Motok­lu­bi soo­vib Kurg­las­se te­ha ela­mus­por­di­kes­ku­se

83
Kaks ja pool aas­tat ta­ga­si tut­vus­tas en­di­ne tippk­ros­si­sõit­ja ARE KAU­RIT (va­sa­kul) Kurg­las kü­lae­la­ni­ke­le elekt­ri­moo­tor­rat­tast, mis sõit­mi­sel mü­ra ei tee.

Roh­kem kui kaks aas­tat ta­ga­si, 2020. aas­ta sü­gi­sel tut­vus­ta­sid Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja MTÜ AYR Ra­cing Team esin­da­jad Kurg­las ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le mõ­tet al­ga­ta­da de­tailp­la­nee­ring kü­las üle 15 aas­ta ol­nud mit­tea­met­li­ku kros­si­ra­ja sea­dus­ta­mi­seks. Endistel krossisõitjatel, mo­tok­lu­bi ju­hil Are Kau­ri­til ja ta pojal Ar­do Kau­ri­til oli kaa­sas elekt­ri­li­ne moo­tor­ra­tas, mis sõi­dab vaik­selt, il­ma ta­va­li­se­le kros­sit­sik­li­le oma­se mü­ri­na­ta. Are Kau­rit lu­bas too­kord, et se­ni, kui elekt­rit­sik­lid po­le val­da­vad, ei ha­ka­ta Kurg­la ra­jal iga­päe­va­selt har­ju­ta­ma, et kü­la­rah­vast vä­hem häi­ri­da.

„Aeg muu­tub kii­res­ti, ar­van, et viie ku­ni küm­ne aas­ta pä­rast on kros­si­ra­jal ai­nult elekt­ri­moo­tor­rat­tad,“ üt­les ta siis.

Nüüd tõ­deb mo­tok­lu­bi eest­ve­da­ja, et muu­tu­sed on ol­nud veel kii­re­mad, kui os­kas too­na loo­ta: „Elekt­ri­li­sed moo­tor­rat­tad kros­si sõit­mi­seks on ko­he-ko­he tu­ru­le tu­le­mas ning need on ise­gi kii­re­mad kui ben­sii­ni­moo­to­ri­ga rat­tad.“

„Kros­si­maail­ma Tes­la“, Root­si fir­ma Stark VARG, on ha­ka­nud toot­ma elekt­rit­sik­leid, mis ei jää al­la kõi­ge võim­sa­ma­te, 450 cm³ klas­si ta­va­lis­te­le moo­tor­ra­tas­te­le. Pä­ris eral­di võist­lu­si elekt­rit­sik­li­te­le lä­hia­jal ilm­selt veel ei tu­le, kuid kind­las­ti hak­ka­vad need pea­gi koos muu­de tsik­li­te­ga või­du sõit­ma, usub Are Kau­rit. Ka mul­lu­sel Kurg­la kros­sil sõi­tis Ar­do Kau­rit AYR Ra­cing Tea­mi ga­raažis val­mi­nud elekt­rit­sik­lil.

„Muu­tus tu­leb ja see on vä­ga hea, sest mü­ra tõt­tu on mo­to­kross ol­nud ko­gu maail­mas vä­ga suu­re sur­ve all. Suur­tes kros­si­rii­ki­des Bel­gias, Hol­lan­dis, Sak­sa­maal ja mu­jal­gi on ala­tes ajast, mil mi­na veel sõit­sin, vä­ga pal­ju ra­du pan­dud kin­ni, ena­mas­ti just mü­ra pä­rast. Nüüd on kuul­da, et neid ha­ka­tak­se uues­ti lah­ti te­ge­ma – elekt­rit­sik­li­te­ga mü­rap­rob­lee­mi enam po­le,“ rää­gib Are Kau­rit.

Kurg­la kros­si­ra­ja de­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis.

Mõ­ne nä­da­la eest oli Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses Kurg­la kros­si­ra­ja de­tailp­la­nee­rin­gu es­kii­si aru­te­lu. Isal ja po­jal Kau­ri­ti­tel on idee te­ha mo­tos­por­dis ro­he­pöö­re ning luua kros­si­ra­ja baa­sil uue põlv­kon­na ter­vi­se-, ela­mus- ja ekst­reems­por­di­komp­leks – Aru­kü­la ela­mus­por­di­kes­kus.

Are Kau­rit mär­gib, see, kui Kurg­la kros­si­ra­da saab de­tail­pla­nee­rin­gu kau­du sea­dus­ta­tud ning maa-ala an­tak­se amet­li­kult mo­tok­lu­bi ka­su­ta­da, an­nab ka kind­lus­tun­de sin­na in­ves­tee­ri­da.

Ela­mus­por­di­kes­ku­ses­se ka­van­da­tak­se pea­le mo­tok­ros­si ra­ja veel 3-4 ki­lo­meet­ri pik­kust maas­ti­ku­ra­da nii ter­vi­ses­port­las­te­le kui võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks ta­va­lis­te­le ja elekt­ri­lis­te jalg­ra­tas­te­le ning muu­de­le ker­ge­te­le elekt­ri­sõi­du­ki­te­le, li­saks 50meet­rist jook­su­ra­tas­te kros­si­ra­da mu­di­las­te­le. Tal­vel saab kros­si­ra­da­de­le te­ha suu­sa­ra­jad ning seik­lus­ra­jad. Kes­ku­se tee­nin­da­mi­seks on mõel­dud kaks hoo­net, üks ra­ja­hool­dus­teh­ni­ka hoid­mi­seks, tei­ne ad­mi­nist­ra­tiiv­hoo­ne kü­la­lis­te vas­tu­võ­tu­ruu­mi, riie­tus- ja pe­se­mis­ko­ha, koo­li­tus­te­toa ning ga­raažiga ren­di­ra­tas­te hoid­mi­seks ja hool­da­mi­seks.

Kü­la­rah­va et­te­pa­ne­kud
Pä­rast kros­si­ra­ja de­tailp­la­nee­rin­gu es­kii­si ava­lik­ku aru­te­lu te­gid kü­lae­la­ni­kud sel­les­se et­te­pa­ne­kuid. Kurg­la kü­la­va­ne­ma Hei­ko Vain­sa­lu mee­lest on hea, kui prae­gu­ne kross­ira­da saab le­gaal­seks. Ta kin­ni­tab, et ela­ni­kud po­le ela­muss­por­di­kes­ku­se vas­tu, kui seal ha­ka­tak­se sõit­ma üks­nes ra­tas­te ja tsik­li­te­ga, mis häi­ri­vat mü­ra ei te­ki­ta ega ka­su­ta­taks iga­päe­va­selt ka muid mü­ra­te­ki­ta­jaid, näi­teks val­ju­hääl­deid.

Kü­la­rah­va tei­ne suu­rem soov on, et kes­ku­se loo­mi­se­ga ei te­kiks val­gus­reos­tust – kunst­val­gus ol­gu mi­ni­maal­ne, met­saäär­de ei ole va­ja öö­päe­va­ring­selt põ­le­vaid tu­le­sid.

„Ta­ha­me ka, et kü­la­tee­del ei lä­heks kii­ru­sed suu­reks. Siin kõn­ni­vad ja sõi­da­vad ra­tas­te­ga meie lap­sed. Kui ela­mus­spordikes­ku­se jaoks te­hak­se tee sel­li­ses­se kor­da, et au­tod hak­ka­vad ki­hu­ta­ma, tu­leks ja­la­käi­jad ja rat­tu­rid sõi­du­teest eral­da­da, et lap­sed ei peaks au­to­de eest kraa­vi hüp­pa­ma,“ sel­gi­tab Hei­ko Vain­sa­lu.

Are Kau­ri­ti sõ­nul ei hak­ka ela­mus­spordikes­ku­ses kind­las­ti käi­ma nii pal­ju rah­vast, et kü­la­teel oleks pi­dev au­to­de­vool. Ra­da­de val­gus­tu­se koh­ta tõ­deb, et sü­gi­sel lä­heb päe­val ju­ba kel­la nel­ja ajal pi­me­daks ning et siis seal sõi­ta saaks, tu­leks ra­jad val­gus­ta­da: „Kros­si­ra­ja val­gus­tid on suh­te­li­selt ma­da­lad, mit­te na­gu jalg­pal­lis­taa­dio­nil. Val­gus­ta­tud kros­si­ra­jal saak­si­me tal­vel ava­da suu­sa­ra­jad. Mui­du po­le see või­ma­lik, sest sel­leks ajaks, kui ini­me­sed pä­rast töö­päe­va saak­sid suu­sa­ta­ma tul­la, on väl­jas ju­ba pi­me. Kind­las­ti ei pea tu­led põ­le­ma ko­gu öö­päe­va.“

Eelmine artikkelAlgas orien­tee­ru­mis­mäng „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon