Ala­ve­re põ­hi­kool töö­tab õp­peaas­ta lõ­pu­ni kol­mes eri ko­has

293
Ala­ve­re 1988. aas­tal val­mi­nud koo­li­ma­ja on „pa­ki­tud“ ki­les­se, käib fas­saa­di soo­jus­ta­mi­ne.

Ku­na koo­li­ma­jas al­gas re­mont, toi­mub õp­pe­töö sel poo­laas­tal las­teaias, rah­va­ma­jas ja noor­te­kes­ku­ses.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pus al­gas Ala­ve­re põ­hi­koo­li 1988. aas­tal ava­tud hoo­nes ka­pi­taal­re­mont. Õp­pe­töö tuli ko­li­da viieks kuuks mu­ja­le. Sel õp­peaas­tal on koo­lis 83 õpi­last, tei­sel poo­laas­tal toi­mub nen­de õpe­ta­mi­ne Ala­ve­re las­teaias, rah­va­ma­jas ja noor­te­kes­ku­ses.

Ala­ve­re koo­li di­rek­tor REN­NA REI­SI rah­va­ma­ja saa­li ko­han­da­tud klas­si­ruu­mis.

„Ko­li­mi­ne al­gas 28. det­semb­ril, kuid as­ju hak­ka­si­me pak­ki­ma en­ne jõu­le. Abiks olid koo­li kõik töö­ta­jad, nii õpe­ta­jad kui abi­per­so­nal,“ üt­les koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si.

Ta li­sas, et töö pol­nud liht­ne, kuid oli ka­su­lik, sest kõik eba­va­ja­lik sai ära vi­sa­tud: „Se­da oli pä­ris pal­ju, tel­li­si­me kaks suu­re­ma­hu­list kon­tei­ne­rit, li­saks väik­se­maid kon­tei­ne­reid spet­sii­fi­li­se­ma, näi­teks va­na­pa­be­ri tar­beks. Mõ­ned mööb­li­tü­kid pä­ri­ne­sid veel Ala­ve­re eel­mi­sest koo­li­ma­jast Soo-ot­sal, olid see­ga üle kol­me­küm­ne aas­ta va­nad.“

Ko­li­mis­fir­ma abi­ga sai ma­ja tüh­jaks ka­he päe­va­ga. Koo­li aju­tis­tes­se klas­si­ruu­mi­des­se las­teaias, rah­va­ma­jas ja noor­te­kes­ku­ses vii­di vaid osa mööb­list, üle­jää­nu la­dus­ta­ti Al­var MÜ ter­ri­too­riu­mil asu­vas­se va­bas­se ruu­mi.

Las­teaias esi­me­sel nä­da­lal ne­li, rah­va­ma­jas üks klass
Ala­ve­re koo­li 1.-4. klas­si õpi­la­sed, ke­da on kok­ku 40, õpi­vad nüüd Mõm­mi­la las­teaias. Seal on nen­de ka­su­ta­da saal, võim­le­mis­saal ja üks rüh­ma­ruum, saa­lis on 1., võim­le­mis­saa­lis 2.-3. liitk­lass ning rüh­ma­ruu­mis 4. klass.

„Tin­gi­mu­sed on head, klas­si­ruu­mid suu­red,“ sõ­nas Ren­na Rei­si.

Saa­lis toi­mub ka ko­gu koo­li toit­lus­ta­mi­ne. Ka­he söö­gi­va­he­tun­ni ase­mel on nüüd kolm. Et nii las­teaia kui koo­li ko­kad saak­sid sa­mal ajal süüa val­mis­ta­da, vii­di las­teaia köö­ki koo­li plii­te-ah­ju­sid ning ka nõu­de­pe­su­ma­sin.

Ala­ve­re rah­va­maj­ja on si­sus­ta­tud ne­li klas­si­ruu­mi – kolm saa­lis, üks fua­jees. Neis hak­ka­vad õp­pi­ma 5., 7., 8. ja 9. klas­si 35 õpi­last. Saal on tu­le­kind­la­te ja he­li­sum­mu­ta­va­te kar­di­na­te abil ja­ga­tud kol­meks. Saa­li li­sa­ti täien­da­vat val­gus­tust, seal on kii­re in­ter­net, iga õpe­ta­ja töö­laual on ar­vu­ti. Igas väi­ke­ses klas­si­ruu­mis on tahv­lia­lu­sel val­ge tah­vel, ka pro­jek­tor.

Kuna Harjumaal käivad sel nä­da­lal koo­lis algklassid, 9. ja 12. klassid, õpib rah­va­ma­jas vaid koo­li lõ­puk­lass. Di­rek­to­ri hin­nan­gul on prae­gu ise­gi hea, et osa õpi­la­si õpi­vad ko­dus, nii saab uu­de koh­ta sis­se ela­mist alus­ta­da väik­se­ma rüh­ma­ga.

Ka 8 õpi­la­se­ga 6. klass on dis­tant­sõp­pel, Ala­ve­re rah­va­ma­ja­ga sa­mas hoo­nes asu­vas noor­te­kes­ku­ses sel nä­da­lal koo­li­tun­de ei toi­mu.

„Noor­te­kes­ku­se­ga oli kõi­ge liht­sam. Pol­nud va­ja te­ha muud, kui sin­na koo­li­möö­bel viia,“ sõ­nas Ani­ja abi­val­la­va­nem Enn Pung.

Esial­gu plaa­ni­ti noor­te­kes­ku­ses­se ka õpe­ta­ja­te töö­ruu­me, kuid rah­va­ma­ja tin­gi­mu­sed olid sel­leks pa­re­mad. Õpe­ta­ja­te töö­ko­had on li­saks klas­si­de­le veel rah­va­ma­ja la­val ja köö­gis, rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja ka­bi­ne­tis on di­rek­to­ri ja ühe õpe­ta­ja töö­koht.

„Ku­na meil on prae­gu ko­duk­las­si­süs­teem, ai­ne­ka­bi­net­te po­le, siis pea­vad õpe­ta­jad käi­ma mit­me ma­ja va­het. Kõi­ge kee­ru­li­sem on neil, kes an­na­vad tun­de kõi­ge­pealt las­teaias, see­jä­rel rah­va­ma­jas ning va­he­peal pea­vad kor­ral­da­ma dis­tant­sõ­pet ko­dus oli­ja­te­ga,“ mär­kis Ren­na Rei­si.

Ta li­sas, et sa­mas on see olu­kord ko­gu koo­li­pe­re­le vä­ga ka­su­lik ning hea koos­tööp­rak­ti­ka. Po­si­tiiv­se­na ni­me­tas ta ka se­da, et ke­ha­li­se kas­va­tu­se si­se­tun­de saab jaa­nua­ris-veeb­rua­ris lä­bi viia koo­li võim­las, mil­le esial­gu möö­du­nud sü­gi­seks ka­van­da­tud re­no­vee­ri­mi­ne lü­ka­ti eda­si: „Ehi­ta­ja lu­bas mei­le ta­ga­da võim­las­se peauk­sest tur­va­li­se pää­su. Kui ha­ka­tak­se gar­de­roo­bi põ­ran­daid va­la­ma, lu­ba­sid nad mi­da­gi muud väl­ja nu­pu­ta­da. Koos­töö on se­da meel­di­vam, et ehi­tus­fir­ma pro­jek­ti­juht on meie koo­li vi­list­la­ne Sil­ver Nurm­sa­lu.“

Koo­li­ma­jas töö­ta­nud Ala­ve­re raa­ma­tu­ko­gu avas aju­ti­se lae­nu­tus­punk­ti Al­var MÜ kon­to­ri­hoo­ne tei­sel kor­ru­sel. Rah­va­ma­ja rin­gid saa­vad ju­hul, kui hu­vi­rin­gi­de te­ge­vus on taas lu­ba­tud, ka­su­ta­da veeb­rua­ri lõ­pu­ni sa­mu­ti koo­li võim­lat, see­jä­rel Voo­se rah­va­ma­ja, ilm­selt ka Ala­ve­re en­dist baa­ri­ruu­mi.

Koo­li­ma­ja va­nad põ­ran­dad võe­tak­se pa­nee­li­ni üles.

Re­mont lõ­peb au­gus­tis
Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­rib OÜ Re­vin Grupp, tööd lä­he­vad maks­ma 1 116 000 eu­rot. Sel­le eest soo­jus­ta­tak­se koo­li­ma­ja fas­saad, va­he­ta­tak­se ko­gu ma­ja küt­te- ja elekt­ri­süs­teem ning vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik, pai­gal­da­tak­se uued ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mid, va­nad põ­ran­dad võe­tak­se pa­nee­li­ni üles. Te­hak­se uued alus­põ­ran­dad, need kae­tak­se PVC kat­te­ga, köö­gis ja tua­let­ti­des ke­raa­mi­lis­te plaa­ti­de­ga, va­nad uk­sed asen­da­tak­se uu­te­ga ning te­hak­se si­se­vii­mist­lus.

„Töö käib ju­ba täie hoo­ga. Koo­li­ma­ja on tel­lin­gu­tes, pan­nak­se soo­jus­tust, si­se­mi­sed lam­mu­tus­tööd on lõpp­jär­gus,“ lau­sus val­la ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis.
Ehi­tus­töö­de lõpp­täh­taeg on 15. au­gust.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 6. jaanuaril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu-Lok­sa suu­nal hak­kab lii­ni­bus­si­de­ga sõit­jaid ve­da­ma AS SE­BE