Tor­mi­se vir­tuaal­kes­ku­se­le Hooand­ja­ga üle 10 000 eu­ro

42

MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts hak­kas sep­temb­ris ko­gu­ma in­ter­ne­ti an­ne­tusp­lat­vor­mi Hooand­ja.ee abil toe­tust Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se eda­sia­ren­da­mi­seks. Kok­ku soo­vi­ti an­ne­tus­test saa­da 10 000 eu­rot. Esialg­ne täh­taeg oli 2. ok­too­ber, kuid sel­leks ajaks loo­de­tud sum­mat ei saa­dud. Selt­si taot­lu­sel pi­ken­da­ti täh­tae­ga 26. no­vemb­ri­ni. Es­mas­päe­va, 16. no­vemb­ri sei­su­ga on an­ne­tu­si kok­ku 10 614 eu­rot, an­ne­ta­jaid ehk hooand­jaid 244. Tor­mi­se selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand üt­les, et nen­de seas on ka kaks kulds­pon­so­rit, kes on an­ne­ta­nud 1000 eu­rot või enam, ka on mi­tu hõ­bes­pon­so­rit: „Te­gi­me rek­laa­miks pal­ju tööd, pa­lu­si­me isik­li­kult muu­si­ku­telt abi. Toe­ta­vad vi­deod te­gid sot­siaal­mee­dias­se Tõ­nis Mä­gi, Hir­vo Sur­va, Ene Üleo­ja, Raul Tal­mar, Lai­ne Rand­järv, Ras­mus Puur. Ole­me väga tä­nu­li­kud an­ne­ta­ja­te­le ja ka nei­le, kes veel an­ne­ta­vad, sest pü­si­ra­has­tust vir­tuaal­kes­ku­sel ei ole, iga eu­ro on abiks.“ Ma­ter­ja­li­de ko­gu­mi­ne vir­tuaal­kes­ku­ses­se jät­kub, ot­si­tak­se ja ska­nee­ri­tak­se fo­to­sid, koos­ta­tak­se ja toi­me­ta­tak­se teks­te, tõl­gi­tak­se neid ing­li­se keel­de. Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­kus ava­ti pi­du­li­kult 7. au­gus­til he­li­loo­ja, Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­dus Kõr­veaial, kui tä­his­ta­ti ta 90. sün­niaas­ta­päe­va. Vir­tuaal­kes­ku­se vee­bi­plat­vor­mi­le ko­gu­tak­se he­li­loo­ja loo­me­pä­rand, et tut­vus­ta­da tema elu ja loo­min­gut üle ko­gu maail­ma.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus al­ga­tas Keh­ra güm­naa­siu­mis tee­nis­tus­li­ku jä­re­le­val­ve
Järgmine artikkelAas­ta pa­rim noor­ta­lu­nik – PRII­DU VEER­SA­LU Uu­ri kü­last