Kuu­sa­lu-Lok­sa suu­nal hak­kab lii­ni­bus­si­de­ga sõit­jaid ve­da­ma AS SE­BE

973
Pil­ve­buss Lok­sa bus­si­jaa­mas.

AT­KO Lii­nid OÜ an­nab ida suu­na si­ni­sed pil­ve­bus­sid SE­BE ASi­le üle nel­ja­päe­va, 21. jaa­nua­ri öö­sel.

Tu­le­val nel­ja­päe­val, 21. jaa­nua­ril lõ­peb Põh­ja-Ees­ti Ühis-t­rans­por­di­kes­ku­se ja AT­KO Lii­nid OÜ va­hel sõl­mi­tud le­ping ida suu­na bus­si­lii­ni­de ava­li­ku tee­nin­da­mi­se koh­ta. Aju­ti­selt hak­kab ida suu­na sõit­jaid ve­da­ma AS SE­BE, et­te­võt­te­ga on sõl­mi­tud ot­se­le­ping, mis keh­tib ku­ni 2 aas­tat.

AS SE­BE võ­tab koos bus­si­de­ga üle kõik se­ni­sed lii­nid 151, 151A, 152, 152A, 153, 154, 155, 156, 157, 158, J1, J2. Sõi­dup­laa­ni­des olu­li­si muu­tu­si ei tu­le, te­hak­se väik­se­maid muu­da­tu­si. Kell 6 hom­mi­kul Lok­salt väl­ju­nud lii­ni­buss alus­tab edas­pi­di 5 mi­nu­tit va­rem, kell 5.55. Ka lii­nil J1 nih­kub väl­ju­mi­ne Jõe­läht­melt kell 16.10 ase­mel va­ra­se­maks – buss väl­jub edas­pi­di kell 16. Veel on ot­sus­ta­tud, et edas­pi­di ei sõi­da enam lii­ni 151 bus­sid Kuu­sa­lus rah­va­ma­ja pea­tu­ses­se.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Kad­ri Kroo­ni kom­men­tee­rib, aju­ti­ne ve­da­ja lei­ti han­ke­ga see­tõt­tu, et möö­du­nud aas­tal kor­ral­da­tud põ­hi­han­ge uue ve­da­ja leid­mi­seks vaid­lus­ta­ti, vaid­lus­ta­jaid oli mi­tu, lä­bi on käi­dud kõik koh­tuast­med: „Nüüd ole­me jõud­nud põ­hi­han­ke­ga nii kau­ge­le, et lae­ku­nud pak­ku­mis­te­le on hin­nan­gud teh­tud ning käe­so­le­val nä­da­lal lan­ge­ta­me ot­su­se, kes võiks ol­la võit­ja. Kuid ava­li­kus­ta­da saa­me eda­si­se põ­hi­ve­da­ja ka­he nä­da­la pä­rast, kui on möö­das sea­du­se­ga lu­ba­tud aeg vaid­lus­ta­mi­seks. Kui vaid­lu­si ei tu­le, võiks põ­hi­ve­da­ja töö­le ha­ka­ta juu­nist. Sea­dus nõuab, et le­pin­gu sõl­mi­mi­se ja veo­tee­nu­se­ga alus­ta­mi­se va­he­le peab jää­ma vä­he­malt kolm kuud.“

Ta li­sab, et sel­le aas­ta al­gu­ses lõ­pe­vad rii­gilt ve­da­ja­te­le üle an­tud pil­ve­bus­si­de, His­paa­nias too­de­tud Ive­co Cross­way Iris­bus ka­su­ta­mi­se le­pin­gud. Bus­sid kuu­lu­vad rii­gi­le, need an­tak­se ta­ga­si en­di­se­le maan­teea­me­ti­le, nüüd­se­le trans­por­dia­me­ti­le. Vas­ta­valt han­ke­le tu­leb uus põ­hi­ve­da­ja lii­ni­de­le oma bus­si­de­ga.

Kok­ku an­ti 2003. aas­tal Har­ju maa­kon­na bus­si­lii­ne tee­nin­da­ma 58 uhiuut pil­ve­bus­si, mil­lest 14 olid ida suu­na maa­kon­na­lii­ni­de tee­nin­da­mi­seks.

Kad­ri Kroo­ni: „AT­KO Lii­ni­del tu­leb 14 pil­ve­bus­si ta­gas­ta­da es­malt trans­por­dia­me­ti­le. Te­hak­se üle­vaa­tus, kas bus­sid vas­ta­vad teh­ni­lis­te­le tin­gi­mus­te­le. Teh­ni­li­selt kor­ras bus­sid an­nab trans­por­dia­met SE­BE-le. Kui kõik bus­sid po­le kor­ras, siis võib juh­tu­da, et SE­BE peab leid­ma või­ma­lu­se tuua lii­ni­de­le täien­da­vad bus­sid.“

ASi SE­BE ju­ha­tu­se lii­ge Ül­lar Kal­jus­te üt­leb, et et­te­võt­tel on ole­mas val­mi­so­lek li­sa­bus­se lii­ni­de­le suu­na­ta ja kõik sõl­tub, mis ko­gu­ses rii­gi­bus­se on või­ma­lik vas­tu võt­ta: „Han­ke jär­gi pea­vad meil en­dal va­ruks ole­ma kaks bus­si. See­ga kind­las­ti üks­ki liin bus­si­de puu­du­se tõt­tu tee­nin­da­ma­ta ei jää.“

Ta mär­gib, et­te­võ­te on tei­nud pak­ku­mi­se AT­KOs ida suun­da sõit­va­te­le bus­si­juh­ti­de­le ning on val­mis soo­via­val­du­se alu­sel ju­hid töö­le võt­ma: „Kind­las­ti on ka­su­lik nii bus­si­sõit­ja­le kui et­te­võt­te­le, kui lii­ni­del jät­ka­vad Lok­sa ko­ge­nud bus­si­ju­hid, kes tun­ne­vad lii­ni­de eri­pä­ra­sid ja ole­ma­so­le­vaid bus­se. Tal­lin­nast al­ga­va­te­le lii­ni­de­le saa­me kaa­sa­ta ka en­da st­ruk­tuu­rist bus­si­juh­te, see­ga bus­si­juh­ti­de­ga komp­lek­tee­ri­tus on ta­ga­tud ka ju­hul, kui kõi­ki bus­si­juh­te AT­KO Lii­ni­dest mei­le töö­le ei tu­le. SE­BE AS tee­nin­dab han­ge­te tu­le­mu­se­na ju­ba Har­ju maa­kon­na osa­sid bus­si­lii­ne – Maar­du, Viim­si ja Ro­hu­nee­me suu­nal, ka Pal­dis­ki, Kei­la ja Le­he­tu suu­nal. Ku­na oma­me Har­ju­maal toi­mi­vat mees­kon­da ja teh­ni­list baa­si, oli jul­gus võt­ta aju­ti­selt üle ka ida suund,“ lau­sub Ül­lar Kal­jus­te.

Sõ­nu­mi­too­ja­le on kur­de­tud, et bus­sid on va­ra­hom­mi­ku­ti Lok­salt väl­ju­des sa­ge­li kül­mad, bus­si­ju­hid tu­le­vad bus­si soo­jen­da­ma va­he­tult en­ne väl­ju­mist.

Kad­ri Kroo­ni sõ­nul on AT­KO Lii­ni­de­ga sõl­mi­tud le­pin­gus kir­jas lii­ni­de ava­li­ku tee­nin­da­mi­se nõu­ded, buss peab ole­ma alg­pea­tu­sest väl­ju­des soe. Ta too­ni­tab, kui esi­neb le­pin­gu rik­ku­mi­si, tu­leb sel­lest tea­ta­da ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le, kuid ai­nult he­lis­ta­mi­sest ei pii­sa. Et saaks al­ga­ta­da jä­re­le­val­vet, pa­lu­tak­se saa­ta kir­ja­lik pre­ten­sioon koos tea­ta­ja ni­me ja kon­tak­tand­me­te­ga.

Eelmine artikkelAla­ve­re põ­hi­kool töö­tab õp­peaas­ta lõ­pu­ni kol­mes eri ko­has
Järgmine artikkelTalv kohal – suusad, kelgud, uisud kasutusse!