Ala­ve­re tiik on taas ve­ti­kaid täis

116
Kaks aas­tat pä­rast põh­ja­lik­ku pu­has­ta­mist vohavad Ala­ve­re tii­gi­vees ve­ti­kad.

Anija val­la­va­lit­sus tel­lis 2019. aas­tal PRIA toel Ala­ve­re mõi­sa­par­gi ser­vast ku­ni sõi­du­tee­ni ula­tu­va tii­gi ja sel­le ümb­ru­se kor­ras­ta­mi­se. Vee­ko­gu kal­dad ja ümb­rus pu­has­ta­ti võ­sast, kin­ni­kas­va­nud tiik sü­ven­da­ti, pu­has­ta­ti tai­me­dest ja set­test, tii­gi ühe­le kal­da­le teh­ti puh­ka­jai­le mõel­dud liivaga kaetud ran­na­ri­ba.

Kaks su­ve hil­jem on Ala­ve­re tii­gi­vees ha­ka­nud vo­ha­ma ve­ti­kad.

„Ku­lu­ta­ti üle 100 000 eu­ro, on kurb, nagu po­leks­ki mi­da­gi teh­tud. Kas töö­le on ka min­gi ga­ran­tii?“ kü­sis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil Kal­le Saar­mas.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev üt­les, et pi­das nõu hüd­ro­me­lio­raa­to­ri­ga. Spet­sia­list ole­tas, et tii­gi­põh­jast väl­ja­kae­va­tud ja kal­las­te­le lao­ta­tud mi­ne­raal­ne se­te on vih­ma­vee­ga tii­ki ta­ga­si uhu­tud ning pan­nud ve­ti­kad kas­va­ma: „Ilm­selt po­leks toh­ti­nud se­tet kal­las­te­le lao­ta­da, vaid tul­nuks ära ve­da­da. Kui mõ­ni ma­he­põl­lu­mees soo­viks, võiks ta ve­ti­kad väl­ja re­hit­se­da, need on hea väe­tis. Kuid see on suur töö.“

Val­la­va­nem Rii­vo Noor li­sas, et ve­ti­kad ja tai­med on tii­gis uues­ti kas­va­ma ha­ka­nud mit­me as­ja koos­mõ­jul: „Kaks aas­tat ta­ga­si tii­ki sü­ven­da­nud töö­me­hed üt­le­sid, et kraa­vi­dest voo­lab tii­ki mu­da ja põl­lu­ma­jan­du­se ­jää­kai­neid, need sei­sa­vad ja set­ti­vad ning pa­ne­vad­ki tai­med kas­va­ma. Prob­leem po­leks nii suur, kui tiik oleks sü­ga­vam, vä­he­malt 2,5-3 meet­rit, prae­gu on kesk­mi­selt pool­teist meet­rit. Õn­neks on põh­jas suh­te­li­selt mi­ne­raal­ne pin­nas, mi­da saab pu­has­ta­mi­seks liht­sas­ti kae­va­ta, kui ve­si al­la las­ta. Ilm­selt tu­leb meil se­da ha­ka­ta re­gu­laar­selt iga kol­me-nel­ja aas­ta ta­gant te­ge­ma, et tiik pu­has pü­siks. Vee­tai­me­de niit­mi­sel ei ole mõ­tet, sel­le­ga on na­gu mu­ru niit­mi­se­ga, mi­da tu­leb te­ha pi­de­valt. Või­bol­la on edas­pi­di ka­su ka sel­lest, kui se­tet enam kal­las­te­le ei pa­ne ning kal­da äär­te­le on kas­va­nud mu­ru­ka­mar.“

Abi­val­la­va­nem Enn Pung on uu­ri­nud või­ma­lust asus­ta­da tii­ki ka­lad, val­gea­muurid, kuid te­gu on võõr­lii­gi­ga, mi­da võib las­ta vaid kin­nis­tes­se vee­ko­gus­se, Ala­ve­re tiik on ühen­du­ses Pi­ri­ta jõe­ga. Li­saks sööb val­ge­amuur vaid tea­tud tai­me­lii­ke, see­tõt­tu po­le kin­del, kas Ala­ve­re tii­gi pu­has­ta­mi­sel oleks sel­lest ka­la­lii­gist ka­su.