Volikogu otsus Kuusalu valla üldplaneeringu kohta

1230

Kuusalu vallavolikogu vaatas üle valla kehtivad üldplaneeringud ning otsustas jätkata nende alusel tööd kuni uue valmimiseni.

Vastavalt seadusele peab volikogu vaatama poole aasta jooksul pärast kohalikke valimisi üle omavalitsuse kehtiva üldplaneeringu.

Sellest tulenevalt otsustas Kuusalu vallavolikogu 26. märtsi istungil lugeda 2001. aastal kehtestatud Kuusalu valla üldplaneering ja 2000. aastast kehtiv Loksa valla üldplaneering ülevaadatuks. Kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni töötatakse vallas nende järgi.

Ehkki Kuusalu ja Loksa vald liitusid 2005. aastal, ei ole ühist, kogu valla territooriumi hõlmavat üldplaneeringut seni välja töötatud.

Volikogu otsusele planeeringute ülevaatamise kohta on lisatud ülevaade planeerimis- ja ehitustegevusest vallas eelmise valimisperioodi  jooksul  aastatel  2009-2013.

Äri- ja teenindusettevõtete ning tootmise ja maardlate jaoks reserveeritud maa ei ole seni ära kasutatud, potentsiaali jätkub, kehtivad üldplaneeringud pole takistus. Täiendavalt oleks vaja uude planeeringusse reserveerida maad hoolekande asutustele, üle vaadata laste- ja haridusasutuste ning uute rahva- ja külamajade vajadus ning asukohad. Rohkem kavandada alasid vabaaja aktiivseks koosveetmiseks.

Elamualade reservi pole ära kasutatud, aga muutunud on nii asukohtade kui ka elamisviisi eelistused. Täpsustada tuleks nõuded kaitselade kohta.

Endise Loksa valla alade planeeringu kohta on tõdetud, et piirkonna elanike lasteasutuste ja tervishoiuteenuste pakkuja on sealhulgas ka Loksa linn. Kuna vajadus hoolekandeasutuste ja muude toetatud elamisviiside järele kasvab, tuleks kavandada uue üldplaneeringuga täiendavaid maa-alasid selleks otstarbeks. Elamute rajamisel eelistada edaspidigi olemasolevate külade tihendamist ja laiendamist.

Kuusalu vallaarhitekt Tiina Skolimowski: „Kehtivad üldplaneeringud on moraalselt ja füüsiliselt vananenud, nendega on igapäevaselt keeruline töötada. Muutunud on ehitamise põhimõtted, prioriteedid. Oluline on lähtuda säästlikkuse ja kokkuhoiu printsiipidest, eelistades uute maa-alade hõivamisele olemasolevate hoonestusalade tihendamist ja taristu ärakasutamist. Uue üldplaneeringuga tuleks soodustada ettevõtluse arengut, töökohtade loomist ning lähiteenust pakkuvate ettevõtete säilimist, taasavamist ja lisandumist. Selle kokku panekuks kuulutatakse lähiajal välja riigihange, planeeringu koostamise ajal ootab Kuusalu vallavalitsus vallakodanike ettepanekuid ja aktiivset osalemist aruteludel.“

Eelmine artikkelKorteriühistute esindajad: Kas Kolgat ootab tondilinna saatus?
Järgmine artikkelRaasiku LC avaõhtul osales kogu maailma Lionsite president