Voli­ko­gu kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la põ­hiee­lar­ve

900

Ena­mik in­ves­tee­rin­guid on Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­ku­tel se­ni kok­ku lep­pi­ma­ta, sum­mad eral­da­tak­se li­saee­lar­ve­ga.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­ma­päe­va, 28. veeb­rua­ri is­tun­gil val­la 2018. aas­ta ee­lar­ve – põ­hi­te­ge­vu­se tu­lu­deks 8 974 579 eu­rot ning ku­lu­deks 8 563 259 eu­rot. In­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­seks on ee­lar­ves 349 500 eu­rot ja fi­nant­see­ri­mis­te­ge­vu­seks 262 000 eu­rot.

Ee­lar­ve­ga seo­tud päe­va­kor­ra­punk­tis see­kord vo­li­ko­gu is­tun­gil aru­te­lu ei tek­ki­nud, sel­gi­tu­si ei ja­ga­tud ja kü­si­mu­si val­la­va­ne­ma­le ei esi­ta­tud. Ko­hal oli 16 rah­vae­sin­da­jat 19st. Ee­lar­ve võe­ti vas­tu ühe­hääl­selt.

Suu­rem osa in­ves­tee­rin­guid kin­ni­ta­tak­se li­saee­lar­ve­ga, mil­le esi­me­ne lu­ge­mi­ne on ka­van­da­tud vo­li­ko­gu 28. märt­si is­tun­gi päe­va­kor­da.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kin­ni­ta­tud on val­la iga­päe­va­töö jät­ku­mist ta­gav ee­lar­ve – ku­lu­tu­sed val­la juh­ti­mi­seks, sea­du­se­ga et­te näh­tud tee­nus­te osu­ta­mi­seks ning al­la­su­tus­te tööks. Olu­li­se­ma­test in­ves­tee­rin­gu­test on ee­lar­ves­se pan­dud ko­gu­sum­mad tee­de hool­du­seks ja re­mon­diks ning tä­na­va­val­gus­tu­se­le, ka on eel­ar­ves fon­di­dest toe­tu­se saa­nud pro­jek­ti­de omao­sa­lu­sed.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald: „Põ­hiee­lar­ve vas­tu­võt­mi­ne on komp­ro­mis­si tu­le­mus, et iga­päe­va­te­ge­vus val­las jät­kuks. Val­laee­lar­vest li­gi 80 prot­sen­ti on ära mää­ra­tud, sel­les osas ei ol­nud mõ­tet elu kin­ni hoi­da. Val­la 2018. aas­ta ee­lar­ve on vo­li­ko­gu uuel koos­sei­sul ot­se­kui ki­vi kae­las, sel­le on koos­ta­nud eel­mi­ne val­la­va­lit­sus. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas prae­gu sel­le, mil­lest sõl­tub iga­päe­va­ne te­ge­vus Li­sa­te­ge­vu­sed ja suu­re­mad pro­jek­tid va­ja­vad veel lä­bi­kaa­lu­mist ning nel­ja aas­ta pea­le ärap­la­nee­ri­mist. Olu­kor­ra muut­mi­seks on va­ja uuel koos­sei­sul roh­kem ae­ga.“

Ta üt­les, et kõik osa­poo­led ei ole käe­so­le­va ega järg­mis­te aas­ta­te olu­li­si ku­lu­tu­si se­ni kok­ku lep­pi­nud, sest ko­mis­jo­nid ei saa­nud ko­he kor­ra­li­kult töö­le ha­ka­ta – ve­ni­ta­mi­ne al­gas sel­lest, kui ko­mis­jo­ni­de asee­si­me­hed jäid va­li­ma­ta, ker­kis kü­si­mus ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ju­rii­di­li­sest ole­ma­so­lust.

„Meie soov on, et in­ves­tee­rin­gu­te ka­va sün­niks laia aru­te­lu tu­le­mu­se­na, te­kiks üle­vaa­de, mi­da Kuu­sa­lu val­la ra­ha­kott või­mal­dab järg­ne­va nel­ja aas­ta jook­sul ära te­ha, see an­naks kind­lus­tun­de, et mil­lal ja mis ma­hus mi­da­gi ka­vat­se­tak­se el­lu viia. Kiiu mõis on ehe ja hoia­tav näi­de sel­lest, kui­das alus­ta­ti re­no­vee­ri­mi­se­ga, tea­des, et ra­ha ei ja­gu, ja nüüd re­no­vee­ri­mis­töö­de­ga lõ­pe­ta­mi­ne ve­nib. Suu­ri ob­jek­te ei saa et­te võt­ta, kui po­le sel­gust, kas need suu­dab lõ­pu­le viia ja mil­li­ne on nen­de­le suu­na­tud ku­lu­tus­te laiem mõ­ju,“ rää­kis And­res Hein­ver.

Kuu­sa­lu val­las on 16 vo­li­ko­gu­lii­get all­kir­jas­ta­nud val­la ava­li­ku juh­ti­mi­se le­pin­gu – va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du 8 vo­li­nik­ku, va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald 5, va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald 2 ning Re­for­mie­ra­kon­nast 1. Le­pin­gu­ga ei ole lii­tu­nud 3 vo­li­ko­gu­lii­get – 2 EK­RE ni­me­kir­jast ja 1 Kes­ke­ra­kon­nast.

Tu­lu­mak­su 5 600 000 eu­rot

Kuu­sa­lu 2018. aas­ta põ­hieel­ar­ve tu­lu­des­se on ka­van­da­tud füü­si­li­se isi­ku tu­lu­mak­su 5 600 000 eu­rot, mi­da on 6 prot­sen­ti roh­kem, kui lae­kus 2017. aas­tal. Riik suu­ren­dab käe­so­le­val aas­tal oma­va­lit­sus­te­le tu­lu­mak­sust eral­da­ta­vat osa – se­ni­se 11,6 prot­sen­di ase­mel 11,84 prot­sen­ti, val­laee­lar­ves­se toob see juur­de um­bes 115 000 eu­rot. Tu­lu­mak­su on Kuu­sa­lu val­la­le lae­ku­nud iga aas­ta­ga va­ra­se­mast enam, võr­rel­des 2016. aas­ta­ga sai vald 2017. aas­tal tu­lu­mak­su 8,6 prot­sen­di võr­ra roh­kem.

Maa­mak­su on pla­nee­ri­tud ee­lar­ves­se 360 000 eu­rot, prog­noo­si on suu­ren­da­tud 2,6 prot­sen­ti, võr­rel­des mul­lu­se lae­ku­mi­se­ga, mis oli 351 998 eu­rot. Kae­van­da­mi­sõi­gu­se ta­su on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud 300 000 eu­rot, eel­mi­sel aas­tal lae­kus 538 233 eu­rot. Val­la­va­nem põh­jen­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kae­van­da­mi­sõi­gu­se ta­su on ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel prog­noo­si­tud kon­ser­va­tiiv­selt, kui lae­kub roh­kem, saab te­ha li­saee­lar­veid.

Ee­lar­ve ku­lu­dest lä­heb 69,17 prot­sen­ti ha­ri­du­se­le – koos rii­gilt eral­da­ta­va­te töö­ta­su­de­ga pe­da­goo­gi­de­le kok­ku 5 922 690 eu­rot.

Val­la­ma­ja per­so­na­li­ku­lu on 693 615 eu­rot – val­la­ma­ja amet­ni­ke töö­ta­sud ning val­la­va­lit­su­se, vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de liik­me­te hü­vi­ti­sed. Per­so­na­li­ku­lu on suu­ren­da­tud 40 000 eu­ro võr­ra, see on kol­me uue töö­ta­ja töö­ta­su koos mak­su­de­ga. Val­la­va­nem mär­kis, et edas­pi­di, kui on kin­ni­ta­tud val­la­va­lit­su­se st­ruk­tuur, sel­gub, mil­lis­te ame­ti­ni­me­tus­te ja ko­hus­tus­te­ga töö­ta­jad juur­de võe­tak­se. Ta li­sas, et val­la­ma­ja töö­ta­ja­te pal­ga­tõu­su vä­he­malt esial­gu ei ole ka­van­da­tud.

Sot­siaal­toe­tus­teks on ee­lar­ves 255 000 eu­rot, noor­te hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­seks kok­ku 125 000 eu­rot. Suu­ren­da­tud on ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de­le an­ta­vat toe­tust – tä­na­vu ja­ga­tak­se 21 000 eu­rot, va­rem oli sel­leks 6500 eu­rot. Kü­la­va­ne­ma­te­ga kü­la­de­le an­ta­vaks kü­la­ra­haks on ee­lar­ves 7000 eu­rot. Kü­la­des kord nä­da­las sõit­va­te­le bus­si­rin­gi­de­le on ka­vas ku­lu­ta­da 23 000 eu­rot, õpi­las­te trans­por­diks 280 000 eu­rot.

Val­la­tee­de hool­du­seks ja jooks­vaks re­mon­diks on ee­lar­ves 200 000 eu­rot, tä­na­va­val­gus­tu­se re­mon­di- ja hool­dus­ku­lu­deks 25 000 eu­rot. Ava­li­ke ala­de pu­has­tu­seks, seal­hul­gas lu­me­tõr­jeks, on 100 000 eu­rot.

Sih­tots­tar­be­ga fi­nant­see­rin­gu­test on ee­lar­ves koos oma­osa­lu­se­ga 120 000 eu­rot Kot­ka park­la ehi­ta­mi­seks ja 250 000 eu­rot Kuu­sa­lu sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja ra­ja­mi­seks. Tä­na­va­val­gus­tu­se ehi­ta­mi­seks on 20 000, män­gu­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­seks sa­mu­ti 20 000 eu­rot. Kol­ga koo­li staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se et­te­val­mis­tus­töö­deks on pla­nee­ri­tud 30 000 eu­rot ning Kuu­sa­lu koo­li klas­si­ruu­mi­de re­no­vee­ri­mi­seks 50 000 eu­rot.   

Eelmine artikkelKülmad bussid lõunamaalt
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni aren­da­mi­se ka­va on ava­li­kus­ta­mi­sel