Voo­se koh­vi­ku­te­päe­val müü­di ka eh­teid, kä­si­tööd ja va­nak­raa­mi

25
Saia ta­lu pe­re­mees PEEP KUUS­MANN näi­tas koh­vi­ku­kü­las­ta­jai­le ko­duümb­ru­sest lei­tud va­na­de ese­me­te ja mün­ti­de ko­gu. Fo­to An­na Ni­lisk

Ani­ja val­la Voo­se kü­las oli lau­päe­val, 5. au­gus­til teist kor­da ava­tud ta­lu­de ja ko­du­koh­vi­ku­te päev. Tä­na­vu oo­ta­sid kü­las­ta­jaid 4 koh­vi­kut. Pea­le kõ­hu­täi­te müü­di ka kä­si­tööd ja va­nak­raa­mi.

Teist aas­tat ava­sid oma su­ve­ko­dus Kai­ri ja Ivar Põl­der Kai­ri ko­du­koh­vi­ku. Li­saks su­pi­le, lam­ba­soo­les grill­vors­ti­de­le ja li­ha­le, puu­vil­ja­de­le, koh­vi­le ning ma­gu­sa­le võis nen­de juu­rest os­ta klaa­si­kunst­ni­kust mi­nia Maar­ja Sild­vee kä­si­töö­na val­mi­nud klaa­seh­teid.

Voo­se Päi­ke­se­ko­du ühe­päe­va­ses koh­vi­kus pak­kus pe­re­mees Ta­nel Tal­ve koos abi­lis­te­ga „ko­du­mai­se kiik­su­ga“ ehk Ees­ti lam­ba­li­hast val­mis­ta­tud Meh­hi­ko pa­ja­roo­ga chi­li con car­ne´d ning kä­si­töö­jää­tist. Päi­ke­se­ko­du õues oli ava­tud va­na­va­ra­laat, ku­hu kü­la­rah­vas sai oma pa­ni­pai­ka­dest müü­gi­le viia nii au­to- kui tsik­li­jup­pe ja ter­veid moo­tor­rat­taid, kuid ka muud kraa­mi.

Saia ko­du­koh­vi­kus pak­kus pe­re­nai­ne Ka­ti Kuus­mann muu­hul­gas kä­si­töö­jää­tist ning eri­mait­se­li­si tee­sid. Vett sai tee­tas­si las­ta suu­rest sa­mo­va­rist. Vaa­da­ta võis ka näi­tust Ka­ti Kuus­man­ni val­mis­ta­tud mak­ra­meest kot­ti­dest, võt­me­hoid­ja­test ja muust, soo­vi­jail oli või­ma­lik kä­si­tööd ka os­ta. Pe­re­mees Peep Kuus­mann rää­kis hu­vi­lis­te­le ko­ha aja­loost ning tut­vus­tas väl­ja­pa­ne­kut ese­me­test, mis on ko­du­ma­ja ehi­ta­des ja ko­duümb­rust kor­ras­ta­des leid­nud. Nä­ha sai ka va­na­dest mün­ti­dest, mis oli Peep Kuus­mann sa­mu­ti leid­nud oma ko­du lä­he­du­sest. Või­ma­lus oli tut­vu­da ka pe­re­le kuu­lu­va Saia Met­sa­ma­ja­ga, kus pa­ku­tak­se ko­du­ma­ju­tust.

„Saia ko­du­koh­vi­ku kü­las­ta­jad kiit­sid se­da vä­ga, seal näh­tu oli vä­ga põ­nev,“ sõ­nas koh­vi­ku­te­päe­va eest­ve­da­ja An­na Ni­lisk.

Voo­se rah­va­ma­jas pak­ku­sid oma val­mis­ta­tud head-pa­re­mat An­na­bel Ni­lisk ja Mo­ni­ca Aru. Mo­ni­ca Aru müüs ka ka­su­ta­tud rii­deid ja män­guas­ju. Os­ta sai Hei­di Pet­ti­ne­ni õm­blus­too­teid, Alla Me­li­hi val­mi­s­ta­tud too­li- ja pa­ku­pat­ju ning sus­se. Las­te­le oli ava­tud ki­vi­de vär­vi­mi­se töö­tu­ba, ju­hen­da­sid An­na Ni­lisk ja Hei­di Pet­ti­nen.

„Taht­si­me, et ka las­tel oleks mi­da­gi te­ha, sel ajal, kui va­ne­mad koh­vi­kus lo­bi­se­sid või rah­va­ma­ja­ga tut­vu­sid. Se­da või­ma­lust ka­su­ta­ti usi­nas­ti,“ sel­gi­tas An­na Ni­lisk.

Ta rõõ­mus­tas, et rah­vast käis koh­vi­ku­te­päe­val pal­ju, li­saks oma kü­la ja Ani­ja val­la teis­te­le ela­ni­ke­le ka Rap­la- ja Jär­va­maa ini­me­si: „Väi­ke­ses ko­has ta­sub koh­vi­ku­te­päe­va te­ha küll. Eri­ti to­re on, kui igal aas­tal li­san­dub mõ­ni uus ta­lu, mis koh­vi­ku avab, na­gu sel aas­tal Saia Met­sa­ma­ja.“

An­na Ni­lisk arvas, et veel pa­rem, kui li­saks söö­gi­le-joo­gi­le on ko­du­koh­vi­kul ka mi­da­gi li­saks pak­ku­da: „Näi­teks Kai­ri koh­vi­kus sai ka eel­mi­sel aas­tal vä­ga head süüa, tä­na­vu mee­li­tas nen­de juur­de veel roh­kem ini­me­si see, et ko­hal oli klaa­si­kunst­nik oma loo­min­gu­ga.“

Eelmine artikkelAlavere ja Kehra supluskohas ei tasu ujuda
Järgmine artikkelRaasikul avatakse pumptrack