Algas orien­tee­ru­mis­mäng „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“

105
Orien­tee­ru­mis­män­gu üks kü­las­tus­punkt on Kuu­sa­lu ale­vi­ku ta­ga asuv vä­li­jõu­saal.

Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil on ava­tud 62 orien­tee­ru­mis­punk­ti, üks ka Moh­nil ja Pe­das­saa­rel.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab seo­ses tä­na­vu­se üle­rii­gi­li­se ter­vi­seaas­ta­ga mai­kuust ku­ni 17. sep­temb­ri­ni val­la pii­res orien­tee­riu­mis­män­gu „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“.

Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo sel­gi­tas, et orien­tee­ru­mis­män­gu raa­mes on Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil va­li­tud kok­ku 62 punk­ti, mis on kan­tud mo­bii­li­ra­ken­du­se Na­vi­cup kaar­di­le. Osa­le­da saab Na­vi­cup mo­bii­li-ä­pi kau­du. Orien­tee­ru­mis­mäng on osa­le­ja­te­le ta­su­ta.

Ere Ui­bo: „Ees­märk on tut­vus­ta­da väl­jas te­gut­se­mi­se või­ma­lu­si meie val­las ja mo­ti­vee­ri­da kõi­ki ta­va­pä­ra­sest roh­kem lii­ku­ma. Ole­me va­li­kus­se võt­nud nii tu­ris­mi­mag­ne­teid kui vä­hem­tun­tud koh­ti, aga ka lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga seo­tud vä­li­ko­had, na­gu vä­li­jõu­saal, -korv­pal­lip­lats, -ping­pon­gi­laud ja muud sel­li­sed. On pä­ris kau­geid koh­ti, näi­teks Kuu­sa­lu val­la ja Har­ju­maa kõi­ge kõr­gem punkt Läs­na kü­la lä­he­dal või kaks punk­ti saar­tel – üks Moh­nil ja tei­ne Pe­das­saa­rel. See­ga saab punk­te kü­las­ta­da paa­di ja au­to­ga, sa­mu­ti jalg­rat­ta­ga, li­saks on va­li­kus pai­gad, mil­le­ni jõud­mi­seks tu­leb min­na jalg­si.“

Orien­tee­ru­mis­punk­ti­des pa­lu­tak­se te­ha pil­te, mis sel­les ko­has eri­ti ül­la­tas või sil­ma hak­kas, ning laa­di­da fo­to mul­je­te ja­ga­mi­seks ja teis­te in­nus­ta­mi­seks Fa­ce­boo­kis üri­tu­se „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“ le­he­le.

Män­gus 17. sep­temb­riks vä­he­malt 30 punk­ti lä­bi­nu­te va­hel loo­si­tak­se ko­ha­li­kelt spon­so­ri­telt an­tud au­hin­du. Punk­ti­de kü­las­tus re­gist­ree­ri­tak­se Na­vi­cup mo­bii­li­ra­ken­du­ses, kui on äp­pi lo­gi­tud ning mo­bii­lis on GPS po­sit­sio­nee­ri­mi­ne sis­se lü­li­ta­tud.

„Orien­tee­ru­mis­män­gust saa­vad osa võt­ta kõik hu­vi­li­sed, mit­te ai­nult Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud. Plaa­ni­me li­saks Na­vi­cup di­gi­taal­se­le kaar­di­le te­ha punk­ti­de koh­ta ka pa­ber­kaar­di, kui­gi loo­si­mi­ses saa­vad siis­ki osa­le­da Na­vi­cu­pi ka­su­ta­jad. Na­vi­cup ra­ken­du­ses on iga orien­tee­ru­mis­punk­ti­ koh­ta tut­vus­tav jutt ja ka pilt,“ lau­sus Ere Ui­bo.

Au­hin­du on te­ma sõ­nul ko­gu­ne­nud ju­ba roh­kes­ti, spon­so­reid on üle 30. Au­hin­da­deks on an­tud nii et­te­võ­te­te kin­ke­kaar­te kui ka too­teid ja tee­nu­seid. Au­hin­du saab juur­de an­da, uued spon­so­rid on te­re­tul­nud ko­gu orien­tee­ru­mis­mä­gu pe­rioo­di jook­sul, li­sas ta.

Ere Ui­bo rää­kis veel, et tä­na­vu­se ter­vi­seaas­ta pu­hul moo­dus­ta­ti val­la­ma­ja töö­ta­ja­test ter­vi­se­nõu­ko­gu, kel­le eest­ve­da­mi­sel on lä­bi vii­dud ter­vi­se­ga seo­tud et­te­võt­mi­si – vee­joo­mi­se nä­dal, tald­ri­ku­reeg­li nä­dal, ak­tiiv­sus­mi­nu­ti­te ko­gu­mi­ne, hom­mi­ku­võim­le­mi­ne. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du eest­ve­da­mi­sel algas ala­tes 2. maist oma­va­lit­sus­töö­ta­ja­te teh­tud sam­mu­de ko­gu­mi­ne ning võit­jaid au­ta­sus­ta­tak­se maa­kon­na oma­va­lit­sus­te spor­di­päe­val.

Eelmine artikkelAni­ja-Keh­ra kerg­liik­lus­tee­le RTKst li­sa­ra­ha
Järgmine artikkelMotok­lu­bi soo­vib Kurg­las­se te­ha ela­mus­por­di­kes­ku­se