Algas kon­kurss Aeg­vii­du las­teaed-põ­hi­koo­li ju­hi leid­mi­seks

60
Aegviidu kool

Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia ning Aeg­vii­du koo­li liit­mi­sel loo­da­va ühen­d-a­su­tu­se di­rek­to­ri leid­mi­seks. Kan­di­dee­ri­da saab 1. mai­ni, uus juht peab töö­le asu­ma 1. juu­list. Mai al­gu­ses kor­ral­da­tak­se kon­kur­sid ka Aeg­vii­du koo­li õp­pe­ju­hi ning ühen­da­su­tu­se ju­hia­bi leid­mi­seks.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 23. märt­sil lii­ta ala­tes 1. juu­list Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed Aeg­vii­du koo­li­ga. Las­teaias käib um­bes 50, koo­lis li­gi 80 last, mõ­le­mad asu­tu­sed asu­vad Aeg­vii­du ale­vis, ka­he hoo­ne va­he­maa on 600 meet­rit. Aas­taid käi­sid Aeg­vii­du koo­li õpi­la­sed iga päev las­teaias söö­gi­saa­liks ko­han­da­tud rüh­ma­ruu­mis lõu­nal. 2017. aas­tast, kui las­teaias ava­ti uus rühm, koo­li­lap­sed seal enam söö­mas ei käi, kuid koo­li­toit val­mib en­di­selt las­teaias, sealt viiak­se ter­mos­te­ga koo­li söö­gi­tup­pa.

Ühi­ne­mi­sot­su­se­le eel­ne­sid val­la­va­lit­su­se koh­tu­mi­sed ka­he asu­tu­se per­so­na­li, hoo­le­ko­gu­de ja lap­se­va­ne­ma­te­ga, vii­di lä­bi kü­sit­lu­si töö­ta­ja­te ja lap­se­va­ne­ma­te seas, ühi­ne­mi­se koh­ta kü­si­ti ka koo­li õpi­la­se­sin­du­se liik­me­te ar­va­must. Las­teaia ja koo­li hoo­le­ko­gu­de lõp­lik ühi­ne sei­su­koht oli asu­tus­te liit­mist toe­tav.

Eel­mi­se nä­da­la kol­ma­päe­val ja­ga­sid val­la­va­lit­su­se esin­da­jad Aeg­vii­du las­teaias asu­tus­te ühi­ne­mi­se tee­mal in­fot las­teaia ja koo­li per­so­na­li­de­le, nel­ja­päe­va õh­tul hoo­le­ko­gu­de­le. Koo­so­le­ku­tel osa­les ka las­teaia ja koo­li ühen­da­mi­se le­pin­gu­li­seks nõus­ta­jaks pal­ga­tud Ju­ta Asu­ja, kes töö­tas Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja­na, kui kolm aas­tat ta­ga­si ot­sus­ta­ti ühen­da­da Raa­si­ku põ­hi­kool ja las­teaed. Ta käis las­teaia ja koo­li liit­mi­se ko­ge­mu­sest veeb­rua­ris kõ­ne­le­mas Aeg­vii­du lap­se­va­ne­ma­te­le ning hil­jem Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­tööko­mis­jo­ni liik­me­te­le.

„Meil oli va­ja abi­list, et mi­na jõuak­sin ka ha­ri­dus­ju­hi iga­päe­vas­te üle­san­ne­te­ga te­ge­le­da. Li­saks on Ju­tal suu­re­pä­ra­ne ko­ge­mus sar­na­sest ka­he ha­ri­du­s-a­su­tu­se ühen­da­mi­se prot­ses­sist Raa­si­kul ning ta os­kab meid ju­hen­da­da ja nõu an­da,“ sel­gi­tas Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem.

Ta li­sas, et nõus­ta­ja ai­tab koos­ta­da ühen­da­su­tu­se uue põ­hi­mää­ru­se eel­nõud ja se­le­tus­kir­ja, viia lä­bi ni­me­kon­kurs­si, toe­tab ju­hi ning teis­te uu­te töö­ta­ja­te vär­ba­mis­kon­kur­si lä­bi­vii­mist, an­nab kom­mu­ni­kat­sioo­ni ja kaa­sa­mi­se­alast nõu.

Möö­du­nud nä­da­lal Aeg­vii­dus toi­mu­nud koo­so­le­ku­tel ja­ga­ti Tii­na Si­le­mi sõ­nul pea­mi­selt in­fot sel­le koh­ta, mis las­teaia-koo­li liit­mi­se­ga kaas­neb, rää­gi­ti lah­ti tee­mad ala­tes põ­hi­mää­ru­se koos­ta­mi­sest ku­ni di­rek­to­ri- ja ni­me­kon­kur­si­ni: „Mi­nu tea­da ükski teema pole käsitlemata jää­nud. Ju­ta Asu­ja pa­lus töö­ta­ja­te koo­so­le­kul ano­nüüm­selt pan­na märk­me­pa­be­ri­le kir­ja tekkinud kü­si­mu­sed, et koo­so­le­ku lõ­pus nei­le vas­ta­ta. Ühtegi küsimust koosoleku lõpuks üles ei jäänud.“

Nel­ja­päe­va­l le­pi­ti kok­ku, et hoo­le­ko­gu­de koo­so­le­ku pro­to­koll saa­de­tak­se tut­vu­mi­seks kõi­gi­le lap­se­va­ne­ma­te­le ning kui kel­le­l­gi on veel kü­si­mu­si või soo­vi­tak­se mi­da­gi aru­ta­da, an­na­vad lap­se­va­ne­mad hoo­le­ko­gude esi­mees­te­le tea­da ning val­la­va­lit­sus koh­tub lap­se­va­ne­ma­te­ga. Sa­mu­ti le­pi­ti kok­ku, et lä­hi­nä­da­lail saa­de­tak­se koo­li ja las­teaia per­so­na­li­de­le ning hoo­le­ko­gu­de­le uue asu­tu­se põ­hi­mää­ru­se eel­nõu, mille kohta saab paari nädala jooksul esitada kom­men­taa­re ja täien­du­si.

„Kui ker­kib üles küsimusi, mis va­ja­vad aru­te­lu, saa­me ilm­selt mai al­gu­ses hoo­le­ko­gu­de­ga uues­ti kok­ku ja vaa­ta­me põ­hi­mää­ru­se eel­nõu veel kord üle,“ lau­sus ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht.

Uue põ­hi­mää­ru­se­ga moo­dus­ta­tak­se ühen­da­su­tu­se­le ala­tes 1. juu­list üks hoo­le­ko­gu. Esial­gu jät­ka­vad se­ni­sed liik­med ehk si­su­li­selt kaks hoo­le­ko­gu lii­de­tak­se, uus koos­seis sel­gub sü­gi­sel uue õp­peaas­ta al­gu­ses, siis on lap­se­va­ne­ma­tel soo­vi kor­ral või­ma­lik va­li­da uued esin­da­jad.

Val­la­va­lit­su­se ja hoo­le­ko­gu de koh­tu­mi­sel ot­sus­ta­ti ka, et las­teaia õpe­ta­jaid esin­dab di­rek­to­ri kon­kur­si­ko­mis­jo­nis hoo­le­ko­gu lii­ge Dia­na-Kirs­ti Kel­ler, nii las­teaia kui koo­li­las­te va­ne­maid kooli hoo­le­ko­gu asee­si­mees Ai­ri Noor, koo­liõ­pe­ta­ja­te esin­da­ja üle käi­vad koo­lis veel aru­te­lud.

Ühen­da­su­tu­se ni­me­kon­kurss
Nä­da­la­va­he­tu­sel pos­ti­tas las­teaia hoo­le­ko­gu lii­ge Kris­tii­na Ka­ri Aeg­vii­du ela­ni­ke Fa­ce­boo­ki grup­pi­des­se kü­sit­lu­se, mil­les pa­lus ar­va­mu­si, mil­list ni­me­va­rian­ti ühen­da­su­tu­se­le ee­lis­ta­tak­se. Teisipäe­va lõu­naks oli kir­ja pan­dud küm­me eri va­rian­ti, neist kõi­ge po­pu­laar­se­mad on Aeg­vii­du kool ning Aeg­vii­du las­teaed-põ­hi­kool. Aeg­vii­du koo­lis on ala­tes es­mas­päe­vast kast, ku­hu õpi­la­sed saa­vad pos­ti­ta­da en­da­le kõi­ge roh­kem meel­di­vaid ni­me­va­rian­te.

„Oo­ta­me käe­so­le­val nä­da­lal veel mit­melt poolt et­te­pa­ne­kuid ning järg­mi­sel nä­da­lal pa­ne­me kõi­ge roh­kem pa­ku­tud ni­me­va­rian­did hää­le­tu­se­le,“ lau­sus Tii­na Si­lem.

In­fot Aeg­vii­du uue ha­ri­dus­a­su­tu­se amet­li­ku ni­me­hää­le­tu­se koh­ta ja­ga­tak­se Ani­ja val­la ko­du­le­he, asu­tus­te mei­li­lis­ti­de ja sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­te kau­du ning Aeg­vii­du koo­li- ja las­teaia­las­te va­ne­ma­te­le.

Eelmine artikkelVõrkpalli üllatusturniiri võitis Kolga võistkond Vana Hea
Järgmine artikkelRät­las on kü­la aja­lu­gu tut­vus­ta­vad in­fo­tahv­lid