Kuu­sa­lu-Lok­sa suu­nal hak­kab lii­ni­bus­si­de­ga sõit­jaid ve­da­ma AS SE­BE

128
Pil­ve­buss Lok­sa bus­si­jaa­mas.

AT­KO Lii­nid OÜ an­nab ida suu­na si­ni­sed pil­ve­bus­sid SE­BE ASi­le üle nel­ja­päe­va, 21. jaa­nua­ri öö­sel.

Tu­le­val nel­ja­päe­val, 21. jaa­nua­ril lõ­peb Põh­ja-Ees­ti Ühis-t­rans­por­di­kes­ku­se ja AT­KO Lii­nid OÜ va­hel sõl­mi­tud le­ping ida suu­na bus­si­lii­ni­de ava­li­ku tee­nin­da­mi­se koh­ta. Aju­ti­selt hak­kab ida suu­na sõit­jaid ve­da­ma AS SE­BE, et­te­võt­te­ga on sõl­mi­tud ot­se­le­ping, mis keh­tib ku­ni 2 aas­tat.

AS SE­BE võ­tab koos bus­si­de­ga üle kõik se­ni­sed lii­nid 151, 151A, 152, 152A, 153, 154, 155, 156, 157, 158, J1, J2. Sõi­dup­laa­ni­des olu­li­si muu­tu­si ei tu­le, te­hak­se väik­se­maid muu­da­tu­si. Kell 6 hom­mi­kul Lok­salt väl­ju­nud lii­ni­buss alus­tab edas­pi­di 5 mi­nu­tit va­rem, kell 5.55. Ka lii­nil J1 nih­kub väl­ju­mi­ne Jõe­läht­melt kell 16.10 ase­mel va­ra­se­maks – buss väl­jub edas­pi­di kell 16. Veel on ot­sus­ta­tud, et edas­pi­di ei sõi­da enam lii­ni 151 bus­sid Kuu­sa­lus rah­va­ma­ja pea­tu­ses­se.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Kad­ri Kroo­ni kom­men­tee­rib, aju­ti­ne ve­da­ja lei­ti han­ke­ga see­tõt­tu, et möö­du­nud aas­tal kor­ral­da­tud põ­hi­han­ge uue ve­da­ja leid­mi­seks vaid­lus­ta­ti, vaid­lus­ta­jaid oli mi­tu, lä­bi on käi­dud kõik koh­tuast­med: „Nüüd ole­me jõud­nud põ­hi­han­ke­ga nii kau­ge­le, et lae­ku­nud pak­ku­mis­te­le on hin­nan­gud teh­tud ning käe­so­le­val nä­da­lal lan­ge­ta­me ot­su­se, kes võiks ol­la võit­ja. Kuid ava­li­kus­ta­da saa­me eda­si­se põ­hi­ve­da­ja ka­he nä­da­la pä­rast, kui on möö­das sea­du­se­ga lu­ba­tud aeg vaid­lus­ta­mi­seks. Kui vaid­lu­si ei tu­le, võiks põ­hi­ve­da­ja töö­le ha­ka­ta juu­nist. Sea­dus nõuab, et le­pin­gu sõl­mi­mi­se ja veo­tee­nu­se­ga alus­ta­mi­se va­he­le peab jää­ma vä­he­malt kolm kuud.“

Kuidas SEBE plaanib bussiliinidega jätkata, loe 13. jaanuari Sõnumitoojast.