Erio­lu­kord Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las

and
761
Teade Kuusalu vallamaja uksel.

Ree­del, 13. märt­sil kuu­lu­tas va­ba­rii­gi va­lit­sus seo­ses ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­mi­li­se le­vi­ku­ga maail­mas ja vii­ru­se tõe­näo­li­se le­vi­ku laie­ne­mi­se­ga Ees­tis ku­ni 1. mai­ni väl­ja erio­lu­kor­ra. Erio­lu­kor­ra­ga kee­la­ti kõik ava­li­kud ko­gu­ne­mi­sed, koo­li­des ot­sus­ta­ti pea­ta­da ta­va­pä­ra­ne õp­pe­töö ning viia koo­lid ala­tes 16. märt­sist üle kaug- ja ko­duõp­pe­le. Sul­ge­da ot­sus­ta­ti ka muu­seu­mid ja ki­nod, kee­la­ta eten­du­sed, kont­ser­did, kon­ve­rent­sid ja spor­di­võist­lu­sed. Las­teae­da­de ja -hoi­du­de töö­kor­ral­du­se üle ot­sus­ta­mi­ne jäe­ti oma­va­lit­sus­te­le. Sa­mal päe­val võt­sid oma­va­lit­su­sed vas­tu ot­su­sed aju­ti­sest töö­kor­ral­du­sest ja asu­tus­te sul­ge­mi­sest ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks. Su­le­ti kõik kul­tuu­ria­su­tu­sed, koo­lid suu­na­ti ko­duõp­pe­le.

Ani­ja val­la­ma­ja uks on 16. märt­sist kin­ni, ko­da­ni­ke ta­va­pä­rast vas­tu­võt­tu ei toi­mu, suu­rem osa amet­nik­ke teeb kaug­tööd. „Val­la­maj­ja tu­le­kuks peab et­te he­lis­ta­ma ja tu­le­ma kok­ku­le­pi­tud ajal. Püüa­me ot­se­seid kok­ku­puu­teid väl­ti­da, kuid kõik va­ja­li­kud toi­min­gud saab teh­tud. Mi­na olen iga päev ma­jas,“ rää­kis val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Tööd erio­lu­kor­ras koor­di­nee­rib val­la­va­lit­sus. Rii­vo Noo­re sõ­nul po­le prae­gu ol­nud va­ja krii­si­ko­mis­jo­ni kok­ku kut­su­da, ku­na po­le tek­ki­nud prob­lee­me, mil­le­ga val­la­va­lit­sus va­jaks li­sa­jõu­du: „Val­la­va­lit­sus on tei­nud ope­ra­tiiv­seid ot­su­seid. Krii­si­ko­mis­jo­ni liik­me­te­le, kes ei töö­ta val­la­va­lit­su­ses, an­na­me toi­mu­vast in­fot, ko­gu­ne­me, kui on va­ja, prae­gu ole­me püüd­nud hoi­du­da suu­re­ma hul­ga ini­mes­te kok­ku kut­su­mi­sest.“

Kuu­sa­lu val­la­ma­ja uk­sed on su­le­tud. Es­mas­päe­val olid mõ­ned amet­ni­kud val­la­ma­jas tööl, ala­tes tei­si­päe­vast töö­ta­vad ko­du­kon­to­ris, oma­va­hel su­hel­dak­se te­le­fo­ni teel ja vi­deop­lat­vor­mi Zoom va­hen­du­sel.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas, et ala­tes lau­päe­va õh­tust on krii­si­koo­so­le­kuid pi­da­nud ja ot­su­seid lan­ge­ta­nud krii­si­ko­mis­jon. Tei­si­päe­val vi­deois­tun­git pi­da­nud val­la­va­lit­sus ot­sus­tas muu­ta krii­si­ko­mis­jo­ni koos­sei­su. Ko­mis­jo­nist ar­va­ti väl­ja ehi­tus- ja maas­pet­sia­list Rih­ti Väin­sar ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks. Ko­mis­jo­ni uu­teks liik­me­teks kin­ni­ta­ti piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu, pe­rearst Su­san­na Ka­ri, vo­li­ko­gu lii­ge In­geld­rin Aug ning val­la­va­lit­su­se liik­med Hil­le­ri Trei­salt, Mart Laan­pe­re ja Priit Tam­mets, krii­si­ko­mis­jo­nis on jät­ku­valt val­la­va­lit­su­se liik­med Jaa­nus Hein ja Kau­po Par­ve, val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann. Val­la­va­nem põh­jen­das, et po­le mõ­tet pi­da­da val­la­va­lit­su­se ja ko­mis­jo­ni is­tun­geid eral­di, pi­gem aru­ta­da ühi­selt.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et val­la­va­lit­sus töö­tab, te­ma on val­la­ma­jas iga päev, ka hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ning val­la­sek­re­tär.

„Val­la­va­lit­su­se kõi­gi töö­ta­ja­te­ga saab te­le­fo­nit­si ühen­dust, kel või­ma­lik, töö­tab ko­du­kon­to­ris, et ot­se­seid ini­mes­te­va­he­li­si kon­tak­te vä­hen­da­da,“ sõ­nas ta.

Krii­si­ko­mis­jo­ni kok­ku­kut­su­mi­seks po­le val­la­va­lit­sus näi­nud va­ja­dust, igal hom­mi­kul kell 8.30 ko­gu­neb val­la­va­lit­sus: „Meie krii­si­ko­mis­jon on suh­te­li­selt laia­põh­ja­li­ne, kaa­sa­tud on ka pääs­te­töö­ta­jaid ja tei­sed eel­kõi­ge õn­ne­tus­juh­tu­mi­te­le rea­gee­ri­mi­seks. Ole­me väi­ke ja ope­ra­tiiv­ne oma­va­lit­sus, po­le mõ­tet dub­lee­ri­da. Kaa­sa­me krii­si­ko­mis­jo­ni, kui se­da va­ja.“

Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann lau­sus, et lin­na amet­ni­kud on oma ta­va­pä­ras­tel töö­koh­ta­del, lin­na­va­lit­sus aru­tab erio­lu­kor­ra­ga seon­du­vat vas­ta­valt va­ja­du­se­le. Kui tar­vis, siis kaa­sa­tak­se ka krii­si­ko­mis­jon.

Las­teaiad
Su­le­tud on Aeg­vii­du ja Ala­ve­re, Kol­ga ja Vi­ha­soo las­teaed, Lok­sa las­teaed su­le­tak­se tu­le­valt es­mas­päe­val. Teis­tes­se las­teae­da­des­se on vii­dud vä­he lap­si – 1-2 last, mõ­nes 4-5 ku­ni 7 last, kõi­ge roh­kem vii­di es­mas­päe­val lap­si Keh­ra Las­te­ta­re las­teae­da, kus ka­hes rüh­mas kok­ku oli 14 last.

Kiiu ja Kuu­sa­lu las­teaias on lap­sed jao­ta­tud oma rüh­ma­des­se, val­ve­rüh­ma po­le. Teis­tes töö­ta­va­tes las­teae­da­des on val­ve­rüh­mad.