Val­laee­lar­vest saa­vad toe­tust Raa­si­ku val­la noor­te esi­ta­tud 4 pro­jek­ti

128
Valdavalt sündisid projektid mais Aegviidus toimunud noorte ideelaboris.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas an­da ra­ha noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te toe­ta­mi­seks kor­ral­da­tud pro­jek­ti­kon­kur­si­le esi­ta­tud 4 pro­jek­ti­le.

Pro­jek­ti­kon­kur­si esi­me­ne taot­lus­voor kes­tis 15. ap­ril­li­ni. Ku­na ke­va­di­seks koo­li­va­he­ajaks noor­te­kes­kus­te ka­van­da­tud idee­la­bor tu­li ko­roo­nao­hu tõt­tu ära jät­ta, esi­ta­sid noo­red ke­vad­voo­ru vaid ühe üri­tu­se toe­ta­mi­se taot­lu­se. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas sel­le ra­has­ta­mi­se koos veel 3 pro­jek­ti­ga, mil­le­le taot­le­ti toe­tust 15. juu­ni­ni kest­nud tei­sest taot­lus­voo­rust. Val­da­valt sün­di­sid pro­jek­tid mais Aeg­vii­dus toi­mu­nud noo­re idee­la­bo­ris.

Noor­te omaal­ga­tus­lik­ku nelja pro­jek­ti toe­ta­tak­se val­laeel­ar­vest kok­ku 992 eu­ro­ga. Ma­rii Soot­si pro­jek­ti­le „Noor­te vaim­se ter­vi­se pod­cast Nu­tu­tu­ba“ eral­da­ti 105 eu­rot ning Ma­rii Soot­si, Be­rit Trak­si ja Leen Se­mi­do­ri al­ga­ta­tud prü­gi­kor­ja­mis­tal­gu­te­le 87 eu­rot. Mõ­le­ma pro­jek­ti men­tor on Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no. Val­la noor­te su­ve­lõ­pu­peo „Su­me su­veõh­tu“, mis toi­mub 27. au­gus­til, lä­bi­vii­mist toe­ta­tak­se sel aas­tal 300 eu­ro­ga, pro­jek­ti esi­ta­sid Ma­riia Tiik ja Ker­li Alek­se­jev. Noor­te jõu­lu­bal­li kor­ral­da­mi­seks saa­vad pro­jek­ti esi­ta­jad And­ra Al­lik, In­ger­ly Pe­nu ja Har­di Oras 500 eu­rot. Mõ­le­ma pro­jek­ti men­tor on Raa­si­ku noor­te­juht An­ge­la Al­lik.

Kaks noor­te ka­van­da­tud üri­tust, Aru­kü­la korv­pal­li­tur­niir ja ki­no­pik­nik, jäid toe­tu­se­ta, ku­na nen­de pla­nee­ri­jad ei esi­ta­nud val­la­va­lit­su­se­le täp­sus­ta­vaid and­meid. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja mär­kis, et osa pro­jek­te koos­ta­ti ju­ba en­ne ko­roo­na­pii­ran­guid ning sel­le tõt­tu ve­nis kon­kur­si tu­le­mus­te­ni jõud­mi­ne pi­kaks: „Noo­red soo­vi­vad plaa­ne kii­res­ti el­lu viia, kui ju­ba paar kuud jääb va­he­le, kaob neil sa­ge­li hu­vi.“

Ku­na noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke pro­jek­ti­de kon­kur­si aas­taee­lar­ve on 2000 eu­rot, kor­ral­dab val­la­va­lit­sus sel aas­tal veel ühe taot­lus­voo­ru. Sin­na oo­da­tak­se pro­jek­te 15. sep­temb­ri­ni. Pro­jek­tid tu­leb el­lu viia sel­le aas­ta jook­sul.

„Taot­lus­vorm on vä­ga liht­ne, et noo­ri mit­te ära hir­mu­ta­da – kir­ja tu­leb pan­na põ­hias­jad, mi­da ja miks soo­vi­vad ning et­te­võt­mi­se ee­lar­ve,“ sõ­nas Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelPii­ran­gu­te tõt­tu on Kuu­sa­lu lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ka­vas muu­da­tu­si
Järgmine artikkelAeg­vii­dus on ka sel su­vel 3 ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va