Voli­ko­gu kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la ame­tia­su­tus­te uue st­ruk­tuu­ri ja tee­nis­tus­ko­had

1171

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas tei­si­päe­val, 4. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gil val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu „Kuu­sa­lu val­la ame­tia­su­tus­te st­ruk­tuu­ri ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­sei­su kin­ni­ta­mi­ne ning asu­tus­te loo­mi­ne“.

Ko­hal olid 17 vo­li­nik­ku 19st, eel­nõu kin­ni­ta­ti 9 poolt-, 7 vas­tu- ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga. Poolt olid va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald vo­li­ni­kud Mait Kröönst­röm, Mar­ti Hääl, And­res Hein­ver, Kris­to Pa­lu ja In­geld­rin Aug, va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest ning EK­RE ni­me­kir­jast Ran­no Pool ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li. Vas­tu hää­le­ta­sid va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­ni­kud Ur­mas Kirt­si, Kal­mer Märt­son, Kris­ti Ve­te­maa, Mart Sest­verk, And­res All­mä­gi ja Il­vard Ee­rik­soo ning Kesk­e­ra­kon­na ni­me­kir­jast Vär­ner Loots­mann, era­poo­le­tuks jäi Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Ot­su­se­ga on kin­ni­ta­tud uus st­ruk­tuur, tee­nis­tus­koh­ta­de koos­seis ja pal­ga­mää­rad ning keh­te­tuks tun­nis­ta­tud tä­na­vu märt­sis vo­li­ko­gu ot­su­se­ga moo­dus­ta­tud st­ruk­tuur ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­seis. Val­la­va­lit­su­sel tu­leb st­ruk­tuu­rid ja töö kor­ral­da­da üm­ber hil­je­malt 31. jaa­nua­riks 2019. Val­la­va­lit­su­se­le on de­le­gee­ri­tud amet­ni­ke­le tee­nis­tu­sü­le­san­ne­te täit­mi­seks va­ja­li­ke, ha­ri­du­se­le, töö­ko­ge­mu­se­le, tead­mis­te­le ja os­kus­te­le esi­ta­ta­va­te nõue­te keh­tes­ta­mi­ne ning muu­tus­te te­ge­mi­ne st­ruk­tuu­ris ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­sei­sus vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud pal­ga­fon­di pii­res.

Sa­ma ot­su­se­ga asu­ta­tak­se kolm uut al­la­su­tust: Kuu­sa­lu Val­la­va­ra Hal­dus ja Hool­dus, Kuu­sa­lu Sport ning Kuu­sa­lu Hoo­le­kan­ne. Asu­tus­te põ­hi­mää­ru­sed tu­leb val­la­va­lit­su­sel esi­ta­da 31. det­semb­riks 2018. Töö­le hak­kab ka nel­jas uus asu­tus – va­rem asu­ta­tud Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­kus.

Uus st­ruk­tuur
Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu sel­gi­tas, et uus st­ruk­tuur läh­tub or­ga­ni­sat­sioo­ni kaa­saeg­sest üle­se­hi­tu­sest, kao­ta­tud on va­he­juh­ti­mis­ta­san­did, mis tu­ge­va­te spet­sia­lis­ti­de võrkst­ruk­tuu­ri pu­hul muu­tu­vad ebaots­tar­be­kaks ja prot­ses­se aeg­lus­ta­vaks. Töö­ta­sud on st­ruk­tuu­ris kin­ni­ta­tud va­he­mi­ke­na, läh­tu­vad riik­li­kust sta­tis­ti­kast ja naa­ber­val­da­de prak­ti­kast. Pal­ga­va­he­mi­kud an­na­vad või­ma­lu­se mää­ra­ta töö­ta­su vas­ta­valt iga spet­sia­lis­ti ha­ri­du­se­le, te­ge­li­ku­le pa­nu­se­le, töö­või­me­ku­se­le ja tõ­hu­su­se­le.

„Pal­gad eri ame­ti­koh­ta­de pu­hul on eri­ne­vad, näi­teks hoo­le­kan­de vald­kond on se­ni ol­nud täies­ti ala­ra­has­ta­tud. Töö­ta­sud on mää­ra­tud läh­tu­valt töö­tu­rust – et mil­li­se hin­na­ga spet­sia­lis­ti saab ja mil­li­sed on prak­ti­kad töö­de eest maks­mi­ses. Kui võr­rel­da Jõe­läht­me val­la­ga, seal on töö­ta­sud 10-12 prot­sen­ti suu­re­mad. Kon­ku­ree­ri­me sa­ma­de­le spet­sia­lis­ti­de­le, ole­me ju­ba kao­ta­nud Jõe­läht­me­le häid spet­sia­lis­te, sest pal­gad po­le ol­nud kon­ku­rent­si­või­me­li­sed,“ vas­tas val­la­va­nem oma eel­käi­ja, eel­mi­se val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si kü­si­mu­se­le, et miks on töö­ta­su­de mää­rad uues st­ruk­tuu­ris vald­kon­ni­ti eri­ne­vad.

Kris­ti Ve­te­maa uu­ris muu­tus­te koh­ta st­ruk­tuu­ri eri va­rian­ti­des – ühes oli kir­jas ar­hi­tekt, enam po­le, in­fo­le­hes Kuu­la Kuu­sa­lut ei ol­nud ame­ti­ni­mes­tus­te loe­te­lus pea­raa­ma­tu­pi­da­jat, nüüd on.

Mo­ni­ka Sa­lu vas­tas, et teist­su­gu­ne ame­ti­ni­me­tus oli ar­hi­tek­ti en­da et­te­pa­nek, sest sel­li­ses val­las na­gu Kuu­sa­lu on ar­hi­tek­ti ni­me­tus ek­si­tav, ku­na töö si­su on pla­nee­rin­gu­te­ga te­ge­le­mi­ne. Pea­raa­ma­tu­pi­da­ja ame­ti­ko­ha puu­du­mi­ne in­fo­le­hes Kuu­la Kuu­sa­lut oli trü­ki­vi­ga.

Kal­mer Märt­son kü­sis va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tori üles­an­ne­te koh­ta, se­ni on rah­va­ma­jad ol­nud MTÜ­de hal­la­ta.

Mo­ni­ka Sa­lu sõ­nas, et sel­li­ne süs­teem töö­tab val­las häs­ti, ko­gu kü­lae­lu ja rah­va­ma­ja­de­ga seo­tu on häs­ti or­ga­ni­see­ri­tud, se­da po­le tar­vis muu­ta. Koor­di­naa­to­ri roll võiks ol­la ai­da­ta se­ni­sest pa­re­mi­ni koor­di­nee­ri­da kul­tuu­ri- ja ho­bi­te­ge­vust. Se­ni oli see abi­val­la­va­ne­ma üks üle­san­deid te­ma põ­hi­töö, ha­ri­du­se ja noor­soo­töö vald­kon­na, kõr­val.

Mar­gus Soom mär­kis, et koos st­ruk­tuu­ri eel­nõu­ga oleks või­nud kaa­sas ol­la amet­iju­hen­did, ning kü­sis, kui­das toi­mu­vad va­na­delt ame­ti­koh­ta­delt üm­ber­vor­mis­ta­mi­sed uu­te­le, koon­da­mi­sed, puh­kus­te ar­ves­tu­sed, üld­se ko­gu prot­sess.

Mo­ni­ka Sa­lu: „Kui st­ruk­tuur kin­ni­ta­tak­se, alus­tab val­la­va­lit­sus tööd sel­le täit­mi­seks, viib vas­ta­vad te­ge­vu­sed lä­bi. Ei saa toi­mu­da üm­ber­vor­mis­ta­mist, tu­leb läh­tu­da sel­lest, mil­list tööd tu­leb ame­ti­po­sit­sioo­nil te­ha, eel­dab kon­kurs­si­de väl­ja­kuu­lu­ta­mist. On ame­teid ja isi­kuid, kel­le­le saab pak­ku­da nen­de ha­ri­du­sest ja töö­koor­mu­sest tu­le­ne­valt uut töö­koh­ta.“

Ur­mas Kirt­si tõ­des, et ku­na po­le ame­ti­ju­hen­deid, ei leia ta suurt eri­ne­vust, mis va­he on abi­val­la­va­ne­mal ja juh­tivs­pet­sia­lis­til, kes sa­mu­ti koor­di­nee­rib, ju­hen­dab, vas­tu­tab ja asen­dab.

Val­la­va­nem vas­tas, et abi­val­la­va­nem on eel­kõi­ge juh­tiv-koo­rdi­nee­riv, te­ma kau­du la­hen­da­tak­se kü­si­mu­si. Juh­tiv­spet­sia­list ise on spet­sia­list, juh­tiv roll te­kib siis, kui üle­vald­kon­na­li­selt on va­ja la­hen­da­da kee­ru­kaid kü­si­mu­si mit­me spet­sia­lis­ti­ga. Ta peab val­da­ma tee­mat laie­malt, et suu­dab üle­vald­kon­na­li­selt ja va­ja­du­sel vald­kon­da­de va­he­li­selt la­hen­da­da üle­san­deid.

Veel tah­tis Ur­mas Kirt­si tea­da muu­tus­te mõ­ju val­laee­lar­ve­le.

Mo­ni­ka Sa­lu üt­les, et täien­dav mõ­ju 2018. aas­ta ee­lar­ve­le tek­kis ju­ba en­ne val­la­või­mu va­he­tu­mist, ku­na oli ame­tist lah­ku­mi­si ja võe­ti uu­si töö­ta­jaid. Mõ­ju suu­re­nes seo­ses vii­ma­se aja lah­ku­mis­te­ga, kõik see tuuak­se väl­ja no­vemb­ris val­la li­saee­lar­ves­se.

Kolm uut al­la­su­tust
Val­la­va­nem sel­gi­tas Kuu­sa­lu Spor­di, Kuu­sa­lu Hoo­le­kan­de ning Kuu­sa­lu Val­la­va­ra Hal­dus ja Hool­dus asu­ta­mi­se va­ja­dust. See ai­tab kon­so­li­dee­ri­da eri asu­tus­test vas­ta­vad spet­sia­lis­tid, op­ti­mee­ri­da te­ge­vu­sed kii­re­ma ja tõ­hu­sa­ma ees­mär­gi saa­vu­ta­mi­seks. Li­saks ai­tab te­maa­ti­li­ne kon­so­li­dee­ri­mi­ne ra­ken­da­da töö­ta­jaid täis­koor­mu­se­ga, kao­ta­da ära pool­ko­had, mil­le li­sand­ku­lu on, et sot­siaal­mak­su tu­leb maks­ta täis­koor­mu­se eest ka siis, kui ini­me­ne töö­tab osa­li­se koor­mu­se­ga.

Il­vard Ee­rik­soo kü­sis Kuu­sa­lu Spor­di koh­ta.

Mo­ni­ka Sa­lu vas­tas, et Kuu­sa­lu Sport hak­kaks hal­da­ma kõi­ki val­la spor­di­ra­ja­ti­si, ka Kol­ga koo­li juur­de ra­ja­ta­vat staa­dio­ni, vä­li­jõu­saa­le. Te­kiks asu­tus, mis te­ge­leks si­su­li­se spor­di­töö­ga se­ni­sest pa­re­mi­ni ja spor­ti­mis­või­ma­lus­te pak­ku­mi­se ja eden­da­mi­se­ga. Prae­gu on spor­di­kes­kus ühe koo­li asu­tus, Kuu­sa­lu Sport oleks ko­gu val­da tee­nin­dav, et ei te­kiks Kol­ga koo­li juur­de spor­dip­lat­si hal­da­mi­se va­ja­dus.

Ur­mas Kirt­si tah­tis tea­da ka al­la­su­tus­te mõ­just 2019. aas­ta val­laee­lar­ve­le: „Need po­le tu­lu­toot­vad, vaid on ku­luük­su­sed. Et kao­ta­me ko­ris­ta­ja ame­ti­ko­ha, ei tä­hen­da, et ruu­mid jää­vad ko­ris­ta­ma­ta. Tee­nus os­te­tak­se siis sis­se ja sa­ma on hea­kor­ra­ga. Kõi­gil neil tee­nus­tel on hin­na­silt.“

Mo­ni­ka Sa­lu sõ­nas, mõ­ju ei ole sel­les mõt­tes, et po­le ka­vas neid tee­nu­seid sis­se os­ta: „Ta­ha­me me­hi­ta­da asu­tu­sed ole­ma­so­le­va­te töö­ta­ja­te­ga, sa­mas op­ti­mee­ri­des töö­ta­jas­kon­da. Mõ­ju on, kui üle val­la töö­ko­had võt­ta kok­ku üh­te asu­tus­se, siis saa­me pa­re­mi­ni töö­ta­jaid ra­ken­da­da ja te­ha sa­ma ku­lu­ga roh­kem või vä­hen­da­da ku­lu­tu­si per­so­na­li­le.“

Mar­gus Soom ja Ur­mas Kirt­si mär­kus­te­le, et al­la­su­tus­te loo­mi­se eel­nõu­ga olek­sid või­nud kaa­sas ol­la nen­de põ­hi­kir­jad, vas­tas val­la­va­nem, et läh­tu­tud on se­ni­sest prak­ti­kast, ke­va­del asu­ta­ti eel­mi­se val­la­või­mu eest­ve­da­mi­sel Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­ses, es­malt an­dis asu­ta­mi­seks loa vo­li­ko­gu, kuu aja pä­rast kin­ni­ta­ti põ­hi­mää­rus. Po­le mõ­tet ha­ka­ta toot­ma do­ku­men­te, kui po­le kin­del, et vo­li­ko­gu toe­tab prot­ses­si.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te se­ni­ne st­ruk­tuur
Val­la­va­nem

Sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem
Aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­nem
Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list
And­me­kait­se spet­sia­list
Kant­se­lei
Val­la­sek­re­tär
Val­la­va­lit­su­se sek­re­tär
Re­gist­ri­pi­da­ja
Vo­li­ko­gu sek­re­tär-ar­hi­vaar
Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti re­fe­rent
IT aren­dus­juht
Ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja
Ehi­tus
Val­laar­hi­tekt
Ehi­tuss­pet­sia­list
Ehi­tus­kont­rol­lis­pets­ia­list
Ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja
Ehi­tus­vald­kon­na re­fe­rent
Kesk­kond
Kesk­kon­nas­pet­si­a­list
Maa­kor­ral­dus
Pea­maa­kor­ral­da­ja
Va­nem­maa­kor­ral­da­ja
Maa­re­gist­ri­pi­da­ja
Ra­han­dus
Pea­raa­ma­tu­pi­da­ja
Fi­nant­sist
Va­nem­raa­ma­tu­pi­da­ja
Raa­ma­tu­pi­da­ja-kas­sa­pi­da­ja
Ma­jan­dus
Ma­jan­duss­pet­sia­list
Hea­kor­ras­pet­sia­list
Hoo­le­kan­ne
Sot­siaal­vald­kon­na re­fe­rent
Hoo­le­kan­des­pet­sia­list
Ha­ri­dus
Pe­re­de tu­gii­sik
Las­te­kait­ses­pet­sia­list

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te uus st­ruk­tuur
Üld­juh­ti­mi­ne

Val­la­va­nem
3 val­la­va­lit­su­se lii­get
Kant­se­lei
Val­la­sek­re­tär
Ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik-si­se­kont­ro­lör
Sek­re­tär
Maa, pla­nee­ri­mi­ne, ehi­tus
Juh­tiv ehi­tus- ja pla­nee­rin­gu­spet­sia­list
Ehi­tuss­pet­sia­list
Ehi­tus- ja pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list
Pla­nee­rin­gu­te ja maas­pet­sia­list
Kesk­kon­nas­pet­sia­list
Re­fe­rent
Ha­ri­dus
Juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list
Hoo­le­kan­ne
Juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list
Las­te­kait­ses­pet­sia­list
Hoo­le­kan­de spet­sia­list
Hoo­le­kan­de sek­re­tär
Val­la­va­ra Hal­dus ja Hool­dus
Hal­dur
Ra­han­dus
Pea­raa­ma­tu­pi­da­ja
Öko­no­mist-raa­ma­tu­pi­da­ja
Raa­ma­tu­pi­da­ja
IKT
Juh­tiv IKT-spet­sia­list
IT-spet­sia­list
In­fo­hal­dus
Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list
Kul­tuur, hu­vi­te­ge­vus, sport, kü­la­lii­ku­mi­ne
Va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor
Et­te­võt­lus
Tu­ris­mi- ja et­te­võt­lus­koor­di­naa­tor

Eelmine artikkelTurismist Lahemaal
Järgmine artikkelÜhiskondlikust aktiivsusest siseturvalisuse tagamisel