Ala­ve­re põ­hi­kool töö­tab õp­peaas­ta lõ­pu­ni kol­mes eri ko­has

45
Ala­ve­re 1988. aas­tal val­mi­nud koo­li­ma­ja on „pa­ki­tud“ ki­les­se, käib fas­saa­di soo­jus­ta­mi­ne.

Ku­na koo­li­ma­jas al­gas re­mont, toi­mub õp­pe­töö sel poo­laas­tal las­teaias, rah­va­ma­jas ja noor­te­kes­ku­ses.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pus al­gas Ala­ve­re põ­hi­koo­li 1988. aas­tal ava­tud hoo­nes ka­pi­taal­re­mont. Õp­pe­töö tuli ko­li­da viieks kuuks mu­ja­le. Sel õp­peaas­tal on koo­lis 83 õpi­last, tei­sel poo­laas­tal toi­mub nen­de õpe­ta­mi­ne Ala­ve­re las­teaias, rah­va­ma­jas ja noor­te­kes­ku­ses.

„Ko­li­mi­ne al­gas 28. det­semb­ril, kuid as­ju hak­ka­si­me pak­ki­ma en­ne jõu­le. Abiks olid koo­li kõik töö­ta­jad, nii õpe­ta­jad kui abi­per­so­nal,“ üt­les koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si.

Ta li­sas, et töö pol­nud liht­ne, kuid oli ka­su­lik, sest kõik eba­va­ja­lik sai ära vi­sa­tud: „Se­da oli pä­ris pal­ju, tel­li­si­me kaks suu­re­ma­hu­list kon­tei­ne­rit, li­saks väik­se­maid kon­tei­ne­reid spet­sii­fi­li­se­ma, näi­teks va­na­pa­be­ri tar­beks. Mõ­ned mööb­li­tü­kid pä­ri­ne­sid veel Ala­ve­re eel­mi­sest koo­li­ma­jast Soo-ot­sal, olid see­ga üle kol­me­küm­ne aas­ta va­nad.“

Ko­li­mis­fir­ma abi­ga sai ma­ja tüh­jaks ka­he päe­va­ga. Koo­li aju­tis­tes­se klas­si­ruu­mi­des­se las­teaias, rah­va­ma­jas ja noor­te­kes­ku­ses vii­di vaid osa mööb­list, üle­jää­nu la­dus­ta­ti Al­var MÜ ter­ri­too­riu­mil asu­vas­se va­bas­se ruu­mi.

Loe pikemalt 13. jaanuari Sõnumitoojast.