Voli­ko­gu ko­gu­neb juu­lis Keh­ra tu­ru jaoks ra­hae­ral­dust ot­sus­ta­ma

163
Keh­ra en­di­se kat­la­ma­ja plat­si­le ka­van­da­tak­se pui­dust müü­gi­ma­ja­de ja ka­tu­sea­lus­te vä­li­let­ti­de­ga tur­gu.

Kui vo­li­ko­gu eral­dab puu­duo­le­va ra­ha, ava­tak­se Keh­ra turg sü­gi­sel.

Eel­mi­sel nä­da­lal sel­gus, et OÜ Vel­ko AV ei saa Lea­der-prog­ram­mist toe­tust Keh­ras­se tu­ru te­ge­mi­seks. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas see­tõt­tu nel­ja­päe­val, 17. juu­nil toi­mu­nud is­tun­gil, et tu­ru jaoks an­tak­se li­sa­ra­ha val­laee­lar­vest. Pro­to­kol­li­li­se ot­su­se ko­ha­selt tu­leb val­la­va­lit­su­sel vo­li­ko­gu juu­li­kuu is­tun­giks et­te val­mis­ta­da li­saee­lar­ve eel­nõu. Li­saee­lar­ve­ga on ka­vas eral­da­da Vel­ko AV­le sih­tots­tar­be­list in­ves­tee­rin­gu­toe­tust Keh­ra lin­na tu­ru ra­ja­mi­seks.

Turg va­na kat­la­ma­ja krun­di­le
Keh­ras amet­lik­ku tur­gu po­le, tä­na­va­kau­ban­dus on toi­mu­nud Coo­pi kaup­lu­se ta­ga as­fal­tee­ri­tud plat­sil. Kui en­di­ne kat­la­ma­ja lin­na kesk­väl­ja­ku kõr­val jäi kaks aas­ta ta­ga­si ka­su­tu­se­ta, kü­si­ti ka ela­ni­kelt ideid, mi­da võiks sin­na te­ha. Ühe va­rian­di­na pa­ku­ti tur­gu. Kat­la­ma­ja ja kin­nis­tu, mil­lel see asus, kuu­lu­vad val­la osa­ü­hin­gu­le Vel­ko AV. Tä­na­vu ke­va­del kat­la­ma­ja lam­mu­ta­ti ning koos­töös Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga hak­kas Vel­ko AV sin­na ka­van­da­ma va­baõ­hu­tur­gu, kus eel­kõi­ge saak­sid oma kau­pa müüa ko­ha­li­ke väi­ke- ja ma­he­toot­jad ning kä­si­töö, met­sa­saa­dus­te ja tai­me­de­ga kaup­le­jad. Vel­ko AV esi­tas tu­ru jaoks toe­tu­se saa­mi­seks taotluse Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­seks ar­ves­ta­ti 50 000 eu­rot, Lea­der-toe­tust taot­le­ti 30 000 eu­rot.

„Meie taot­lus vas­tas nõue­te­le, üle­ta­si­me lä­ven­di, kuid toe­tust ei saa, sest ra­ha sai en­ne ot­sa,“ tõ­des Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö.

Ta li­sas, et hoo­li­ma­ta sel­lest on Vel­ko AV soov ra­ja­da Keh­ras­se turg ka­van­da­tud ku­jul. Tu­le­va­se­le tu­rup­lat­si­le on pla­nee­ri­tud ne­li kin­nist pui­dust ma­ja­kest müü­ja­te­le ning kok­ku 12 müü­gi­koh­ta ma­hu­ta­vat kolm ka­tu­sea­lu­se­ga vä­li­müü­gi­let­ti. Laa­ta­de ajal saab lau­du li­sa­koh­ta­de­ga pan­na park­la ala­le.

Tu­rua­la­le on plaa­ni­tud veel müü­gi­ma­ja­kes­te­ga sa­mas stii­lis WC, mis vas­tab in­va­tua­le­ti nõue­te­le. Tu­rua­la pii­ra­tak­se aia­ga, hal­jas­ta­tak­se, sin­na pai­gal­da­tak­se jalg­rat­ta­hoid­jad ja prü­gi­kas­tid. Turg hak­kaks lah­ti ole­ma iga päev, et ko­ha­li­kud, kes soo­vi­vad oma aia­saa­du­si või kä­si­tööd müüa, saak­sid se­da mu­ga­valt te­ha. Ne­li tu­ru­ma­ja­kest on ka­vas an­da ren­di­le, Erik Jü­riöö üt­les, et sel­leks võib lä­bi viia ava­li­ku enam­pak­ku­mi­se.

Puu­du on 30 000 eu­rot
Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev kü­sis, kui pal­ju oleks Vel­ko AV-l va­ja li­sa­ra­ha, et saaks tu­ru sel sü­gi­sel ava­da, ning kui reaal­ne oleks val­laee­lar­vest puu­du­va ra­ha eral­da­mi­ne. Erik Jü­riöö vas­tas, et va­ja on 30 000 eu­rot. Val­la fi­nants­juht ja Vel­ko AV nõu­ko­gu esi­mees Lii­vi Han­sen pi­das ra­ha eral­da­mist või­ma­li­kuks, sest kõi­ki tu­lu­sid ei ole ära pla­nee­ri­tud.

Vo­li­ko­gu lii­ge Peep Kask soo­vis tea­da, kui pal­ju on val­laee­lar­vest tu­ru jaoks ju­ba toe­tust an­tud ja Vel­ko AV ise tu­ru ra­ja­mis­se pa­nus­ta­nud. Fi­nants­juht sel­gi­tas, et tä­na­vus­se val­laee­lar­ves­se oli ka­van­da­tud Vel­ko AV Lea­der-pro­jek­ti omao­sa­lu­se­na 20 000 eu­rot, mais eral­da­ti li­saee­lar­ve­ga Vel­ko­le tu­le­va­se tu­rup­lat­si as­fal­tee­ri­mi­seks 30 700 eu­rot. Vel­ko AV ee­lar­vest on ta­su­tud kat­la­ma­ja lam­mu­ta­mi­se ja plat­si kor­ras­ta­mi­se ku­lud. Lii­vi Han­sen li­sas, et turg vä­he­malt esial­gu end tõe­näo­li­selt ära ei ma­jan­da ning tu­leb ar­ves­ta­da kaas­ne­va­te hal­dus­ku­lu­de­ga.

Peep Kask kü­sis, mil­li­sed on tu­le­va­sel tu­rul kaup­le­mi­se ta­sud, kui kios­ki­te ren­ti­mi­ne on plaa­nis pan­na enam­pak­ku­mi­se­le. Erik Jü­riöö kin­ni­tas, et nii­pal­ju kui või­ma­lik, püü­tak­se läh­tu­da Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu tä­na­va­kau­ban­du­se­le keh­tes­ta­tud se­nis­test hin­da­dest. Jaa­nus Ka­lev ar­vas, et tu­ru käi­vi­ta­mi­seks võiks esial­gu ra­ken­da­da soo­dus­hin­du.

Vo­li­ko­gu esi­mees te­gi et­te­pa­ne­ku võt­ta vas­tu pro­to­kol­li­li­ne ot­sus sel­le koh­ta, kas val­la­va­lit­sus võiks koos­töös Vel­ko AV­ga jät­ka­ta Keh­ras­se tu­ru ka­van­da­mist. Vo­li­ko­gu lii­ge Too­mas Tõ­ni­se oli se­da meelt, et kui tu­ru pla­nee­ri­mi­ne prae­gu sei­sa­ta, siis vae­valt see teema nii­pea uues­ti päe­va­kor­da tu­leb.

Pro­to­kol­li­li­ne ot­sus tu­ru jaoks li­sa­ra­ha ka­van­da­mi­se koh­ta ot­sus­ta­ti kii­ta heaks11 poolt-, ühe vas­tu ja ühe era­poo­le­tu hää­le­ga. Vo­li­ko­gu ko­gu­neb val­la li­saee­lar­vet aru­ta­ma erand­kor­ras 15. juu­lil, ta­va­li­selt on vo­li­ko­gu juu­lis puh­ku­sel ja is­tun­geid ei toi­mu.

Eelmine artikkelKeh­ra güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja lah­kus
Järgmine artikkelRII­VO NOOR Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se nõu­kogus