Ani­ja uus abi­val­la­va­nem on PRIIT VA­BA­MÄE

143
Ani­ja uus abi­val­la­va­nem PRIIT VA­BA­MÄE.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu va­bas­tas 17. veeb­rua­ri is­tun­gil ame­tist val­la­va­lit­su­se se­ni­se pal­ga­li­se liik­me, pen­sio­ni­le siir­du­va abi­val­la­va­ne­ma Enn Pun­ga ja kin­ni­tas te­ma ase­mel val­la­va­lit­su­se uueks pal­ga­li­seks liik­meks 21. veeb­rua­rist abi­val­la­va­ne­ma­na töö­ta­va Priit Va­ba­mäe.

Uus abi­val­la­va­nem va­li­ti kon­kur­si­ga 9 kan­di­daa­di seast. Ta on pä­rit Tar­tust, kus lõ­pe­tas Hu­go Treff­ne­ri güm­naa­siu­mi ning 2012. aas­tal oman­das Tar­tu Üli­koo­lis kesk­kon­na­teh­no­loo­gia eria­lal ma­gist­rik­raa­di. Õpin­gu­te ajal alus­tas tööd et­te­võt­tes Tar­tu Ma­ja Be­toon­too­ted. Pä­rast kõrg­ha­ri­du­se oman­da­mist on töö­ta­nud kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na kesk­kon­na-uu­rin­gu­te fir­mas Kob­ras ning ASis Vi­ru Kee­mia Grupp. Vii­ma­sed viis aas­tat töö­tas Priit Va­ba­mäe Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASis, esial­gu kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na, ala­tes 2019. aas­tast kesk­kon­nao­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su ajal oli ta mõn­da ae­ga kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni lii­ge. End vo­li­ko­gu liik­me­te­le tut­vus­ta­des üt­les Priit Va­ba­mäe, et ko­lis Ani­ja val­da 5 aas­tat ta­ga­si, sest võt­tis sealt nai­se. Ta on abie­lus, pe­res kas­vavad kolm last.

Vo­li­ko­gu liik­me­te kü­si­mus­te­le vas­ta­tes rää­kis Priit Va­ba­mäe, et sai Ho­ri­zo­nis töö­ta­tud viie aas­ta jook­sul pä­ris pal­ju ko­ge­mu­si, kuid elus on va­ja muu­tu­si ja uu­si väl­ja­kut­seid, et mit­te jää­da pai­ga­le tam­mu­ma. Ta mär­kis, et püüab Enn Pun­ga tööd vää­ri­kalt jät­ka­ta. Üks vald­kond, mil­le­ga tu­leb te­ma mee­lest ko­he te­ge­le­ma ha­ka­ta, on tee­hool­dus: „Ar­van, et sel­les osas on pa­ran­da­mis­ruu­mi. Ka mi­nu ko­du juu­res on pä­ris suu­red ka­ma­kad, mil­lest tu­leb hom­mi­ku­ti üle sõi­ta. Kuid see talv on­gi vä­ga lu­me­roh­ke, ar­van, et kõik saa­vad aru, füü­si­li­selt ei ole kõi­ke või­ma­lik ko­he ära ko­ris­ta­da.“

Ühe sü­da­me­lä­heda­se tee­ma­na ni­me­tas uus abi­val­la­va­nem in­ter­ne­tiü­hen­dus­te­ga seon­du­vat.

Vo­li­ko­gu ni­me­tas Priit Va­ba­mäe ühe­hääl­selt val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­seks liik­meks. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev kin­kis uue­le abi­val­la­va­ne­ma­le Ani­ja val­la va­pi­mär­gi ning lil­le­kim­bu.
Priit Va­ba­mäe töö­ta­suks kin­ni­ta­ti 2500 eu­rot. Li­saks hü­vi­ta­tak­se uue­le abi­val­la­va­ne­ma­le val­la­va­lit­su­se ame­tiau­to­ga teh­tud sõi­tu­de kü­tu­se­ku­lu ku­ni 50 eu­rot kuus. Ka abi­val­la­va­ne­ma mo­biil­te­le­fo­ni kuu­li­miit kõ­ne­deks, and­me­si­deks ja par­ki­mis­ta­su­deks on 50 eu­rot kuus. Va­ja­du­sel hü­vi­ta­tak­se tal­le nel­ja aas­ta jook­sul ka­hel kor­ral pril­li­de mak­su­mus sum­mas ku­ni 150 eu­rot.

„Olen sel­les ame­tis veel nii ko­ge­ne­ma­tu, kõik on uus ja hu­vi­tav,“ sõ­nas Priit Va­ba­mäe Sõ­nu­mi­too­ja­le pä­rast esi­mest töö­päe­va.

Te­ma ku­ree­ri­da on val­la in­ves­tee­rin­gu­te, maa­kor­ral­du­se, pla­nee­ri­mi­se, ta­ris­tu kor­ras­hoiu ja aren­da­mi­se, kom­mu­naal­ma­jan­du­se, ehi­tu­se-, kesk­kon­na- ja hea­kor­raa­las­te ning in­fo­teh­no­loo­gi­lis­te te­ge­vus­te­ga seo­tud üle­san­ne­te täit­mi­se juh­ti­mi­ne ja nen­de vald­kon­da­de­ga seo­tud kü­si­mus­te la­hen­da­mi­ne.

En­di­ne abi­val­la­va­nem ENN PUNG.

Enn Pun­ga ame­tist va­bas­ta­mi­ne
Vo­li­ko­gu esi­mees tä­nas lil­le­kim­bu­ga ka val­la­va­lit­su­se se­nist pal­ga­list lii­get Enn Pun­ga, kel­le vii­ma­ne töö­päev abi­val­la­va­ne­ma­na oli 18. veeb­rua­ril. Enn Pung töö­tas sel­les ame­tis 24. ap­ril­list 2019. Eel­ne­valt oli Ani­ja ja Aeg­vii­du ühi­ne­mi­se jä­rel li­gi pool­teist aas­tat Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ma­jan­duss­pet­sia­list, märt­sist 2012 ku­ni val­da­de ühi­ne­mi­se­ni töö­tas ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti­na Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­ses. 1990ndail töö­tas ta ka Keh­ra lin­na­va­lit­su­ses, kus oli ame­tis nii abi­lin­na­pea kui ehi­tus- ja maa­nõu­ni­ku­na.

Pen­sio­när on Enn Pung ol­nud üle 10 aas­ta.

„2011. aas­ta su­vel lõ­pe­ta­sin töö Kre­dii­di­pan­gas ja jäin pen­sio­ni­le. Mõ­ne kuu olin ko­dus, kuid tund­sin et ter­vist ja taht­mist on, võik­sin veel mi­da­gi te­ha. Saat­sin oma CV mit­mes­se koh­ta, kuid pen­sio­nä­ri ilm­selt töö­le ei soo­vi­tud. Siis kan­di­dee­ri­sin ka Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se ma­jan­duss­pet­sia­lis­tiks ja nii see läks,“ ju­tus­tas ta.

Kui Aeg­vii­du vald sai 2015. aas­tal toe­tust Eu­roo­pa Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di meet­mest „Raud­tee­pea­tus­te ühen­da­mi­ne eri­ne­va­te lii­ku­mis­vii­si­ga“, ot­sus­tas Enn Pung, kui Aeg­vii­du jaa­maümb­ru­se teed-park­lad sel­le pro­jek­ti raa­mes val­mis, jääb pen­sio­ni­le: „Aeg­vii­du läks tä­nu sel­le pro­jek­ti el­lu­vii­mi­se­le ale­vi nä­gu. Kuid siis tu­lid Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne ehi­tus ja de­poo­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne. En­ne 2017. aas­ta va­li­mi­si üt­le­sin Rii­vo Noo­re­le, et see pe­riood jääb mi­nu jaoks vii­ma­seks, pä­rast järg­mi­si ko­ha­lik­ke va­li­mi­si lah­kun kind­las­ti töölt.“

Ta jät­kas se­ni, ku­ni uus abi­val­la­va­nem oli va­li­tud.

Oma eel­vii­ma­sel töö­päe­val osa­les Enn Pung Keh­ra uue las­teaia nur­ga­ki­vi pa­ne­mi­sel: „Mul on ol­nud hea meel, et sain koos kol­lee­gi­de­ga kir­ju­ta­da uue las­teaia jaoks ra­ha­taot­lu­se. Ki­vi lan­ges sü­da­melt, kui sai­me Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt po­si­tiiv­se ra­has­tu­sot­su­se. Nüüd käib ju­ba ehi­tus.“

Ta kii­tis val­la­va­lit­su­se töö­ta­jaid: „Siin on suu­re­pä­ra­ne kol­lek­tiiv ja mul on ol­nud tub­li mees­kond. Usun, et nad on kin­del tu­gi ka uue­le abi­val­la­va­ne­ma­le Priit Va­ba­mäe­le.“

Tä­na­vu päl­vis Enn Pung Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du au­hin­na Väi­ke Hol­mer, mil­le­ga tun­nus­ta­tak­se sil­ma­paist­vaid ja tee­ne­kaid oma­va­lit­sus­töö­ta­jad. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas te­da tun­nus­ta­da val­la tee­ne­te­mär­gi­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li esi­me­sed ta­lio­lüm­pia­män­gud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noor­kot­kad võit­sid üle­rii­gi­li­se pat­rull­võist­lu­se