Aeg­vii­du las­teaia ja koo­li ühen­da­mi­sest

57
Aegviidu kool

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus oli nel­ja­päe­val, 16. veeb­rua­ril esi­me­sel lu­ge­mi­sel eel­nõu Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia ja Aeg­vii­du koo­li ühen­da­mi­se koh­ta.

Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek on lii­ta lasteaed- põhikooliks Aegviidu kaks väikest haridusasutust – um­bes 50 lap­se­ga las­teaed ja li­gi 80 õpi­la­se­ga kool. See tä­hen­dab, et nii kool kui las­teaed jät­ka­vad se­ni­ses ma­jas töö­ta­mist, ka töö­ko­had säi­li­vad, muu­da­tus puu­du­tab juh­ti­mist, ühen­da­su­tus­se võe­tak­se ka­he eral­di di­rek­to­ri ase­mel töö­le üks. Li­saks saab luua se­ni­sest suu­re­mas ma­hus õp­pe­ju­hi ko­ha, prae­gu on las­teaias 0,3 koor­mu­se­ga õp­pe­juht, koo­lil õp­pe­juh­ti ei ole, või­ma­lik on luua ka osa­li­se koor­mu­se­ga ju­hia­bi koht. Nii te­kib ha­ri­dus­ju­hi sõ­nul ühen­da­su­tust eda­si viiv aren­gu­mees­kond ning töö­koor­mus pa­re­mi­ni jao­ta­tud, juht saab te­ge­le­da eel­kõi­ge juh­ti­mi­se­ga, muid töid de­le­gee­ri­da teis­te­le.

Ees­tis on Tii­na Si­le­mi sõ­nul las­teaed-põ­hi­koo­li­de ühen­da­mi­ne vä­ga le­vi­nud, neid on um­bes 120. Ani­ja val­la­va­lit­sus käis tut­vu­mas La­ge­di ja Peet­ri las­teaed-põ­hi­koo­li­de­ga. Raa­si­ku val­la ko­ge­mu­sest, kus kaks aas­tat ta­ga­si ühen­da­ti Raa­si­ku põ­hi­kool ja las­teaed, käi­sid Ani­ja val­las rää­ki­mas di­rek­tor ning val­la en­di­ne ha­ri­dus­juht. Nad kin­ni­ta­sid, et muu­da­tus oli po­si­tiiv­ne, ühen­da­su­tu­se per­so­nal teeb head koos­tööd, las­te üle­mi­nek alus­ha­ri­du­selt põ­hi­ha­ri­dus­se on su­ju­vam, nen­de­ga te­ge­le­vad ala­tes las­teaiast ning hil­jem ka koo­lis sa­mad tu­gis­pet­sia­lis­tid.

„Ole­me ala­tes jaa­nua­ri kesk­pai­gast tut­vus­ta­nud eel­nõud las­teaia ja koo­li per­so­na­li­le, mõ­le­ma­le hoo­le­ko­gu­le, õpi­la­s-e­sin­du­se­le. Te­gi­me lap­se­va­ne­ma­te hul­gas ava­li­ku kü­sit­lu­se, meil on ol­nud ava­lik­ke koo­so­le­kuid, per­so­na­li­ga täien­da­vaid koo­so­le­kuid,“ rää­kis Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht.

Aeg­vii­du koo­li õpi­la­se­sin­du­se liik­me­test olid 5 ehk 50 prot­sen­ti koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se poolt, 2 vas­tu ja 3 era­poo­le­tud. Kü­sit­lu­se­le vas­ta­nud 82 lap­se­va­ne­mast pool­da­sid ühen­da­mist 43 prot­sen­ti, 22 prot­sen­ti pool­da­sid se­da tea­tud tin­gi­mus­tel, 28 prot­sen­ti olid vas­tu, 7 prot­sen­ti jäid era­poo­le­tuks. Las­teaia ja koo­li hoo­le­ko­gu ühi­ne sei­su­koht pä­rast kü­sit­lus­tu­le­mus­te sel­gu­mist oli asu­tus­te liit­mist toe­tav.

Tii­na Si­lem sõ­nas, et val­la­va­lit­su­se eel­nõu ja se­le­tus­ki­ri on saa­nud ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi heaks­kii­du. Ta rää­kis, et val­la­va­lit­sus soo­vib Aeg­vii­dus te­ha veel täien­da­vaid koo­so­le­kuid, et aru­ta­da koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se­ga seo­tud kü­si­mu­si ning suu­na­ta see­jä­rel eel­nõu märt­sis vo­li­kok­ku otsustamiseks: „Kui me märt­si­kuu lõ­puks ot­sust ei tee, on või­ma­lik sel­le plaa­ni­ga ka hil­jem eda­si min­na, kuid see tä­hen­dab, et muu­da­tu­sed saa­vad jõus­tu­da kõi­ge va­rem 2024/2025. õp­peaas­tal.“

Vo­li­ko­gu liik­med pi­da­sid Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se ideed heaks, kuid tõ­de­sid, et sel­le­ga seo­tud kom­mu­ni­kat­sioon kuk­kus keh­vas­ti väl­ja.

Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht kin­ni­tas, et koo­lis on töö­ra­hu ko­gu aeg säi­li­nud, las­teaia töö­ta­jad on too­nud asu­tus­te ühen­da­mi­se­ga seo­ses väl­ja roh­kem mu­re­koh­ti, nen­de­ga on ka­vas te­ha veel täien­da­vaid koo­so­le­kuid, et töö­ra­hu taas­tuks.

Vo­li­ko­gu lii­ge Too­mas Tõ­ni­se mär­kis, et iga muu­tu­se käi­gus löö­vad väl­ja emot­sioo­nid: „Ta­ha­me või ei ta­ha, inim­suh­ted või­vad mõ­ju­ta­da lõpp­tu­le­must, kuid peak­si­me ole­ma rat­sio­naal­sed ja läh­tu­ma ka­sust, mi­da ühen­da­mi­ne toob.“

Eelmine artikkelAeg­vii­du rah­va­ma­ja lii­de­tak­se val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga
Järgmine artikkelKeh­ras oli vast­lat­rall