Covid-19 vas­tu on Kuu­sa­lu val­las li­gi pool täi­sea­lis­test vakt­si­nee­ri­tud

259
Pü­ha­päe­va, 9. mai hom­mi­kul ko­gu­nes kait­se­süs­ti soo­vi­ja­test Lok­sa raa­ma­tu­ko­gu et­te jär­je­kord. Pal­jud läk­sid ko­ju ta­ga­si, kes hil­jem uues­ti tu­li, said vakt­sii­ni­süs­ti.

Har­ju maa­kon­nas koos Tal­lin­na­ga oli käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu vakt­si­nee­ri­tud li­gi kol­man­dik ela­nik­kon­nast – kok­ku 31,16 prot­sen­ti täis­kas­va­nud ini­mes­test, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel on Tal­lin­na lin­na või Har­ju­maa val­da­de ela­ni­kud. Har­ju­maal on kait­se­süs­ti­tud 150 465 ini­mest, kel­lest kaks doo­si on saa­nud 64 714. And­med on es­mas­päe­va, 10. mai sei­su­ga. Ees­tis on vakt­si­nee­ri­tud 34,78 prot­sen­ti täis­kas­va­nud ela­nik­kon­nast.

Kuu­sa­lu val­las oli es­mas­päe­vaks vakt­si­nee­ri­tud 45,54 prot­sen­ti – kok­ku 2299 täiskasvanut, neist 1188 pu­hul on vakt­si­nee­ri­mis­kuur lõ­pe­ta­tud ehk nad on saa­nud kaks kait­se­süs­ti.
Ani­ja val­las on kait­se­poo­gi­tud 36,37 prot­sen­ti – kok­ku 1833 ini­mest, kel­lest 705 on saa­nud kaks doo­si.

Raa­si­ku val­las on kait­se­süs­ti­tud 36 prot­sen­ti – kok­ku 1362 ini­mest, neist 505 saa­nud kaks doo­si.

Lok­sa lin­nas on vakt­si­nee­ri­tud 29,17 prot­sen­ti – kok­ku 650 ini­mest, neist 263 pu­hul on vakt­si­nee­ri­mi­ne lõ­pe­ta­tud.

Ida-Har­jus alus­ta­ti vakt­si­nee­ri­mi­se­ga veeb­rua­ri al­gu­ses, es­malt vakt­si­nee­ri­ti Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­ses piir­kon­na me­dit­sii­ni­töö­ta­jad. Veeb­rua­ri kes­kel hak­ka­sid pe­rears­tid Hai­ge­kas­sast saa­de­tud ni­me­kir­ja­de alu­sel vakt­si­nee­ri­ma 80aas­ta­seid ja va­ne­maid ning ris­ki­rüh­mi. Veeb­rua­ri tei­ses poo­les al­gas pe­da­goo­gi­de, pääst­ja­te ja po­lit­sei­ni­ke, teis­te ees­lii­ni­töö­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­ne. Märt­sis ha­ka­ti vakt­si­nee­ri­ma 70aas­ta­seid ja va­ne­maid, ap­ril­li lõ­pus ja­gus vakt­sii­ni ka 60aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le ning es­mas­päe­vast, 3. maist on kut­su­tud vakt­si­nee­ri­ma 50aas­ta­seid ja va­ne­maid. Ala­tes tu­le­vast es­mas­päe­vast, 17. maist on vakt­si­nee­ri­mi­ne ava­tud kõi­gi­le soo­vi­ja­te­le ala­tes 16. eluaas­tast.

Eksp­romt-vakt­si­nee­ri­mi­ne Lok­sal
Pü­ha­päe­val, 9. mail oli oo­ta­ma­tu vakt­si­nee­ri­mis­päev Lok­sa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus. Hai­ge­kas­sa suu­nas kait­se­süs­ti te­ge­ma fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­jad. In­fo vakt­si­nee­ri­mis­või­ma­lu­se koh­ta pan­di päev va­rem Lok­sa lin­na ko­du­le­he­le, Lok­sa kaa­bel­te­le­vi­sioo­ni Djuk ning Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kes­se Lok­sa Kuu­lu­ta­ja ja Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja.

Vakt­si­nee­ri­mi­se­le said re­gist­ree­ru­da 50aas­ta­sed ja va­ne­mad ning ris­ki­rüh­ma kuu­lu­vad igas va­nu­ses ini­me­sed. Tea­tes­se oli li­sa­tud, et või­ma­lu­sel vakt­si­nee­ri­tak­se ka ko­ha­peal jär­je­kor­ra alu­sel, siis po­le eel­nev re­gist­ree­ri­mi­ne va­ja­lik. Kait­se­süs­ti­mi­ne oli ka­van­da­tud ka­he­le tun­ni­le – kel­la 11-13. Te­ge­li­kult ku­lus tund roh­kem, sest lõ­puks ot­si­ti ini­me­si, kes jõuak­sid rut­tu tul­la süs­ti­ma.

Kok­ku said Pfi­ze­ri kait­se­süs­ti 80 ini­mest, üks­ki kaa­sa võe­tud doos rais­ku ei läi­nud. Re­gist­ree­ru­nuid oli 40, tei­sed tu­lid va­bas jär­je­kor­ras, pal­ju oli noo­ri. Kell 13 oli veel osa doo­se al­les, süs­ti­ma tul­nud ini­mes­tel pa­lu­ti he­lis­ta­da ja kü­si­da tut­ta­va­telt, kas on hu­vi­ta­tud. Vakt­si­nee­ri­tu­te seas oli Lok­sa ela­nik­ke, ent roh­kem üm­ber­kaud­se­test kü­la­dest Kuu­sa­lu val­last.

Lok­sa abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt rää­kis, et sai Eldred esindajalt lõp­li­ku kin­ni­tu­se vakt­si­nee­ri­mi­se koh­ta ree­de õh­tul kel­la 20.30 pai­ku: „Tu­li oo­ta­ma­tu või­ma­lus vakt­si­nee­ri­mi­seks, va­li­si­me süs­ti­mis­ko­haks raa­ma­tu­ko­gu. Kah­juks jõud­si­me tea­vi­ta­da rah­vast al­les lau­päe­va hom­mi­kul, aga hea, et kõik doo­sid läk­sid ka­su­tus­se. Eldredi vaktsineerijad tulevad Loksale ka 15. mail, Jansseni vaktsiiniga kaistesüstimine algab Loksa kultuurikeskuses kell 11. Kel on soov las­ta end vakt­si­nee­ri­da, soo­vi­tan jäl­gi­da Lok­sa vee­bi­leh­te ja Fa­ce­boo­ki.“ Peale tema aitasid pühapäeval vaktsineerijaid Loksal Õnne Teern ja Tiina Murdvee.

Lok­sa pe­rears­ti­de ris­ki­rüh­ma­de pat­sien­ti­dest on ühe doo­si vakt­sii­ni saa­nud kõik, kes on soo­vi­nud. Vaktsineerimist jät­ka­tak­se teis­te doo­si­de­ga. Pe­rears­tid alus­ta­sid ka 50aas­tas­te vakt­si­nee­ri­mist, hu­vi­ta­tuil pa­lu­ti en­dast tea­da an­da.

Pe­reõ­de Ljud­mil­la Kul­juh­hi­na sõ­nul on pal­ju keel­du­jaid, Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni ei soo­vi­tud, osad on ka sel­le tei­sest süs­tist ära öel­nud. Ve­ne rah­vu­sest pat­sien­did ee­lis­ta­vad Sput­ni­ku või Pfi­ze­ri vakt­sii­ni. Co­vid-19 lä­bi põ­de­nud ini­me­sed ei soo­vi enam sa­ma üle ela­da ja on nõus vakt­si­nee­ri­ma. Oleks soo­vi­jaid, oleks Pfi­ze­rit tel­li­tud roh­kem, tõ­des ta.

Kui riik alus­tab mass­vakt­si­nee­ri­mi­se­ga, siis suu­re tõe­näo­su­se­ga ei jät­ka Lok­sa pe­rears­tid vakt­si­nee­ri­mist, sest hu­vi­ta­tuid on vä­he.

Vakt­si­nee­ri­mis­tal­gud Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas
Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus kor­ral­dab ree­del, 14. mail vakt­si­nee­ri­mis­tal­gud Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Kait­se­süs­ti saa­vad eel­re­gist­ree­ri­tud pat­sien­did, kes on 50aas­ta­sed või va­ne­mad. Pe­rearst Su­san­na Ka­ri rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vakt­si­nee­ri­ma on kut­su­tud 96 ini­mest – kõik, kes sot­siaal­mee­dias ja Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel aval­da­tud kuu­lu­tu­se pea­le and­sid möö­du­nud nä­da­lal en­da soo­vist tea­da. Süs­ti­tak­se Pfi­ze­ri vakt­sii­ni.

Pe­rearst too­ni­tas, et teis­tel hu­vi­lis­tel po­le mõ­tet igaks ju­huks tul­la, vakt­si­nee­ri­tak­se ni­me­kir­ja alu­sel.

Kes veel soo­vib, pa­lu­tak­se tea­da an­da e-kir­ja­ga, et mit­te te­le­fo­ni­lii­ne koor­ma­ta. Ka käe­s­ole­val nä­da­lal on ju­ba li­san­du­nud soo­vi­jaid. Su­san­na Ka­ri on Hai­ge­kas­sat tea­vi­ta­nud, et Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus on val­mis vakt­si­nee­ri­mi­se­ga jät­ka­ma Pfi­ze­ri vakt­sii­ni­ga, kui saab sel­leks loa. Vas­tust po­le se­ni tul­nud.

Su­san­na Ka­ri: „Kui Hai­ge­kas­sa te­gi kü­sit­lu­se, aru­ta­si­me kol­lek­tii­vis, et meie ole­me nõus Kuu­sa­lu val­la ini­me­si eda­si vakt­si­nee­ri­ma. Maht võiks ol­la 100 doo­si nä­da­las koos teist­kord­se­te kait­se­süs­ti­de­ga. Te­re­tul­nud on ka, kui Kuu­sa­lu val­la asu­tu­sed on hu­vi­ta­tud oma töö­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­sest ja an­na­vad sel­lest mei­le kir­ja­li­kult tea­da. Kui saa­me õi­gu­se eda­si kait­se­süs­ti­da, siis tel­li­me vakt­sii­ni vas­ta­valt soo­vi­ja­te ar­vu­le, nii­sa­ma ei tel­li. Loo­de­ta­vas­ti muu­tub riik­lik di­gi­re­gist­ra­tuur edas­pi­di mu­ga­va­maks, saa­me ha­ka­ta vakt­si­nee­ri­ma kut­su­ma ka sel­le alu­sel.“

Te­ma sõ­nul on ris­kig­rup­pi­de ni­me­kir­jad am­men­du­nud, vakt­sii­ni on saa­nud neist kõik, kes soo­vi aval­da­sid: „Üle 80aas­tas­te seas on meie ni­me­kir­jast vakt­si­nee­ri­tud 70 prot­sen­ti, ka teis­test ris­kig­rup­pi­dest on pal­jud kait­se­süs­ti­tud. Vakt­si­nee­ri­mis­päe­vad on ol­nud vä­ga po­si­tiiv­sed ja to­re­dad, ini­me­sed on rõõm­sad.“

Ta too­ni­tas, et noo­re­ma­te­le pat­sien­ti­de­le he­lis­ta­ma ja neid vakt­si­nee­ri­ma kut­su­ma ei ha­ka­ta, noo­re­mad ja ter­ve­mad võik­sid ise ol­la ak­tiiv­se­mad, an­da en­dast tea­da. Ris­ki­rüh­ma­de pu­hul oli pal­ju he­lis­ta­mi­si, mõ­ne­le pat­sien­di­le te­gid pe­reõed kolm kõ­net ja sel­gi­ta­sid, et peaks kind­las­ti vakt­sii­ni saa­ma, al­les siis nõus­tus.

Ani­ja val­las nä­da­la­ga üle 300 kait­se­süs­ti
Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Mai­re Post üt­les, et ris­ki­rüh­ma­dest ja ea­ka­test on enam-vä­hem kõik soo­vi­jad vakt­si­nee­ri­tud, ka suur osa üle 50aas­tas­test. Prae­gu pa­ku­tak­se nei­le Pfi­ze­ri vakt­sii­ni, Ast­ra­Ze­ne­cat tel­li­tak­se vaid tei­seks doo­siks, sest ini­me­sed se­da ei ta­ha. Osa ve­ne rah­vu­sest ini­me­si on ka öel­nud, et oo­ta­vad Sput­ni­ku vakt­sii­ni.

„Eel­mi­sel nä­da­lal te­gid meie pe­reõed esi­me­si ja tei­si an­nu­seid kok­ku üle 300 süs­ti, ars­ti­del tu­li see kõik täp­selt do­ku­men­ti­des­se kan­da. Nüüd kü­sib Hai­ge­kas­sa, kas ja kui pal­ju ta­ha­me veel vakt­si­nee­ri­da. Vä­he­haa­val ole­me val­mis jät­ka­ma, aga mit­te enam 300 an­nust nä­da­las, ko­gu muu töö top­pab, kui pe­reõ­de hom­mi­kust õh­tu­ni vakt­si­nee­rib. Al­gu­ses vakt­si­nee­ri­si­me tei­si kol­lee­ge, siis oma ni­mis­tu­te ini­mes­te­le veel Keh­ra Ko­du ela­nik­ke, pe­da­goo­ge, las­teaed­nik­ke, sot­siaal­töö­ta­jad. Ole­me ko­gu sel­lest or­ga­ni­see­ri­mi­sest vä­si­nud,“ rää­kis ta.

Pe­rearst li­sas, kui vä­ga va­ja ja nei­le an­tak­se kor­ra­ga 500 an­nust vakt­sii­ni, siis ehk on nad val­mis te­ge­ma ühe vakt­si­nee­ri­mis­päe­va, kuid su­vel ta­hak­sid ter­vi­se­kes­ku­se töö­ta­jad ka na­tu­ke pu­ha­ta.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et ka­vat­seb uu­ri­da, kas ja kui­das oleks või­ma­lik or­ga­ni­see­ri­da Keh­ras­se mass­vakt­si­nee­ri­mist: „Kui ole­me ter­vi­se-a­me­tilt uu­ri­nud, on öel­dud, et see po­le või­ma­lik. Kui mõ­nel pool se­da te­hak­se, ehk siis nüüd on või­ma­lik. Kui on, ta­ha­me sel­list või­ma­lust ka­su­ta­da.“

Raa­si­kul vakt­si­nee­ri­tak­se 50aas­ta­seid ja va­ne­maid
Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja sõ­nas, et prae­gu te­ge­le­tak­se ris­ki­rüh­ma­de ning nüüd ka üle 50aas­tas­te ini­mes­te vakt­si­nee­ri­mi­se­ga, üld­vakt­si­nee­ri­mist po­le veel pla­nee­ri­tud.

„Au­salt öel­des ole­me vakt­si­nee­ri­mi­sest nii vä­si­nud, et ta­hak­si­me va­he­peal pu­ha­ta. Ei ta­ha küll mõel­da, et veel su­vel peak­si­me sel­le­ga te­ge­le­ma. Kui tä­na süs­ti­me ini­me­se­le esi­me­se doo­si, pea­me tal­le ka­hek­sa nä­da­la pä­rast te­ge­ma tei­se. Meie õed, kes füü­si­li­selt neid süs­te tee­vad, on ka ini­me­sed ning soo­vi­vad puh­kust saa­da,“ rää­kis ta.

Pe­rearst li­sas, et nad on val­mis prae­gu vakt­si­nee­ri­ma kõi­ki soo­vi­jaid, kuid pal­jud 50-60aas­ta­sed, kel­le­le kait­se­süs­ti­mist on pa­ku­tud, on vakt­si­nee­ri­mi­sest keel­du­nud: „Kar­de­tak­se kõr­val­toi­meid. Ül­di­ne õhk­kond seo­ses vakt­si­nee­ri­mi­se­ga tun­dub pal­ju­de­le eba­kin­del. Prae­gu saa­me pak­ku­da Pfi­ze­rit, Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­siin on ai­nult teis­teks doo­si­deks, esi­mes­teks doo­si­deks me se­da enam ei tel­li.“

Raa­si­ku val­la­va­ne­ma And­re Se­pa sõ­nul ei ole val­las mass­vakt­si­nee­ri­mi­se kor­ral­da­mist pla­nee­ri­tud, ter­vi­sea­met ei ole sel­list või­ma­lust pak­ku­nud.

 

Eelmine artikkelAeg­vii­dus re­mon­di­ti ka­he sup­lus­ko­ha uju­mis­sil­lad
Järgmine artikkelEASi siht­koh­ta­de pro­jekt hak­kab poo­li­ta­ma La­he­maa rah­vus­par­ki