Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­sust

73
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu li­sas Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­su­de kor­da, et lap­se­va­ne­mad on õp­pe­ta­su maks­mi­se ko­hus­tu­sest va­bas­ta­tud, kui nak­kus­hai­gus­te epi­dee­mi­li­se le­vi­ku tõt­tu su­le­tak­se kuns­ti­de­kool või sel­le õp­pe­rühm, mil­les laps käib. Va­bas­tust ra­ken­da­tak­se koo­li või õp­pe­rüh­ma sul­ge­mi­se pe­rioo­diks. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nul ajen­das muu­da­tust te­ge­ma see, et kui­gi ka kuns­ti­de­koo­lis toi­mub dis­tant­sõ­pe, ei ole kõi­ki rüh­ma­tun­de või­ma­lik vee­bi kau­du lä­bi viia. Li­saks käi­vad kuns­ti­de­koo­li et­te­val­mis­tusk­las­si­des 5-6aas­ta­sed lap­sed, kel­le­ga vee­bi­tun­de lä­bi viia oleks vä­ga kee­ru­li­ne. „Ot­su­se, mil­li­sed rüh­mad ja mil­li­se pe­rioo­di jook­sul on va­bas­ta­tud, teeb koo­li di­rek­tor. Kui te­ma leiab, et mõn­da õp­pe­te­ge­vust ei saa kau­gõp­pe vor­mis te­ha, siis me nen­de las­te eest õp­pe­ta­su ei kü­si,“ üt­les Mar­ge Ra­ja.

Eelmine artikkelAni­ja vald lii­tub Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga
Järgmine artikkelRMK Met­sa­vik­to­rii­nis on kü­si­mu­sed La­he­maast