Kuu­sa­lu noor­kot­kad võit­sid üle­rii­gi­li­se pat­rull­võist­lu­se

65
Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te edu­kas võist­kond A4: AL­LEN LA­RIN, AND­REAS IDA­VAIN, JAN PHI­LIP KI­VI­MAA ja KENT CLARK VAL­GE. Fo­to Mat­tias Ida­vain

Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te mees­kond A4 saa­vu­tas kaks nä­da­lat ta­ga­si esi­ko­ha noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de pat­rull­võist­lu­sel „Val­ge välk 2022“, mil­le kor­ral­das Val­ga­maal kol­man­dat kor­da Kait­se­lii­du Val­ga­maa ma­lev. Kuu­sa­lu võist­kon­da kuu­lu­sid Al­len La­rin, And­reas Ida­vain, Jan Phi­lip Ki­vi­maa, Kent Clark Val­ge.

Pat­rull­võist­lu­sel osa­les 24 võist­kon­da, te­ge­vus toi­mus pea­mi­selt öö­sel. Suus­ka­del tu­li lä­bi­da li­gi 25ki­lo­meet­ri­sel ra­jal 7 kont­roll­punk­ti. Kuu­sa­lu noo­red jõud­sid fi­ni­šis­se 12 tun­ni­ga.

Kuu­sa­lu Noo­red Kot­kad 2 rüh­ma­pea­lik Mat­tias Ida­vain tun­nus­tab, et rüh­mas on pal­ju tub­li­sid ja edu­kaid noor­kot­kaid ning rüh­ma pärl on Al­len La­rin, kes on Har­ju noor­kot­kas­te seas üks ak­tiiv­se­maid, möö­du­nud aas­tal osa­les noor­kot­kas­te võist­lus­tel ja koo­li­tus­tel kok­ku 959 tun­di – käis Kaitseliidu kuuel õppusel ja 12 laagris.

Mat­tias Ida­vain: „Al­len La­rin teeb oma tead­mis­te ja sil­ma­rin­gi poo­lest tih­ti ka noor­te­juh­ti­de­le sil­mad et­te. Ta on võist­lus­tel sit­ke, toe­tab mees­kon­da, hoiab Kuu­sa­lu au kõr­gel, tä­nu poo­diu­mi­koh­ta­de­le on me Kuu­sa­lu rühm häs­ti tun­tud nii Har­ju ma­le­va kui ka Ees­ti ta­san­dil. Al­len õpe­tab ka mee­lel­di rüh­ma noo­re­maid pois­se ja ai­tab kor­ral­da­da rüh­maü­ri­tu­si.“

A4 tiim saa­vu­tas möö­du­nud aas­tal esi­ko­ha noor­kot­kas­te­le kor­ral­da­tud kol­mel võist­lu­sel: Vänd­ra Sp­rint, Ku­per­ja­nov­las­te Ra­da ja Luu­re­retk. Kot­ka­ret­kel said tei­se ko­ha.

„Võist­kon­na tuu­mik on prae­gu Al­len La­rin ja And­reas Ida­vain, kel­le­le kaa­sa­me noo­re­maid, et koo­li­ta­da jä­re­lkas­vu,“ mär­gib rüh­ma­pea­lik.

Tii­mi ni­mi A4 tu­li kaks aas­tat ta­ga­si sel­lest, et esial­gu olid võist­kon­nas kõi­gil nel­jal liik­mel A-tä­he­ga al­gav ees­ni­mi: li­saks Al­len La­ri­ni­le ja And­reas Ida­vai­nu­le veel Ako Rand­maa ja Ar­do Gerd Tuisk.

Kuu­sa­lu NK 2 rühm sai jaa­nua­ris kol­meaas­ta­seks, amet­lik asu­ta­mis­kuu­päev on 28. jaa­nuar 2019. Mat­tias Ida­vain, kes õpib Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis 3. kur­su­sel too­tea­ren­dust ja ro­boo­ti­kat, oli siis veel Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12. klas­si õpi­la­ne.

Ta mee­nu­tab, et pa­ni 2018. aas­ta sü­gi­sel koo­li sten­di­le kuu­lu­tu­se noor­kot­kas­te rüh­ma loo­mi­sest ja kut­se tut­vus­tu­sü­ri­tu­se­le. Nüüd­ on rüh­mas koos liik­me­te ja liik­me­kan­di­daa­ti­de­ga 38 noor­kot­kast. Noo­rim on prae­gu 9aas­ta­ne, va­ni­mad 11. klas­sis. Noo­re­ma­te noor­kot­kas­te ju­hen­da­mi­sel ai­tab rüh­ma­juh­ti Kuu­sa­lu koo­li rii­gi­kait­se-õ­pe­tu­se õpe­ta­ja Rau­no Koi­vis­toi­nen. Koon­du­sed toi­mu­vad kord nä­da­las.

AL­LEN LA­RIN va­lis güm­naa­siu­mi rii­gi­kait­se õp­pe­suu­na
Al­len La­rin lõ­pe­tas mul­lu ke­va­del Kuu­sa­lu kesk­koo­li 9. klas­si ning 10. klas­sis alus­tas õpin­guid Tal­lin­nas Ja­kob West­hol­mi güm­naa­siu­mi, sest seal on rii­gi­kait­se õp­pe­suund.

Ta sel­gi­tab, et see va­lik kat­tub te­ma hu­vi­de­ga, edas­pi­di soo­vib töö­ta­da kait­se­väes või Kait­se­lii­dus. Seal õpi­tak­se rii­gi­kait­set sü­ven­da­tult, Kuu­sa­lu koo­lis on rii­gi­kait­seõ­pe­tu­se kur­su­se va­li­nu­tel üks tund kord nä­da­las. West­hol­mi koo­li õpi­las­te li­pu­toim­kond osa­leb Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaü­ri­tus­tel. Ka tal­le pa­ku­ti see­kord või­ma­lust esin­da­da li­pu­toim­kon­nas oma koo­li aas­ta­päe­va va­ra­hom­mi­kul Toom­peal li­pu heis­ka­mi­sel Pi­ka Her­man­ni tor­ni, kuid pi­di ära üt­le­ma. Sa­mal ajal on hom­mi­ku­ne aas­ta­päe­vaü­ri­tus Muu­gal, ku­hu on esi­ne­ma kut­su­tud Kuu­sa­lu koo­li rah­va­tant­su­rühm. Kui­gi Al­len La­rin õpib Tal­lin­nas, jät­kab Kuu­sa­lus tant­si­mist Ee­li­ka Kras­mu­se ju­hen­da­ta­vas rüh­mas.

Noor­kot­kas­te et­te­võt­mis­te koh­ta üt­leb Al­len La­rin, et ei ku­ju­taks oma elu enam et­te il­ma nen­de­ta: „Nä­da­la­va­he­tus­tel on võist­lu­sed, laag­rid, koo­li­tu­sed. Käi­me koos And­reas Ida­vai­nu­ga ka kait­se­liit­las­te õp­pus­tel. Üks eri­li­se­maid koo­li­tu­si mi­nu jaoks oli no­vemb­ris, kui toi­mu­sid Har­ju ma­le­va me­dit­sii­ni­kur­su­sed. Noor­kot­kas­te üri­tus­test meel­di­vad iga­su­vi­sed mi­li­taar­laag­rid.“

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel te­gid Al­len La­rin ja Tal­lin­na Reaal­koo­li 11. klas­si õpi­la­ne And­reas Ida­vain kaa­sa Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va õp­pus­tel Ko­se-Jä­ga­la kan­dis – koos kait­se­liit­las­te­ga har­ju­ta­ti rüh­ma paik­ne­mist met­sas.

Al­len La­rin: „Mat­tias Ida­vain on ak­tiiv­ne rüh­ma­juht, kes kor­ral­dab mei­le hu­vi­ta­vaid prak­ti­li­si te­ge­vu­si. Tä­nu te­ma­le ja ka ta noo­re­ma­le ven­na­le And­rea­se­le, kes on sa­mu­ti ak­tiiv­ne osa­le­ja, olen saa­nud tree­ni­da ja käia hu­vi­ta­va­tel õp­pus­tel, mis an­na­vad ko­ge­mu­si ja os­ku­si noor­kot­kas­te võist­lus­tel osa­le­mi­seks.“

Eelmine artikkelAni­ja uus abi­val­la­va­nem on PRIIT VA­BA­MÄE
Järgmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO fil­mi­le 500 000 eu­rot