Aru­kü­la Wal­dorf­kool tõi la­va­le muu­si­ka­li „Ja­ne Ey­re“

196
Aruküla waldorfkooli 8. klassi õpilased AKSEL KALD, KARMEN KUULMA, LEENE KARITA BALTO, MADARA DEMETRA BARANOVA ja MARIBEL KURRIKOFF täispikas muusikalis „Jane Eyre“. Foto Ülo Udumäe

Esie­ten­dust oli vaa­ta­mas ka au­tor KAA­RI SIL­LA­MAA.

Kol­ma­päe­val, 30. märt­sil esie­ten­dus Aru­kü­la mõi­sa saa­lis muu­si­kal „Ja­ne Ey­re“, män­gi­sid Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li 8. klas­si õpi­la­sed.

Wal­dorf­koo­li­des lä­bi­vad 8. klas­sid ühe kuu pik­ku­se draa­mae­poh­hi, see lõ­peb igal aas­tal la­vas­tu­se val­mi­mi­se­ga. Aru­kü­la wal­dorf­kool va­lis tä­na­vu­seks la­vas­tu­seks ro­maa­ni „Ja­ne Ey­re“ ai­ne­tel loo­dud muu­si­ka­li, mil­le au­tor on Kaa­ri Sil­la­maa. La­vas­tas koo­li vi­list­la­ne, Tal­lin­na Üli­koo­li ko­reog­raa­fia­tu­deng Piia Ma­rie Lees­me. Muu­si­ka­li ko­han­das las­te hääl­te­le vas­ta­vaks ko­han­das muu­si­kaõ­pe­ta­ja Tii­na Tinn. Grim­mi- ja kos­tüü­mi­kunst­nik oli sa­mu­ti Aru­kü­la wal­dorf­koo­li vi­list­la­ne, ju­mes­tus­kuns­ti- ja grim­mi­koo­li lõ­pe­ta­nud Emi­ly-Isa­bel Na­va.

Täis­pi­kas, koos va­hea­ja­ga li­gi kaks ja pool tun­di kest­nud muu­si­ka­lis te­gi kaa­sa ko­gu 8. klass. Kõik õpi­la­sed laul­sid ning täit­sid vä­he­malt kah­te rol­li. Ja­ne Ey­re´i lap­se­na män­gis Miia-Lii­su Liin ja täis­kas­va­nu­na Ma­ri­bel Kur­ri­koff. Ed­ward Roc­hes­te­ri rol­lis oli En­ri­co Leo Bryan. Üle­jää­nud osa­des olid Leene Karita Balto, Aksel Kald, Ma­da­ra De­met­ra Ba­ra­no­va, Kar­men Kuul­ma, Aa­na-Ma­rii Kab­rits, Mar­ga­reth Mitt, Jo­nat­han Mart Fre­diks­son ja Mih­kel Mar­tin Sil­berg ning õpe­ta­jad Lii­na Tee, Hel­vi Üp­rus ja Vir­ge San­der. Ma­dis Üp­rus, kes lii­tus klas­si­ga al­les kaks nä­da­lat en­ne esie­ten­dust, oli val­gus­ta­ja rol­lis.

Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li te­gev­juht Ker­ti Pell­mas rää­kis, et Kaa­ri Sil­la­maa kir­ju­tas Char­lot­te Bron­të vae­sest or­vust Ja­ne Ey­re kõ­ne­le­va ro­maa­ni põh­jal muu­si­ka­li täis­kas­va­nui­le ning te­ma muu­si­ka­lis te­gi oma vii­ma­se rol­li ka Sil­vi Vrait.

„Kaa­ri Sil­la­maa pi­das muu­si­ka­li kir­ju­ta­des sil­mas konk­reet­seid pro­fes­sio­naal­seid laul­jaid, te­ma muu­si­ka­li lau­lud on vä­ga ilu­sad, kuid üs­na kee­ru­li­sed,“ sõ­nas Ker­ti Pell­mas.
Ta li­sas, et muu­si­ka­le on nen­de koo­li õpe­ta­jad jul­ge­nud la­vas­ta­da, kui 8. klas­si on sat­tu­nud vä­ga head laul­jad: „Tii­na Tinn on fan­tas­ti­li­ne muu­si­kaõ­pe­ta­ja, teeb ala­tes esi­me­sest klas­sist las­te­ga ka in­di­vi­duaal­set tööd.“

„Ja­ne Ey­re´i“ au­tor Kaa­ri Sil­la­maa oli Aru­kü­la wal­dorf­koo­li esie­ten­du­sel ko­hal ja oli näh­tust vai­mus­tu­ses. Ta rää­kis, kui saa­tis koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja­le vi­deo oma la­vas­tu­sest, oli enam-vä­hem kin­del, et sel­le la­vas­ta­mi­sest loo­bu­tak­se ja võe­tak­se mõ­ni liht­sam tükk. Sel­le eest, et kee­ru­li­ne muu­si­kal koo­lis siis­ki la­va­le too­di, te­gi ta kum­mar­du­se nii ju­hen­da­jai­le kui ko­gu tru­pi­le. Eri­ti kii­tis Miia-Lii­su Lii­ni ja Lee­ne Ka­ri­ta Bal­to väi­ke­se Ja­ne´i ja ta sõb­ran­na He­le­ni duet­ti, mil­le­le Kaa­ri Sil­la­maa an­dis hin­deks „kuus pluss“. Äk­ki need osa­täit­jad lä­he­vad kord Eu­ro­vi­sioo­ni­le, ar­vas ta.

Õpi­la­sed ar­va­sid, et muu­si­ka­li õp­pi­mi­ne lii­tis neid klas­si­na pal­ju. Kar­men Kuul­ma lau­sus, et hea oli ko­ge­da, kui­das kõik la­val üks­teist ai­ta­sid. „See ai­tas meil kõi­gil kas­va­da,“ sõ­nas ta. Miia-Lii­su Liin li­sas, et oli vä­ga hu­vi­tav jäl­gi­da, kui­das neist en­dist to­taal­selt eri­ne­vad ka­rak­te­rid lõ­puks väl­ja ku­ju­ne­sid.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt tee­vad wal­dorf­koo­li­des õpi­la­sed la­va­ku­jun­du­se ja kos­tüü­mid ise, neid val­mis­ta­tak­se kä­si­töö- ja tööõ­pe­tu­se tun­di­des. Ker­ti Pell­mas mär­kis, nen­de koo­lil on aas­ta­te­ga ko­gu­ne­nud nii kor­ra­lik va­lik eri ajas­tu­te kos­tüü­me, et iga la­vas­tu­se jaoks kõi­ki uu­si po­le enam va­ja õm­mel­da, mõ­ni­kord pii­sab väi­ke­sest ko­hen­da­mi­sest.

Aru­kü­la mõi­sas män­gi­ti muu­si­ka­li „Ja­ne Ey­re“ möö­du­nud nä­da­lal viis kor­da, vaa­ta­mas käi­sid li­saks oma koo­li õpi­las­te­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le ka Tar­tu ja Kei­la wal­dorf­koo­li­de õpi­la­sed ning Aru­kü­la ela­ni­kud. 9. ap­ril­lil män­gi­tak­se Aru­kü­la wal­dorf­koo­li la­vas­tust Vorm­si saa­rel.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald ot­sib tu­gii­si­kut Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke toe­ta­mi­seks
Järgmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker U12 pois­te­le Flo­ra Sp­ring Cup’i võit