Alavere põhikooli korraldatud loodusmängu või­tis Kolga kooli võistkond

37
Voose Luurimäel 14. korda toimunud loodusmängu „Tunne loodust, leia rada“ tänavused võitjad Kolga koolist.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li eest­võt­tel toi­mus tei­si­päe­val, 3. ok­toob­ril Voo­se kü­las 14. kor­da Har­ju­maa algk­las­si­de­le mõel­dud loo­dus­mäng „Tun­ne loo­dust, leia ra­da“. Võist­lu­sest võt­sid osa maa­kon­na 17 koo­li 3. klas­si­de õpi­las­te kol­me­liik­me­li­sed võist­kon­nad. See on ala­tes 2009. aas­tast toi­mu­va võist­lu­se re­kord.

Loo­dus­mäng al­gas Luu­ri­mäe ja­la­milt ja lõp­pes Voo­se kü­lap­lat­sil. Pi­ki mäe­har­ja kaar­di jär­gi orien­tee­ru­des tu­li lä­bi­da ne­li kont­roll­punk­ti. Igas neist olid la­hen­da­mi­seks mi­tu loo­du­s­tee­ma­list üle­san­net ja mõis­ta­tust. Tu­li ära tun­da puu­leh­ti, ok­si ja vil­ju, kir­jel­du­se ja hää­le jär­gi mää­ra­ta lin­nu­lii­ke, mait­se jär­gi tun­da jõh­vi­kat, lä­bi ko­ti kom­pi­des eri tai­me­de vil­ju. Sa­mu­ti tu­li las­tel tea­da va­na­rah­va tar­ku­si loo­dus­li­ke va­hen­di­te­ga ra­vit­se­mi­sest ning tu­vas­ta­da fo­to­de põh­jal loo­dus­must­reid. Näi­teks ühel fo­tol oli suu­ren­da­tud lib­li­ka­tii­va­mus­ter.

Tä­na­vu­se loo­dus­män­gu või­tis Kol­ga koo­li võist­kond Kuu­sa­lu val­last, järg­ne­sid Oru põ­hi­kool ja Viim­si kool. Tä­nu­kir­jad ja ma­gu­sad au­hin­nad said ka kõik tei­sed osa­le­nud. Ani­ja val­last võt­sid loo­dus­män­gust osa kõik kolm koo­li – li­saks Ala­ve­re põ­hi­koo­li­le ka Keh­ra güm­naa­sium ja Aeg­vii­du kool, Raa­si­ku val­last Raa­si­ku kool, Ida-Har­just veel Lok­sa güm­naa­sium.

Män­gu en­da ja teis­te koo­li­de õpi­las­te­le loo­du­se pa­re­maks tund­ma õp­pi­mi­seks mõt­les väl­ja Ala­ve­re koo­li en­di­ne õpe­ta­ja Mai­mu Lass ne­li­teist aas­tat ta­ga­si.

„Sel­lest ajast ala­tes on võist­lus toi­mu­nud igal aas­tal, vaid ühel aas­tal oli­me sun­ni­tud hal­va il­ma tõt­tu ära jät­ma,“ sõ­nas Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si.

Ta li­sas: „Va­rem toi­mus see ke­va­de­ti. Ku­na ke­vad on koo­li­des vä­ga kii­re aeg, ot­sus­ta­si­me eel­mi­sel aas­tal esi­mest kor­da kut­su­da Har­ju­maa koo­li­de võist­kon­nad loo­dus­män­gu­le sü­gi­sel, kui üri­tu­si on koo­li­des vä­hem. Tun­dus, et meel­dis, see­tõt­tu oli see ka nüüd sü­gi­sel.“

Üle­san­ded mõt­le­vad väl­ja Ala­ve­re koo­li klas­siõ­pe­ta­jad, män­gu kor­ral­dus­mees­kon­da kuu­lu­vad ka hu­vi­juht ja di­rek­tor. Ren­na Rei­si sel­gi­tas, et üles­an­ded on ena­mas­ti ol­nud sa­ma lii­ki, kui­gi aeg-ajalt neid ka muu­de­tak­se.

Ta rääkis, et li­saks koo­liõ­pi­ku­test saa­dud tead­mis­te­le eel­da­vad võist­lu­sü­le­san­ded pi­sut laie­mat sil­ma­rin­gi: „Võt­me­sõ­na on elu­lä­he­dus. Olin ise ühes kont­roll­punk­tis ja kuul­sin, kui­das üks poiss rää­kis, et te­ma ko­du juu­res põl­lul öö­bi­vad soo­kur­ge­de par­ved. Need lap­sed, kes meie män­gus osa­le­vad, käi­vad ka va­ne­ma­te­ga pal­ju loo­du­ses. Näe­me, et aas­ta­te­ga on las­te loo­du­sa­la­sed tead­mi­sed pa­ra­ne­nud ning võist­lu­sel osa­le­ja­te ta­se muu­tu­nud üht­la­se­maks. Tä­na­vu­ne võistlus oli ju­ba üs­na ta­sa­vä­gi­ne.“

Har­ju­maa algk­las­si­de järg­mi­ne loo­dus­mäng on Voo­sel tu­le­val sü­gi­sel.

Eelmine artikkelLinnakse külla soovitakse rajada suur päikesepark
Järgmine artikkelKolga seltsimajas oli Kuusalurahva Teatri tragikomöödia „Nokia 3310“ esietendus