Ida-Har­ju jalg­pal­lik­lu­bi­de hooaeg pak­kus kaa­sae­la­mis­lus­ti

143
JK Kuu­sa­lu Ka­lev: ta­gu­mi­ses reas tree­ner MAR­KUS SI­SAS, TAA­NIEL TOO­MIN­GAS, AA­RON ALL­MÄ­GI, KARL JA­CO DA­NIEL, LAU­RI SI­GUR, MIKK KIR­SI­MAA, JOO­SEP MÜRK, MII­KAEL MART­TI VA­TU­NEN, REN­NO VÄLK, AS­SO SOO­SA­LU, esi­reas ER­GO VILT­RE, KRIS­TO VALD­NA, JOO­NAS AMER, NI­KI­TA POL­JA­KOV, MAR­TEN MÄND, AND­REAS IDA­VAIN, GRE­GOR TIS­LER ja ATS SOO­SA­LU. Pil­dilt puu­du­vad Uku Aas­rand, Mat­tias Har­ti­kai­nen, Evert Ka­ri, Joo­nas Laan­pe­re, Rai­ner Mä­gi, Rain Roos, Siim Tamm ja Ro­met Vii­si­tamm. Fo­to JK Kuu­sa­lu Ka­lev

MIH­KEL KUU­SE

Ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu lõp­pes ma­da­la­ma­te jalg­pal­li­lii­ga­de hooaeg ka­van­da­tust va­rem.
2. lii­ga lõu­na-lää­ne piir­kon­nas saa­vu­tas Raa­si­ku FC Jo­ker 14 mees­kon­na seas 10. ko­ha. 23 voo­ru­ga tee­ni­ti 28 punk­ti, pi­da­ma­ta jäi kolm voo­ru. Tu­le­mus või­nuks ol­la märk­sa pa­rem, kuid vii­mas­te voo­ru­de­ta­sa­vä­gis­tes män­gu­des tee­ni­ti mi­tu nap­pi kao­tust.

FC Jo­keri suu­rim vä­ra­va­kütt oli Ran­do Rand­jõe 13 vä­ra­va­ga. Enim män­gu­mi­nu­teid tee­nis Ott Rei­ni­ke. Ko­du­män­ge kü­las­tas kesk­mi­selt 48 pealt­vaa­ta­jat.

3. lii­ga idat­soo­nis jäi toi­mu­ma­ta üks voor. Ani­ja JK sai 11 mees­kon­na seas 9. ko­ha. 17 voo­ru­ga ko­gu­ti 18 punk­ti. Sü­gis­rin­gi al­gu­ses asu­ti vii­ma­sel ko­hal, kuid hooa­ja lõ­pus saa­di ko­du­väl­ja­kul mi­tu olu­list või­tu ja ja­hi­ti esi­kuui­ku koh­ta.

Suu­ri­maks vä­ra­va­kü­tiks tõu­sis seits­me män­gu­ga 14 vä­ra­vat löö­nud Jü­ri Dmit­ren­ko. Enim män­gu­mi­nu­teid vii­bis väl­ja­kul Mar­tin Sa­lu­mäe. Ko­du­män­ge jäl­gis kesk­mi­selt 34 sil­ma­paa­ri.
JK Kuu­sa­lu Ka­lev sai tä­nu ke­vad­rin­gi hea­de­le tu­le­mus­te­le män­gi­da sü­gi­sel 4. lii­ga tu­ge­vu­selt tei­sel ehk B ta­san­dil, kus saa­vu­ta­ti ühek­sa mees­kon­na seas 2. koht. Seits­me voo­ru­ga ko­gu­ti 12 punk­ti. Pi­da­ma­ta jäi vii­ma­ne voor.

Lau­ri Si­gur lõi mees­kon­na re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na viis vä­ra­vat. Kõi­ge enam män­gis Aa­ron All­mä­gi. Ko­du­män­ge jäl­gis kesk­mi­selt 22 pealt­vaa­ta­jat.

Rah­va­jalg­pal­li lii­ga B ta­san­dil esin­da­sid Ida-Har­ju­maad kaks võist­kon­da, Ani­ja JK II ja Raa­si­ku FC Jo­ker III, kes kuu­lu­sid sa­mas­se alag­rup­pi.

Raa­si­ku sai seits­me võist­kon­na seas 15 punk­ti­ga 5. ning Ani­ja 5 punk­ti­ga 6. ko­ha. FC Jo­ker III või­tis mõ­le­mad oma­va­he­li­sed koh­tu­mi­sed.

Eelmine artikkelAeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja AN­GE­LA MÄ­GER kut­sub jõu­lu­laa­da­le
Järgmine artikkelPolitseiuudised