Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja AN­GE­LA MÄ­GER kut­sub jõu­lu­laa­da­le

181
Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja AN­GE­LA MÄ­GER sat­tus Ani­ja val­da Ees­ti pal­ve­rän­nu­teed lä­bi­des. Nüüd­seks on ta rän­na­kutega jõud­nud Jär­va maa­kon­da Var­ga­mäe­le. Fo­to An­na­bel Tsar­jov

Ala­tes 15. no­vemb­rist töö­tab Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja­na An­ge­la Mä­ger, kes asen­dab lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le jää­nud ju­ha­ta­jat Bir­git Pih­la­mäed.

An­ge­la Mä­ger on pä­rit Mul­gi­maalt, üle 20 aas­ta ela­nud ja töö­ta­nud Tal­lin­nas, pea­mi­selt kau­ban­dus- ja tu­run­dus­vald­kon­nas. Vii­ma­sed kolm aas­tat oli Jär­ve Sel­ve­ri klien­di­tee­nin­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, te­ma juh­ti­da oli 60liik­me­li­ne kol­lek­tiiv.

„Aeg­vii­dus jät­kan se­da, mis jäi 27 aas­tat ta­ga­si poo­le­li,“ sõ­nab rah­va­ma­ja uus juht.
Ta sel­gi­tab, et kesk­koo­li-päe­vil Ab­jas hak­kas Hal­lis­te kul­tuu­ri­ma­jas oma rah­va­tant­su-
õ­pe­ta­ja kut­sel ju­hen­da­ma tant­su­rin­ge. Kuns­ti­li­se ju­hi­na kor­ral­das rah­va­ma­jas üri­tu­si ja rin­gi­de te­ge­vust ka aas­ta pä­rast kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist, kui õp­pis kau­ban­dus­koo­lis. See­jä­rel si­de kul­tuu­ri­töö­ga kat­kes, kuid kul­tuu­ri ja kau­ni­te kuns­ti­de nau­ti­mist peab An­ge­la Mä­ger siia­ni ho­biks.

Sel­le koh­ta, miks kan­di­dee­ris Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­jaks, rää­gib An­ge­la Mä­ger loo, kui­das möö­du­nud aas­ta no­vemb­ris ot­sus­tas koos tüt­re­ga lä­bi te­ha Lag­le Pa­re­ki al­ga­tu­sel koos­ta­tud um­bes 500 ki­lo­meet­ri pik­ku­se pal­ve­rän­nu­tee Pi­ri­talt Vast­se­lii­nas­se. Nad hak­ka­sid se­da ju­pi­kau­pa lä­bi­ma igal pü­ha­päe­val. Il­mast sõl­tu­ma­ta sõi­da­vad igal nä­da­la­lõ­pul au­to­ga koh­ta, kus eel­mi­sel kor­ral kõn­di­mi­se lõ­pe­ta­sid, käi­vad tun­ni-paar eda­si, siis sa­ma pal­ju ta­ga­si au­to­ni. Pi­ke­mad mat­kad on ol­nud ku­ni 18 ki­lo­meet­rit.

„Al­gu­ses sai­me pä­ris kii­res­ti eda­si. Juu­li­kuus jõud­si­me Ani­ja val­da. Vet­la ja Voo­se kan­dis hak­kas juh­tu­ma iga­su­gu as­ju: kord ek­si­si­me ära, kord kim­bu­ta­sid mee­le­tud par­mud, siis koh­tu­si­me va­gu­ne­la­mu­ga met­sa­de va­he­le pea­tu­ma jää­nud vä­ga põ­ne­va­te ini­mes­te­ga Aust­riast. Nii oli­me oma rän­na­kul mi­tu kuud ik­ka al­les Ani­ja val­las. Olin ot­sus­ta­nud se­ni­sest töö­ko­hast lah­ku­da ning kui nä­gin CV Kes­ku­ses kuu­lu­tust, et Ani­ja val­da Aeg­vii­tu ot­si­tak­se rah­va­ma­ja ju­ha­ta­jat, oli see mul­le just­kui mär­guan­ne. Üle­järg­mi­sel päe­val käi­sin vest­lu­sel ja nii siia sat­tu­sin,“ ju­tus­tab ta.

Uus ju­ha­ta­ja kii­dab, et vas­tu­võtt Aeg­vii­du rah­va­ma­jas oli vä­ga soe: „Eel­ne­valt olin kuul­nud, et siin on pas­siiv­ne rah­vas. Mi­nu esi­me­sed ko­ge­mu­sed on vas­tu­pi­di­sed. Need ini­me­sed, ke­da olen näi­nud, just­kui ja­nu­nek­sid mil­le­gi jä­re­le ning soo­vi­vad mee­lel­di su­hel­da. Usun, et igal pool on nii, kui oled ise jul­ge ja ak­tiiv­ne, tu­le­vad ka ini­me­sed kaa­sa.“

An­ge­la Mä­ge­ri esi­me­ne suu­rem et­te­võt­mi­ne rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja­na on 11. det­semb­ril toi­muv jõu­lu­laat Aeg­vii­du rah­va­ma­ja õues: „Pi­de­valt rää­gi­tak­se, et pea­me oma ter­vist hoid­ma, kuid ka se­da, et pea­me õp­pi­ma Co­vi­di­ga ela­ma. See­juu­res ei to­hi kao­ta­da elu­rõõ­mu. Kui tee­me laa­da õues, on see ter­vi­se­le ka­su­lik ja usun, et laa­da­me­lu val­mis­tab rõõ­mu. Sel­le­le ai­ta­vad kaa­sa lõõt­sa­mees Tiit Ani­mä­gi ning meie oma tants­lap­sed.“

Ju­ha­ta­ja sõ­nul peaks jõu­lu­laa­dalt saa­ma li­saks kin­gi­tus­te­le kõi­ke jõu­lu­laua­le va­ja­lik­ku ala­tes jõu­lu­kap­sast ja pi­par­koo­gi­tai­nast ku­ni kä­si­tööõl­le ning Na­tu­ral Cha­ga mus­tast päs­si­kust Chö­gi­ni. Ta on laa­da­le oma too­dan­gut müü­ma kut­su­nud põ­hi­li­selt Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du val­mis­ta­jad.

Rah­va­ma­jas müüak­se sa­mal ajal kä­si­tööd: „Aru­kü­la Vil­di­vil­la, kes tuleb laa­da­le oma jõu­lu­kap­sa ja ka­ras­ki­ga, lu­bas müüa ka la­pi­tek­ke. Os­ta saab ka ko­ha­li­ke mem­me­de koo­tud sok­ke-kin­daid. Nei­le, kes po­le vakt­si­nee­ri­tud, kuid ta­ha­vad oma kä­si­tööd müü­ki tuua, pa­ku­me või­ma­lust, et leia­me nei­le siin müü­jad.“

Eelmine artikkelAndineeme sadamateema
Järgmine artikkelIda-Har­ju jalg­pal­lik­lu­bi­de hooaeg pak­kus kaa­sae­la­mis­lus­ti