Ani­ja mõi­sa te­gev­juht lah­kub

374
JANNE KALLAKMAA.

Ani­ja mõi­sa­le ot­si­tak­se uut te­gev­juh­ti, ku­na 2015. aas­ta ap­ril­list sel­lel ko­hal töö­ta­nud Jan­ne Kal­lak­maa on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se ning te­ma vii­ma­ne töö­päev Ani­ja mõi­sas on 31. det­sem­ber. „Mul­le teh­ti põ­nev pak­ku­mi­ne,“ sõ­nas Jan­ne Kal­lak­maa, kes alus­tab uuel aas­tal tööd sih­ta­su­tu­se­le Vi­ru­maa Muu­seu­mid kuu­lu­va Palm­se mõi­sa di­rek­to­ri­na. „Kir­ju­ta­sin Ani­ja mõi­sas töö­ta­tud roh­kem kui viie aas­ta jook­sul li­gi 2,5 mil­jo­ni eu­ro eest ra­ha­taot­lusp­ro­jek­te ning kõik need on el­lu vii­dud. Kui­gi suur kat­su­mus ja õp­pe­tund oli mõi­sa ai­da ja här­ras­te­ma­ja res­tau­ree­ri­mi­ne, olen kõi­ge roh­kem rõõ­mus taas­ta­tud mõi­sa­par­gi üle li­gi 10 hek­ta­ri suu­ru­sel alal. Olen vä­ga tä­nu­lik kõi­gi­le, kel­le­ga sain ja­ga­da rõõ­me ja mu­re­sid Ani­ja mõi­sas. Soo­vin vä­ga, et Ani­ja mõi­sas säi­lib kü­la­lis­lah­kus ja sä­de igas te­ge­mi­ses. Hoo­ne ük­si ei ole väär­tus, väär­tu­seks tee­vad sel­le ini­me­sed, kes ta­ha­vad ar­mas­tu­se ja ava­tud sü­da­me­ga toi­me­ta­da.“ Sih­t-a­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus uue te­gev­ju­hi kon­kurss kes­tab 20. det­semb­ri­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­kot­kas­te juht MAT­TIAS IDA­VAIN sai Kait­se­lii­du sti­pen­diu­mi
Järgmine artikkelAeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed päl­vis hea las­teaia tee­ra­ja­ja tiit­li