Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed päl­vis hea las­teaia tee­ra­ja­ja tiit­li

654
Aeg­vii­du las­teaia töö­ta­jad MI­KO­LA MIS­JUK, DIA­NA-KIRS­TI KEL­LER, JA­NE VAA­RIK, ÜL­LE MOR­NA, hea las­teaia tee­ra­ja­ja lo­go hoiab di­rek­tor MAIA ALU­MAA, LUU­LE SIRP, KERS­TI MAA­SIK, REE­LI­KA LASS ja LII­NA MOR­NA.

Aeg­vii­du Me­si­ta­ru Las­teaed lä­bis Tar­tu Üli­koo­li ee­ti­ka­kes­ku­se tun­nus­tusp­rog­ram­mi ning päl­vis tiit­li „Hea las­teaia tee­ra­ja­ja 2020“.

Tä­na­vu­sed tiit­li­saa­jad kuu­lu­ta­ti väl­ja, 2. det­semb­ril Tar­tu Üli­koo­li ee­ti­ka­kes­ku­se 13. väär­tus­kas­va­tu­se vee­bi­kon­ve­rent­sil „Võrd­sed või­ma­lu­sed luu­bi all“. Va­li­ti aas­ta väär­tus­kas­va­tu­se kool ja las­teaed, li­saks koo­lid ja las­teaiad, kes päl­vi­sid hea koo­li ja las­teaia tee­ra­ja­ja, eden­da­ja ja eks­per­di tiit­lid. Aeg­vii­du Me­si­ta­ru Las­teaed oli nen­de 14 seas, kes said tiit­li „Hea las­teaia tee­ra­ja­ja“. Sel­le­ga kaas­nes hea las­teaia tee­ra­ja­ja lo­go, mi­da Aeg­vii­du las­teaed võib ka­su­ta­da kolm aas­tat.

Tiit­li­le said kan­di­dee­ri­da las­teaiad, kes on esi­ta­nud tun­nus­tusp­rog­ram­mi „Hea las­teaed kui väär­tus­põ­hi­ne las­teaed“ mõ­le­mas­se voo­ru kir­ja­li­ku ene­sea­na­lüü­si. Tun­nus­tusp­rog­ram­me kor­ral­dab Tar­tu Üli­koo­li ee­ti­ka­kes­kus koo­li­de­le-las­teae­da­de­le, et ai­da­ta neil aren­da­da ene­sea­na­lüü­si os­kust, toe­ta­da tead­li­ke va­li­ku­te te­ge­mi­sel ja aren­dus­te­ge­vus­te pla­nee­ri­mi­sel, tun­nus­ta­da ja ko­gu­da häid ko­ge­mu­si ning prak­ti­kaid.

Las­teae­da­de­le mõel­dud tun­nus­tusp­rog­ram­mi „Hea las­teaed kui väär­tus­põ­hi­ne las­teaed“ pää­ses kon­kur­si kau­du. Osa­le­mi­seks tu­li esi­ta­da mo­ti­vat­sioo­ni­ki­ri põh­jen­du­se­ga, miks soo­vi­tak­se osa­le­da, tuua näi­teid olu­kor­da­dest, kus las­teaia iga­päe­vae­lus ilm­ne­vad väär­tu­sed eri­ne­vad soo­vi­tu­test, mil­li­sed väär­tus­va­li­kud on kõi­ge kee­ru­li­se­mad, mil­li­seid prob­lee­me need te­ki­ta­vad.
„Meie las­teaia põ­hi­väär­tus­te­na on se­ni ol­nud kir­jas pal­ju sel­list, mis on las­teaias ele­men­taar­ne: lap­se­kesk­sus, sõb­ra­lik­kus, tur­va­li­sus, to­re­dad män­gud. Kuid põ­hi­väär­tu­se­na võiks mi­nu mee­lest pi­gem väl­ja tuua prio­ri­tee­did, ku­hu ta­ha­me oma las­teaia­ga jõu­da ning et pa­be­ril ka­jas­ta­tu pee­gel­duks ka te­ge­li­kus elus,“ mär­kis Aeg­vii­du Me­si­ta­ru di­rek­tor Maia Alu­maa.

Kui tun­nus­tusp­rog­ramm al­gas, oli ta las­teaia ju­hi­na töö­ta­nud vaid mõ­ned kuud: „Olin uues ame­tis, hoo­pis tei­ses kesk­kon­nas ja asu­ko­has, kust olen pä­rit. See­tõt­tu al­gas pro­jekt mi­nu jaoks so­bi­val ajal ja kui­gi tõi juur­de pal­ju li­sa­tööd, oli see vä­ga ka­su­lik. Kol­lek­tii­vi muu­tu­des on uu­tel tu­li­ja­tel ker­gem su­lan­du­da, kui tea­vad, mil­li­ses väär­tus­ruu­mis töö­le asu­vad.“
Veeb­rua­ris, kui prog­ramm al­gas, kü­sis di­rek­tor õpe­ta­ja­telt, mis on nen­de mee­lest las­teaia­töös olu­li­sel ko­hal. Õpe­ta­ja­telt saa­dud ta­ga­si­si­de põh­jal koos­tas ta prog­ram­mis osa­le­mi­seks mo­ti­vat­sioo­ni­kir­ja: „Se­le­ta­sin lah­ti meie väär­tu­sed ja ees­mär­gid. Kir­ju­ta­sin ka, et alus­ta­va ju­hi­na on mul­le suur abi, kui saan tun­nus­tusp­rog­ram­mi kau­du pro­fes­sio­naa­li­delt kind­lu­se, et lii­gun õi­ges suu­nas.“

Mo­ti­vat­sioo­ni­kir­ja­de põh­jal teh­ti va­ra­ke­va­del va­lik, mil­li­sed las­teaiad prog­ram­mi saa­vad. Aeg­vii­du las­teaed oli üks nen­dest. Erio­lu­kor­ra tõt­tu jäid kon­takt­koh­tu­mi­sed ja koo­li­tu­sed ära, kuid osa­le­jai­le saa­de­ti ju­hend­ma­ter­ja­le ja soo­vi­tu­si, kui­das oma las­teaia väär­tu­si ana­lüü­si­da: „Ku­na tee­ma on suur ja lai, kes­ken­du­si­me meie õpe­ta­ja­te­le. Pa­lu­sin õpe­ta­ja­tel põh­ja­li­kult ana­lüü­si­da ja tuua näi­teid, mil­li­sed on nen­de jaoks meie las­teaia põ­hi­väär­tu­sed. Vas­tu­sed olid vä­ga põh­ja­li­kud. Ana­lüü­si­si­me neid koos ning kõi­ge olu­li­se­ma as­pek­ti­na jäi sõe­la­le koos­töö. Kes­ken­du­si­me sel­le­le.“

Las­teaed esi­tas prog­ram­mi lä­bi­vii­ja­te­le mi­tu kor­da va­he­kok­ku­võt­teid ja sai pi­de­vat ta­ga­si­si­det. En­ne kui koos­ta­ti lõp­pa­na­lüüs, käi­sid ee­ti­ka­kes­ku­se hea koo­li ja hea las­teaia pro­jek­ti esin­da­jad Aeg­vii­dus, tut­vu­sid las­teaia­ga, kü­si­sid, and­sid ta­ga­si­si­det.

Maia Alu­maa lau­sus, et ka te­ma mee­lest on kõi­ge alus koos­töö: „Ko­he al­gu­ses, kui Aeg­vii­du las­teae­da tu­lin, mõt­le­sin, kui­das mees­kon­da lõi­mi­da, pan­na õpe­ta­jad te­ge­ma oma­va­hel koos­tööd, et igaüks ei no­kit­seks omaet­te, vaid te­gut­sek­sid üht­se mees­kon­na­na. Tä­nu sel­le­le pro­jek­ti­le on al­gus teh­tud, kuid see on al­les star­dip­lat­vorm, mil­lest eda­si min­na. Olu­li­ne on tead­vus­ta­da, et muu­tu­sed, uuen­dus­te­ga ko­ha­ne­mi­ne ja hoia­kud al­ga­vad igaü­hest meist. Ühi­ses väär­tus­ruu­mis toi­me­ta­mi­ne teeb ko­gu asu­tu­se töö efek­tiiv­se­maks, tu­le­mus­li­ku­maks ja pin­ge­va­ba­maks, sest asu­tu­se väär­tu­sed on kõi­gi­le tea­da, neid mõis­te­tak­se sar­na­selt.“

Aeg­vii­du Me­si­ta­ru kut­su­ti ka järg­mi­sel aas­tal tun­nus­tus­prog­ram­mis osa­le­ma. Las­te­aiad, kes oma te­ge­vus­tes on väär­tu­sa­ren­dust jär­je­pi­de­valt pi­da­nud olu­li­seks, saa­vad kan­di­dee­ri­da hea las­teaia eden­da­ja ja eks­per­di tiit­li­te­le.

„Ar­van, et kan­di­dee­ri­me. Tä­na­vu sai­me tun­nus­tu­se mees­kon­na­töö aren­da­mi­se eest ning usun, et sel­li­ne tun­nus­tus lii­dab kol­lek­tii­vi. Kui­gi te­gi­me ene­sea­na­lüü­si vaid õpe­ta­ja­te­ga, vää­rib tun­nus­tu­se eest tä­nu ko­gu per­so­nal,“ üt­les Maia Alu­maa.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa te­gev­juht lah­kub
Järgmine artikkelSõnumitoojas 9. detsembril