Kuu­sa­lu kesk­koo­li esi­me­sed ta­lio­lüm­pia­män­gud

168
Kuu­sa­lu koo­li ta­lio­lüm­pia avat­se­re­moo­nial ter­vi­ta­sid võist­le­jaid las­ke­suu­sa­ta­ja KAU­RI KÕIV ja EOK esin­da­ja MAR­GUS KII­VER. Fo­to Vii­ve Abel

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis olid es­mas­päe­val ja tei­si­päe­val, 21. ja 22. veeb­rua­ril esi­me­sed ta­li­olüm­pia­män­gud, va­rem on pee­tud kolmel kor­ral ko­gu koo­li­pe­re­ga su­vi­seid kooliolüm­pia­män­ge. Tal­vi­ne koo­lio­lüm­pia al­gas spor­di­kes­ku­se esi­sel plat­sil avat­se­re­moo­nia­ga, mi­da juh­tis abi­tu­rient Joo­sep Mürk. Män­gud kuu­lu­tas ava­tuks di­rek­tor Kris­ti Ta­rik. Olüm­pia­li­pu heis­kasid Kuu­sa­lu val­la 2021. aas­ta pa­rim noors­port­la­ne, uju­ja Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ning tub­lid sport­la­sed Mar­tin Plakk, Ric­hard Soom, Mariliis Tiits, Keitlyn Volkov ja Karl Markus Treumuth. Olüm­pia­tu­le süü­tas Har­ju­maa Spor­di­lii­dult maa­kon­na 2021. aas­ta pa­ri­ma ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja tiit­li päl­vi­nud Il­vard Ee­rik­soo. Sport­la­se van­de an­dis Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, koh­tu­ni­ku van­de ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ing­rit Keer­ma.

Avat­se­re­moo­nial osa­le­sid Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee tu­run­dus­juht Mar­gus Kii­ver ja las­ke­suu­sa­ta­ja Kau­ri Kõiv. Mõ­le­mad koh­tu­sid see­jä­rel au­las õpi­las­te­ga, es­malt 5.-8. klas­si, siis 9.-12. klas­si­ga. EOK esin­da­ja Mar­gus Kii­ver rää­kis EOK et­te­val­mis­tus­test ja sport­las­te saatmisest ta­lio­lüm­pia­män­gu­de­le. Kol­mel ta­lio­lüm­pial võis­tel­nud Kau­ri Kõiv rääkis elust olümpiakülas ning tut­vus­tas las­ke­suu­sa­ta­mi­st, ka­su­ta­ta­vat rel­va ja ka seda, et tree­nin­gu­tel te­hak­se aas­ta jook­sul vä­he­malt 15 000 las­ku.

Sa­mal ajal olid algk­las­si­lap­sed õues võist­le­mas. Võist­lu­sa­lad olid pal­li­la­hing, tõu­ke­kel­gu­ta­mi­ne, jää­kee­gel ja mäe­sport. Päev lõp­pes algk­las­si­las­te olüm­pia­tee­ma­li­se vik­to­rii­ni­ga.

Tei­si­päe­val oli algk­las­si­del ta­va­pä­ra­ne koo­li­päev. 5.-11. klas­si õpi­la­sed võist­le­sid õues, nen­de võist­lu­sa­lad olid pal­li­la­hing, tõu­ke­kel­gu­ta­mi­ne, jää­kee­gel, mäes­port, täp­sus­vis­ked ja mäng lu­mes. Pä­rast­lõu­nal pee­ti traditsiooniline lõ­put­se­re­moo­nia. Olüm­pia­män­gud lõp­pe­sid ühi­se tant­su­ga koo­li mas­ko­ti Ri­hu­ka juh­ti­mi­sel.

Mõ­le­mal päe­val oli koo­li hoo­le­ko­gu eest­ve­da­mi­sel spor­di­kes­ku­se ees ava­tud lap­se­va­ne­ma­te telk, kus pa­ku­ti soo­ja teed, ki­sel­li, pi­ru­kat.

Olüm­pia­män­gu­de­le eel­ne­nud olüm­pia­ha­ri­dus­pe­rioo­dil oli koo­lis pla­ka­ti­kon­kurss, kus klas­sid pi­did ku­ju­ta­ma olüm­pia­rii­ki, mil­le olid en­da­le loo­si tah­tel saa­nud. Rii­ki­dest olid esin­da­tud Ees­ti, Aust­ria, Taa­ni, Aust­raa­lia, Ru­mee­nia, Sak­sa­maa, Itaa­lia, Bel­gia, Lõu­na-Ko­rea, Uus-Me­re­maa, Lä­ti, Val­ge­ve­ne, Tšeh­hi, Hol­land, Root­si, Suurb­ri­tan­nia, Nor­ra, Prant­sus­maa, Šveits, Ser­bia, Un­ga­ri, Ka­na­da, Slo­vee­nia, Uk­rai­na, Ka­sahs­tan, His­paa­nia, USA, Ve­ne­maa, Liech­tens­tein, Bul­gaa­ria ja Hii­na.

Ka olid koo­lis joo­nis­tus­kon­kurss „Ri­hu­kas ta­lio­lüm­pial“ ja koo­lio­lüm­pia­män­gu­de lo­go kon­kurss.

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, koo­lio­lüm­pia kor­ral­dus­tii­mi lii­ge Kad­ri Ida­vain rää­kis, et män­gu­de­le eel­ne­nud su­lail­ma­de­ga oli lund jää­nud vä­he­maks ning mu­ret­ses, kui­das kok­ku­le­pi­tud võist­lu­sa­la­sid saab õues lä­bi viia, aga es­mas­päe­vaks oli vei­di lund juur­de sa­da­nud ning tei­si­päe­vaks sa­das veel­gi.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu ee­lar­ve­ko­mis­jon suu­re­nes
Järgmine artikkelAni­ja uus abi­val­la­va­nem on PRIIT VA­BA­MÄE