sist hu­vi­list, güm­naa­siu­mik­las­si­des õp­pi­vad Mat­tias Olesk, Tris­tan Põ­der ja Gen­no Pee­gel. Siis lii­tus nen­de­ga ka Elii­sa Adams.

„Al­gu­ses oli meil plaan te­ha noor­te­saa­det,“ mee­nu­tas Gen­no Pee­gel.

Oma saa­te­ni nii väi­ke­se selts­kon­na­ga siis­ki ei jõu­tud. Ot­se­üle­kan­ne­te ning sal­ves­ta­tud vee­bi­saa­de­te te­ge­mi­se os­ku­si oman­da­sid noo­red koos Val­gus­mee­dia­ga val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se al­ga­ta­tud mui­nas­ju­tuõh­tu­te ning ko­du­loo­tun­di­de te­ge­mi­sel. Su­vel osa­le­sid nad ka Keh­ra päe­vast ja Sil­vi Vrai­di muu­si­ka­päe­vast vi­deo­kok­ku­võ­te­te sal­ves­ta­mi­sel-mon­tee­ri­mi­sel, te­gid esi­me­sed in­terv­juud. Vi­deoü­le­vaa­ted mul­lu­sest lin­na­päe­vast ja muu­si­ka­päe­vast on sa­mu­ti You­tu­be´is Val­gus­mee­dia ka­na­lil. Seal on vaa­ta­mi­seks veel mee­dia­rin­gi esi­me­se aas­ta vii­ma­ne ja suu­rim töö, Kih­nu me­re­päe­vi tut­vus­tav li­gi kolm­vee­rand­tun­ni­ne saa­de, mil­le te­ge­mi­sel rin­gi noo­red osa­le­sid.

„Võt­si­me va­rus­tu­se kaa­sa ja läk­si­me nel­jaks päe­vaks Kih­nu. Fil­mi­si­me Kih­nu me­re­päe­va­del toi­mu­nut, te­gi­me in­terv­juu­de­ga saa­te, sel­le eest sai­me saa­rel ta­su­ta ma­ju­tu­se,“ ju­tus­tas And­rus An­nus.

Meediaringi liikmed MATTIAS OLESK ja TRISTAN PÕDER salvestamisel Kehra gümnaasiumis. Foto VM meediaring

Käe­so­le­val aas­tal ka teoo­ria­tun­nid
Sü­gi­sel kut­sus Kai­rit Jo­han­son mee­dia­rin­gi ka 8. klas­si õpi­la­si ning eel­mi­sest sü­gi­sest käi­vad seal 14 noort. Ju­ba ok­toob­ris oli neil vä­ga vas­tu­tus­ri­kas üle­san­ne – kan­da vee­bis üle Keh­ra koo­li juu­be­li tä­his­ta­mi­seks toi­mu­nud vi­list­las­pi­du.

„See on ol­nud meie kõi­ge suu­rem pro­jekt, kaks ja pool tun­di kest­nud ot­seü­le­kan­ne,“ mär­kis And­rus An­nus.

Kai­rit Jo­han­son rää­kis, et rak­kes olid rin­gi kõik noo­red, iga-ü­hel kin­del üle­san­ne – oli kaa­me­ra või he­li­pul­di ta­ga, abis­tas mik­ro­fo­ni­de­ga, va­ju­tas õi­gel ajal val­gus­ti­te lü­li­teid: „Sai­me koo­list peop­rog­ram­mi al­les sa­mal hom­mi­kul, sest vee­biü­le­kan­ne oli mõel­dud kõi­gi­le ül­la­tu­se­na. Õn­neks oli meil eel­mi­sel päe­val ol­nud koo­li­pe­re­le juu­be­liak­tus, sel­le fil­mi­mi­se­ga sai­me har­ju­ta­da.“

And­rus An­nus li­sas: „Koo­liak­tu­sel oli sa­ma selts­kond mit­me kaa­me­ra­ga esi­mest kor­da sünk­roo­nis töö­ta­mas. See sal­ves­tus ei õn­nes­tu­nud, kuid noo­red said har­ju­ta­da ja vi­list­las­peo üle­kan­de­ga olid kõik vä­ga ra­hul. Noo­red os­ka­vad ül­la­ta­da. Ise­gi kui vii­ma­sel het­kel tun­dub, et kõik on ku­sa­gil laia­li, siis nii­pea, kui start on an­tud, on nad oma ko­hal ja tea­vad, mi­da pea­vad te­ge­ma. Si­su­li­selt vis­ka­si­me nad pea ees vet­te ja uju­sid väl­ja.“

Mee­dia­rin­gi järg­mi­sed ava­lik­ku­se­ni jõud­nud tööd olid vi­deouu­di­sed tu­ru ja kaup­lu­se ava­mi­sest Keh­ras. Val­gus­mee­dia stuu­dios on sal­ves­ta­tud-mon­tee­ri­tud ka Keh­ra koo­li et­te­võt­mi­si, teh­tud loov­töid ning hu­moo­ri­kaid sket­še har­ju­ta­mi­seks. Need on ju­hen­da­ja­te sõ­nul pi­gem õp­pe­ma­ter­ja­lid kat­se­ta­mi­seks, kas saa­vad teh­ni­li­selt hak­ka­ma ja kui­das nen­de ideed teos­tu­vad.

And­rus An­nus sel­gi­tas, ju­hen­da­ja­na on ta noo­ri jäl­gi­nud, et mär­ga­ta igaü­he an­deid: „Ole­me tead­li­kult te­gut­se­nud se­ni il­ma kind­la õp­pe­ka­va­ta, et nä­ha, mil­list õpet nad va­ja­vad. Nüüd on pilt sel­ge, tea­me, kel­le­le mis osas pa­nus­ta­da, ning alus­ta­me süs­teem­se­ma õp­pi­mi­se­ga. Olen tei­nud te­le­mee­dias lä­bi kõik eta­pid ideest ku­ni saa­te val­mi­mi­se­ni, mul on pa­gas, mi­da nei­le eda­si an­da. Kut­su­me noor­te­le tun­de lä­bi vii­ma ka tei­si, veeb­rua­riks on kok­ku le­pi­tud, et oma ko­ge­mu­si tu­leb ja­ga­ma Han­nes Her­ma­kü­la Ees­ti Te­le­vi­sioo­nist.“

Rin­gi sel­le õp­peaas­ta ek­sa­mi­tööks kavandab ju­hen­da­ja noor­te­ga te­ha su­vel vi­deo­saa­te tä­na­vu­sest Keh­ra päe­vast.

Keh­ra „Ak­tuaal­ne Kaa­me­ra“
Möö­du­nud lau­päe­val olid VM mee­dia­rin­gi noo­red kaa­me­ra­te ja mik­ro­fo­ni­de­ga Keh­ra staa­dio­nil lu­me­lin­na te­ge­mi­sel. Seal sal­ves­ta­ti esi­mest lõi­ku 31. jaa­nua­ri uu­dis­te­saa­test.

„Plaa­ni­me kord kuus te­ha 20mi­nu­ti­list uu­dis­te­saa­det kuu jook­sul Keh­ras toi­mu­nust. See on na­gu „Ak­tuaal­ne Kaa­me­ra“, mõ­nest uu­di­sest on vi­deo­lõi­gud, mõ­ne loe­vad stuu­dios et­te meie ringi noo­red uu­dis­teank­rud,“ sel­gi­tas juhendaja And­rus An­nus.

Kai­rit Jo­han­son, kes on õp­pi­nud ju­mes­ta­mist ja teeb kaa­me­ra ees esi­ne­va­te­le noor­te­le ka te­leg­rim­mi, li­sas, et sel­list saa­det on ta­he­tud te­ha mee­dia­rin­gi loo­mi­sest ala­tes, se­ni on ta­kis­ta­nud vii­ru­se le­vik ja rin­gi­ liik­me­te va­he­tu­mi­ne: „Nüüd on noo­red jää­nud paik­seks, tea­me, et saa­me neid usal­da­da ja on aeg ha­ka­ta pä­ris as­ja te­ge­ma. Te­gi­me stuu­dios esi­me­se kat­se­tu­se, kui­das uu­di­seid sis­se lu­ge­da.“

And­rus An­nus mär­kis, et saa­te te­ge­mi­seks on va­ja rin­gi kõi­ki noo­ri, ühe uu­dis­loo te­ge­mi­se juu­res on igal neist kin­del roll ala­tes uu­di­se kir­ju­ta­mi­sest ja sal­ves­ta­mi­sest ku­ni in­ter­ne­tis ava­li­kus­ta­mi­se­ni.

Ani­ja vald toe­tab MTÜ Val­gus­mee­dia mee­dia­rin­gi te­ge­vust rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks saa­dud toe­tus­ra­hast tä­na­vu 5000 eu­ro­ga. Coo­pi näol on mee­dia­rin­gil ka esi­me­ne spon­sor – Keh­ra kaup­lu­sest on nei­le an­tud kin­ke­kaar­te söö­gi­poo­li­se ost­mi­seks, et pä­rast koo­li­päe­va saak­sid noo­red mee­dia­rin­gis pi­sut ke­ha kin­ni­ta­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald ja­gas tä­nu­peol aas­tap­ree­miaid ja tun­nus­tas tub­li­maid te­gi­jaid
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus ot­sib moo­dul­rüh­ma ase­mel tei­si või­ma­lu­si Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks