Ani­ja mõi­sa koh­vi­ku pe­re­nai­ne esi­tas ko­du­kok­ka­de ret­sep­ti­võist­lu­se­le ühe­pa­ja­toi­du

435
Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­k In­nA­mo­ra­ta pe­re­nai­ne ÜL­LE NII­NE­METS.

Ko­du­kok­ka­de tal­vi­se kon­kur­si žürii tõs­tis ret­sep­ti­de seas esi­le ka ÜL­LE NII­NE­MET­SA ühe­pa­ja­toi­du küü­li­ku­ga „Kõik mis ka­pis lei­dub“.

Põh­ja-Ees­ti toi­du­toot­jaid koon­da­va toi­dup­ro­jek­ti raa­mes korraldatud ko­du­kok­ka­de tal­vi­ne kon­kurss on lõp­pe­nud. Osa­le­sid 13 kok­ka, kok­ku esi­ta­ti 18 ret­sep­ti.

Ret­sep­tid koos iga toi­du fo­to, val­mis­ta­mi­sõ­pe­tu­se ja loo­ga leiab p­ro­jek­ti al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja, Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­na, ko­ha­li­ku toi­du ko­du­le­helt. Roogade­le on li­sa­tud Õn­ne­la kü­la­lis­te­ma­ja pea­ko­ka, žüriid juh­ti­nud Õn­ne­la Nei­de­ki kom­men­taar.

Eral­di on väl­ja too­dud Põh­ja-Ees­ti oma­pä­ra pee­gel­da­vad 4 ret­sep­ti. Pea­le Ani­ja Mõi­sa­kohw­i­k In­nA­mo­ra­ta pe­re­nai­se Ül­le Nii­ne­met­sa ühe­pa­ja­toidu on ni­me­ta­tud veel ah­ju­kaa­li­kad sü­tel, mil­le saa­tis Ka­ja Nurm, vu­ti­rul­lid kõr­vit­sa­pü­ree­ga, mil­le au­tor on ho­bi­kokk Anu Laan, ja kit­se­pii­ma toor­juus­tu­kook Mar­ge Sa­lu­mäelt.

Pea­kokk Õn­ne­la Nei­dek rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hin­nang tu­li an­da Co­vi­di tin­gi­mus­tes. Kui­gi esial­gu oli plaan kor­ral­da­da töö­tu­ba­sid ja ret­sep­ti­de põh­jal val­mis­ta­da toi­dud, jäid need ära, võist­lu­se­le saa­de­tud ret­sep­tid vaa­tas ta lä­bi koos tüt­re, ko­ka­na töö­ta­va Ka­di Nei­de­ki­ga. Kir­ja­tööd ai­tas te­ha Õn­ne­la kü­la­lis­te­ma­ja pe­re­mees Ah­to Nei­dek.

Õn­ne­la Nei­dek: „Vaa­ta­si­me too­rai­neid ja val­mis­ta­mis­vii­si. Pea­mi­ne oli, et ka­su­ta­taks Põh­ja-Ees­tis too­de­tut. Ühe­pa­ja­toi­dus oli ka­su­ta­tud ko­ha­li­ku väi­ke­toot­ja Va­na-Sir­ge Küü­lik kas­va­ta­tud küü­li­ku li­ha ja ko­dus kas­va­ta­tud köö­gi­vil­ju. On eht­ne Ees­ti toit.“

Ta tun­nus­tas, et kõik pa­ku­tud toi­du­ret­sep­tid olid hu­vi­ta­vad: „To­re, et kon­kur­sist võe­ti osa. See on ju­ba esi­me­ne samm et­te­võt­lik­ku­ses.“

Ühe­pa­ja­toit küü­li­ku­ga „Kõik mis ka­pis lei­dub“.

Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­k In­nA­mo­ra­ta pe­re­nai­ne Ül­le Nii­ne­mets üt­les, et mõt­les ret­sep­ti väl­ja kon­kur­si jaoks: „Mul on­gi sel­li­ne stiil, et vaa­tan, mi­da pa­ras­ja­gu ka­pis lei­dub, sel­lest ka ühe­pa­ja­toi­du ni­mi. Li­sa­sin ju­pi­ke­se Kra­ko­vi vors­ti, olen aas­taid ka­su­ta­nud ühe­pa­ja­toi­tu­des tü­kel­da­tud pool­suit­su­vors­ti, an­nab li­ha­le ja köö­gi­vil­ja­le õr­nalt suit­su­se mait­se. Te­gin sel­le roa ret­sep­ti­võist­lu­se jaoks ja uues­ti suu­re­ma­le pe­re­rin­gi­le va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks. Sai­me me pe­re mõ­le­ma va­nai­sa ja ka va­nae­ma heaks­kii­du.

Ani­ja mõi­sa­ koh­vik on prae­gu Co­vi­di tõt­tu su­le­tud, na­gu ka pal­jud tei­sed toit­lus­tu­sa­su­tu­sed. Eel­mi­sel ke­va­del hak­kas koh­vik erio­lu­kor­ra ajal te­ge­ma kaa­sa­müü­ki – „Gur­maa­ni es­maa­bi­pa­ki­ke­si“. Prae­gu on väi­ke hin­ge­tõm­beaeg, ap­ril­lis plaa­nib pe­re­nai­ne taas alus­ta­da kaa­sa­müü­gi­ga.

Üles­kut­se kok­ka­de­le koos­töö­le
Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­tik ühen­dab Har­ju­maal ja Lää­ne-Vi­ru­maal 5 Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi, nen­de seas on pea­le Aren­dus­ko­ja ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ja Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu. Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit tun­tuks“ ra­has­tab Lea­der prog­ramm.

Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis.

Pro­jek­ti­juht Eha Paas kut­sub ko­ha­lik­ke kok­ka­sid võr­gus­ti­ku­ga lii­tu­ma, et ko­ha­lik too­rai­ne leiaks piir­kon­na toit­lus­tus­koh­ta­des enam ka­su­tust ja me­nüü­des oleks Põh­ja-Ees­ti­le oma­seid toi­te: „Kes on hu­vi­ta­tud, võt­ke ühen­dust. Pla­nee­ri­me kok­ka­de­le ko­ha­li­ku toi­du tee­ma­li­si koh­tu­mi­si, piir­kon­na et­te­võt­ja­te tut­vu­tu­si. Kä­sit­le­me toi­du ja too­rai­ne esit­le­mist oma me­nüüs ja kü­las­ta­ja­te­le. Edas­pi­di plaa­ni­me te­ha ring­rei­se ning se­mi­na­ri kesk­kon­na­sääst­lik­ku­sest ja ter­vis­li­ku toi­du ser­vee­ri­mi­sest. Võr­gus­ti­ku siht on, et na­gu Ees­ti pal­ju­des teis­tes toi­du­piir­kon­da­des, tu­leks ka Põh­ja-Ees­tis me oma toit näh­ta­va­le, me­nüü­des olek­sid me toi­dud tä­his­ta­tud.“

Ta li­sas, et pro­jek­ti raa­mes ja­ga­tak­se ka edas­pi­di Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gist: „Mais-juu­nis ta­ha­me te­ha kok­ka­mis­hu­vi­lis­te­le ning me mär­gi­se­kand­ja­te­le töö­tu­ba­sid ja kok­ka­mi­si. La­he­maa juu­be­li­pi­dus­tus­te ae­gu plaa­ni­me mai lõ­pus oma toi­tu esit­le­da Palm­se mõi­sa ümb­ru­ses, kus tu­leb kü­la­koh­vi­ku­te päev. Val­mis­ta­me et­te ka ava­tud triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­va.“

Eelmine artikkelKolga rahva ühine suur tegu
Järgmine artikkelEes­ti re­gio­naal­ta­san­dist