Keh­ras oli vast­lat­rall

39
Vastlatrall Kehras. Foto Tiit Koha

Pü­ha­päe­val, 19. veeb­rua­ril oli Keh­ras val­la noor­te­ko­gu, kul­tuu­ri­kes­ku­se, noor­te­kes­ku­se ja Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma esi­me­se ühi­se et­te­võt­mi­se­na vast­lat­rall. Osa­võt­jaid oli 150, ena­mas­ti las­te­ga pe­red. Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert üt­les, et üri­tust val­mis­ta­sid et­te ja vii­sid lä­bi noo­red, kul­tuu­ri­kes­ku­se ja Spor­di­maail­ma töö­ta­jad olid abis. Lu­me­vä­he­su­se tõt­tu oli ka­vas esial­gu pla­nee­ri­tud üri­tu­sed asen­da­da fotoorien­tee­ru­mis­män­gu­ga ning lu­me­ku­ju­sid te­ha lin­na eri koh­ta­des su­la­ma­ta lu­me­ku­hi­la­test. Pü­ha­päe­vaks sa­das pool meet­rit lund, sai las­ta vast­la­liu­gu ja te­ha staa­dio­nia­la­le lu­me­ku­ju­sid.

Vastlatrall Kehras. Foto Tiit Koha

Loo­ma­kos­tüü­mi­des noo­red kor­ral­da­sid võist­lus­män­ge, vast­lat­ral­lil osa­le­ja­te­le pa­ku­ti Keh­ra koo­li söök­las teh­tud her­ne­sup­pi, vast­la­kuk­leid ja teed. Pa­ri­ma lu­mes­kulp­tuu­ri tei­nud võist­kond sai kin­giks Üle­mis­te Kes­ku­se 100eu­ro­se kin­ke­kaar­di, kring­li­te ja mee­ne­te­ga au­ta­sus­ta­ti ka teis­te võist­lus­te pa­ri­maid. Lu­me­ku­ju­de võist­lu­se või­tis nel­ja­liik­me­li­ne HC Keh­ra fän­ni­de võist­kond: An­ni­ka Kask, Peep Kask, Joo­nas Kuusk­la ja Jaan Viir­mann. „Kui­gi lau­päe­val veel lund ei ol­nud, ot­sus­ta­si­me kind­las­ti osa­le­da. Te­gi­me lu­mest her­neus­si Vil­lu. Ni­mi tu­li sel­lest, et nä­gi väl­ja na­gu pun­ka­ri­har­ja­ga sa­ja­jalg­ne,“ üt­les Peep Kask. Või­du­võist­kond te­gi lu­mest veel puu­de ot­sa ro­ni­vaid jä­ne­seid.

Eelmine artikkelAeg­vii­du las­teaia ja koo­li ühen­da­mi­sest
Järgmine artikkelAni­ja val­la tee­ne­te­märk