Vir­ve Ve­si lõ­pe­tab osa­de Ha­ra tar­bi­ja­te joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­se

22

Tu­lun­du­sü­his­tu (TÜ) Vir­ve Ve­si ju­ha­tus saa­tis 23. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le tea­te, et Vir­ve Ve­si lõ­pe­tab oma puur­kae­vust vee and­mi­se Ha­ra piir­kon­nas asu­va­te­le tar­bi­ja­te­le 12 kuu pä­rast. Ar­ves­ta­des, et vee­va­rus­tus on elu­täh­tis tee­nus, on lõ­pe­ta­mi­se täh­t-aeg mää­ra­tud ja tar­bi­jaid sel­lest eel­ne­valt tea­vi­ta­tud vas­ta­valt ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni sea­du­se­le, sel­gi­ta­tak­se tea­tes.

Sa­mal päe­val, 23. veeb­rua­ril said Ha­ra kü­la 13 kin­nis­tu oma­ni­kud e-pos­ti­ga ja kaks oma­nik­ku pa­ber­kir­ja­ga tea­vi­tu­se vee­tee­nu­se pak­ku­mi­se lõ­pe­ta­mi­sest ap­ril­lis 2023. Tea­vi­tu­ses on kir­jas, et Ha­ra kü­la pool­ne veet­rass ei kuu­lu TÜ Vir­ve Ve­si oman­dis­se, vee­va­rus­tu­se ta­ga­mi­ne sel­les piir­kon­nas on Kuu­sa­lu val­la üle­san­ne ning ühis­tul puu­dub tead­mi­ne, ku­hu tras­sid pea­le Vir­ve kü­la lä­he­vad ning kes ja kui­das tar­bib.

„Vir­ve Ve­si TÜ-l on va­li­da kaks suun­da, kas laie­ne­da või jää­da oma põ­hi­kir­ja­li­se te­ge­vu­se juur­de, põ­hi­kir­ja jär­gi tee­nin­dab Vir­ve Ve­si TÜ Vir­ve kü­la ela­nik­ke,“ on öel­dud tea­vi­tu­ses.
Sa­mas on li­sa­tud: „An­na­me en­dast pa­ri­ma, et lei­da koos val­la­ga kõi­gi osa­pool­te va­ja­du­si kat­vat la­hen­dust. Kin­ni­ta­me, et ku­ni prob­leem on la­hen­da­mi­sel, siis kee­gi il­ma vee­ta ei jää.“

Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Pee­ter Na­rusk kin­ni­tas, et on ha­ka­nud Vir­ve kü­la ja osa Ha­ra ela­ni­ke veep­rob­lee­mi­ga ak­tiiv­se­malt te­ge­le­ma. Ta on koh­tu­nud eri osa­pool­te­ga ning tu­leb lei­da la­hen­dus.

Ra­jati KIKi ja valla toel
2000ndate alguses ehitas too­kord­ne Lok­sa vald Moh­ni saa­re kin­nis­tu müü­gist saa­dud ra­ha eest kü­la­des­se uued pum­ba­jaa­mad ja pa­ni vee­to­rus­ti­ku. Vee­süs­tee­mid an­ti kü­la­des sel­le tar­beks asu­ta­tud ühis­tu­te hal­la­ta. Kü­la­des vee­ma­jan­du­se­ga te­ge­le­ma asu­nud MTÜ­de või TÜ­de­ga lii­tu­mi­seks mak­sid kin­nis­tuo­ma­ni­kud lii­tu­mis­ta­su.

TÜ Virve Vesi loodi 2002. aastal, kui veetrasside ehitamiseks saadi toetust KIKist ja vallalt. Trasse rajati kolmes jaos, tarbijate liitumistasu oli 10 000 eurot. Kok­ku on Vir­vel prae­gu 3,8 ki­lo­meet­rit veet­ras­se ja tar­bi­jaid 30 rin­gis ning osa kü­last on veel il­ma tras­si­vee­ta.

Naa­ber­kü­las Ha­ras ehi­ta­ti puur­kaev ning veet­ras­sid Lok­sa val­la ja liitujate ra­has­tu­sel. Ku­na Ha­ra kü­la on pikk, al­gab Lok­sa lä­he­dalt ja kul­geb mi­tu ki­lo­meet­rit ku­ni Ha­ra sa­da­ma­ni, jäi Vir­ve kü­la pool­ne ots Ha­ra kü­la vee­vär­gist väl­ja.

Ha­ra küla Virve pool­ses­se ot­sa ja ku­ni sa­da­ma­ni ra­ja­ti Kuusalu valla tellimusel to­rus­tik kolm aas­tat pä­rast Lok­sa ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mist, 2008. aas­tal. Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest eral­da­ti too­kord ehi­tus­töö­deks 311 446 kroo­ni ehk 19 905 eu­rot. Ha­ra kin­nis­tuo­ma­ni­ke lii­tu­mis­ta­su oli 5000 kroo­ni. Vir­ve vee­süs­tee­mi on vald ra­ha­li­selt pa­nus­ta­nud veel aas­tal 2013, kui Vir­ve Ve­si TÜ sai val­laee­lar­vest in­ves­tee­rin­gu­ra­ha 2724 eu­rot pum­ba­jaa­ma vee­pu­has­tus­süs­tee­mi­de filt­ri­te re­konst­ruee­ri­mi­seks.

La­hen­dust on ot­si­tud üle ka­he aas­ta
Vir­ve Ve­si TÜ ju­ha­tu­se lii­ge Mih­kel Velst­röm rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vee­va­rus­tu­se prob­lee­mi­de­le ha­ka­ti la­hen­dust ot­si­ma roh­kem kui kaks aas­tat ta­ga­si. Ühis­tu esin­da­jad on koh­tu­nud Kuu­sa­lu val­lavanemate, kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti ja ka Kuu­sa­lu Soo­ju­se ju­hi­ga, telefoni teel rääkinud Ha­ra sa­da­ma ja MTÜ Ha­ra Ve­si esin­da­ja­te­ga, ent sei­su­koh­ti po­le õn­nes­tu­nud lä­hen­da­da.

Te­ma sõ­nul teeb Vir­ve vee­tar­bi­jai­le mu­ret, et kevadel ja suvel on nii Virve kui Hara külas rohkem rahvast, suurenenud veetarbimise korral ei suuda Virve pumbamaja veepuhastussüsteem enam tagada kvaliteetset joogivett. Teenindama tuleks ha­ka­ta ka Ha­ra sa­da­ma suu­re­ma­hu­list pro­jek­ti – sa­da­mas on val­mi­nud tee­nin­dus­hoo­ne koos res­to­ra­ni­ga. Va­ja oleks täien­da­vaid in­ves­tee­rin­guid, aga ühistul pole selleks võimekust.

„Vir­ve puur­kae­vu­ga ühen­da­tud to­rus­tik­ku Ha­ras ei ole ühis­tu­le üle an­tud, pro­jek­tid puu­du­vad, meil po­le sel­les osas õi­gu­si ega ko­hus­tu­si. Ta­gant­jä­re­le saaks võibolla do­ku­men­tat­sioo­ni kor­da te­ha, aga see on ku­lu­kas, ametlikke dokumente pole. Val­la­va­lit­sus on and­nud Ha­ra sa­da­ma laie­ne­mis­loa ja vald peaks leid­ma ka seal­se vee­va­rus­tu­se osas la­hen­du­se. Vir­ve Ve­si üld­koo­so­lek ot­sus­tas, et meie lä­he­me väik­se­maks ta­ga­si, oma kü­la pii­ri­des­se,“ kõ­ne­les ta.

„Ku­na val­la­ma­jast öel­di, et la­hen­da­ge oma­va­hel, siis võt­si­me ap­pi ju­ris­ti ja sel­gus, et te­mal on tei­ne ar­va­mus kui val­la amet­ni­kel. Ju­ris­ti abil koos­ta­tud kir­ja saat­si­me val­la­va­lit­su­se­le. Saan aru, et me ot­sus teeb olu­kor­ra kee­ru­li­seks, aga ees­märk po­le vas­tuo­lu te­ki­ta­da, vaid asi kor­da saa­da.“

Ha­ra tar­bi­jad po­le MTÜ liik­med
Ha­ra Sa­dam OÜ juht, varem aastaid TÜ Vir­ve Ve­si ju­ha­tus­se kuu­lu­nud Tar­vi Velst­röm tõ­des, et Vir­ve kü­las on Ha­ra pool­se veet­ras­si kin­ni­kee­ra­mi­sest rää­gi­tud aas­taid: „Veesüsteem on rajatud KIKi, valla ja tarbijate ühisrahastusel. Kui aas­tal 2000 alus­ta­si­me Vir­vel puur­kae­vu ja tras­si­de ra­ja­mi­se­ga, olid kõik lii­tu­jad sii­ralt rõõm­sad. Ha­ra pool­se tras­si ehi­tusp­ro­jek­ti ar­vu­tus näi­tas, et re­no­vee­ri­tud pump­la ta­gab vee­ga nor­maal­se va­rus­ta­tu­se.“
Ta mee­nu­tas, et Ha­ra tar­bi­jad soo­vi­sid as­tu­da TÜ Vir­ve Ve­si liik­meks, ühis­tu liikmed ei ol­nud sel­le­ga nõus. See­tõt­tu po­le saa­nud Ha­ra pool­sed tar­bi­jad ühis­tu te­ge­mis­tes kaa­sa rää­ki­da. Sa­mas on nad maksnud liitumistasu ja vee eest ühis­tu­le aas­ta­mak­su, mis on mõlemal poo­lel võrd­ne.

„Kin­nis­tu­te­le tu­leks panna vee­mõõ­di­kud, see vä­hen­daks tarbimist. Jääb selgusetuks, miks ot­sus­ta­ti osa­de­le vee and­mi­ne lõ­pe­ta­da,“ mär­kis ta.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kon­kur­si „Lau­lu­lu­laps 2022“ tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelOtsus Val­ge­jõe kar­jää­ri as­jus esi­ta­tud vai­de koh­ta