Aeg­vii­dus on ka sel su­vel 3 ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va

39
Aegviidu kodukohvik Pillapalu Päike.

Aeg­vii­dus 7. kor­da toi­mu­vaid koh­vi­ku­päe­vi on ka tä­na­vu kolm, esi­mesed toi­mu­sid möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 7. ja 8. au­gus­til, kol­mas on tu­le­val pü­ha­päe­val, 15. au­gus­til.

Lau­päe­val oli ava­tud kaks ko­du­koh­vi­kut, neist üks Raud­tee tä­na­val Kuns­ti­zaa­lis, kus pi­da­sid koh­vi­kut kuns­ti­rin­gi liik­med. Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poos te­gut­se­nud koh­vi­kus Ga Dream müü­di li­saks pi­ru­ka­te­le-koo­ki­de­le ka ke­ha­hool­dus- ja teks­tii­li­too­teid. Õh­tul sai Va­na Wak­sa­li res­to­ra­nis kuu­la­ta Ii­ri muu­si­kat. Pü­ha­päe­val oo­ta­sid kü­las­ta­jaid 6 koh­vi­kut. Ter­vi­se­de­poos oli taas Ga Dream, Jõh­vi­ka tä­na­val eel­mis­test aas­ta­test tut­tav Man­na­te­ra tai­me­toi­du­koh­vik, Jär­ve põik­tä­na­val kut­sus Koh­vi­kass maits­ma vürt­si­kaid tai­me­toi­te ning ma­gus­toi­tu In­diast. Es­ma­kord­selt oli Raud­tee tä­na­va kor­ter­ma­ja juu­res ava­tud ko­du­koh­vik Pil­la­pa­lu Päi­ke, kus müü­di muu­hul­gas ka kül­ma bur­ge­rit re­bi­tud li­ha­ga ning ko­duõ­lut. Esi­mest kor­da ava­sid uk­sed veel soo­las­te ja ma­gu­sa­te tart­let­ti­de ning õn­ne­loo­si­ga mee­li­ta­nud ko­du­koh­vik Pap­li tä­na­val, sa­mu­ti Hii­na, Tai ja In­dia tai­me­toi­tu pak­ku­nud Taim­ne Aa­sia.

Koh­vi­ku­te­päe­va­de kor­ral­da­ja, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Bir­git Pih­la­mäe sõ­nul oli esi­me­sel ka­hel päe­val ko­du­koh­vi­ku­tel ül­la­ta­valt vä­he kü­las­ta­jaid: „Pil­la­pa­lu Päi­ke­sel, mi­da pi­das Get­ter Luik, läks vä­ga edu­kalt, mõ­ne tun­ni­ga oli ju­ba kõik müü­dud. Kuid tei­sed koh­vi­ku­pi­da­jad kü­si­sid, kas mu­jal on ka nii vaik­ne, kui nen­de juu­res. Ei tea, mis põh­ju­sel, kas oli kor­ra­ga pal­ju üri­tu­si või ta­he­tak­se en­ne suu­re­maid Co­vi­di­ga seo­tud pii­ran­guid veel Ees­tis rin­gi sõi­ta.“

Ta aval­das loo­tust, et järg­mi­sel pü­ha­päe­val, kui Aeg­vii­dus on 12 ko­du­koh­vi­kut, tu­leb rah­vast roh­kem. Loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­ku­ses avab uk­sed koh­vik Mi­ni, RMK kü­las­tus­kes­ku­se õuea­lal Met­sa­köök, kus las­te­le kor­ral­da­tak­se tai­me­de, loo­ma­de ja lin­du­de­ga seo­tud te­ge­vu­si, es­ma­kord­selt oo­tab aad­res­sil Pii­be maan­tee 21 kü­las­ta­jaid In­ner­net Ca­fe. Ava­tud on ka Pil­la­pa­lu Päi­ke, Pap­li 13, tai­me­toi­du­koh­vik „Veel vei­di Aa­siat“, Ga Dream ning va­ra­se­ma­test aas­ta­test tut­ta­vad õpe­ta­ja­te koh­vik Maa­sool Aeg­vii­du koo­li juu­res, koh­vi­kud Vah­vel ja Krä­su­pea Pap­li 5, Mus­ti­ka koh­vik Mus­ti­ka 1 ning Pär­na tä­na­val ko­du­koh­vi­kuid Hoo­vi­täi­ka & Koh­vik ning Ka­la & Kook. Vii­ma­ses pa­ku­tak­se taas ko­ha­peal suit­se­ta­tud rää­bi­seid ning ka tä­na­vu esi­neb an­sam­bel.