Sõnumitoojas 6. jaanuaril

305
 • Sõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2020. aas­tal toi­mu­nust;
 • Pree­miad Ani­ja ja Raa­si­ku val­las;
 • Raa­si­ku val­la pe­rears­ti­kon­kurss;
 • VAI­NO NAPP kir­ju­tas raa­ma­tu Pi­ka­ve­re kan­di mees­te sõ­ja­lu­gu­dest;
 • Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la val­gu­se-kon­kur­si võit­jad;
 • Raa­si­ku val­la spor­dik­lu­bi sai suu­sa­ra­ja­ma­si­na;
 • Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­ko­du lam­mu­ta­mi­ne on ala­nud;
 • Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­li 2020 tiit­li saab UL­VI RAND ja Suu­re Hol­me­ri UR­MAS KIRT­SI Kuu­sa­lu val­last;
 • Kuu­sa­lu val­la kom­pen­sat­sioon koo­lit­rans­por­di­le;
 • Kuu­sa­lu val­la spor­di­rüh­ma­de te­ge­vus­toe­tus;
 • Kuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­sert on lü­ka­tud eda­si;
 • Kuu­sa­lu dok­tor vis­kas kau­nil port­se­lan­tald­ri­kul ser­vee­ri­tud toi­du ava­tud ak­nast õue!
 • Kol­ga­kü­las saab suu­sa­ta­da uuen­da­tud val­gus­tu­se­ga ra­jal;
 • Keh­ra tu­rup­lat­sil töös­tus­kau­pa­de müük taas oda­vam;
 • Toe­tus Ani­ja mõi­sa­le ja kä­si­pal­lik­lu­bi­le;
 • HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per tõi ko­du­lin­na Ees­ti ka­ri­ka;
 • Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ela­ni­ke arv kas­vab;
 • Koha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed;
 • Mä­les­ta­ti Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nuid.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 13. jaanuaril.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu dok­tor vis­kas kau­nil port­se­lan­tald­ri­kul ser­vee­ri­tud toi­du ava­tud ak­nast õue!
Järgmine artikkelAla­ve­re põ­hi­kool töö­tab õp­peaas­ta lõ­pu­ni kol­mes eri ko­has