Kuu­sa­lu val­la kon­kur­si „Lau­lu­lu­laps 2022“ tu­le­mu­sed

214
Kuusalu valla laululapsed 2022. Foto Rein Kasak

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli pü­ha­päe­val, 10. ap­ril­lil lau­lu­võist­lus „Lau­lu­laps 2022“.

Laul­jaid hin­das kol­me­liik­me­li­ne žürii: muu­si­ka­pe­da­goog ja di­ri­gent Age Ima­la Aru­kü­last, Ko­se hu­vi­koo­li lau­lu- ja sol­fedžoõ­pe­ta­ja ja Ko­se Kul­tuu­ri­kes­ku­se juh­ta­ja Ker­li Sild ning Viim­si muu­si­ka­koo­li di­rek­tor ja koo­ri­juht Ed­mar Tuul.

Võist­lu­sel osa­le­sid kok­ku 22 so­lis­ti eri va­nu­seg­rup­pi­des. Igast va­nu­seg­ru­pist on Kuu­sa­lu val­last või­ma­lik va­li­da kaks pa­ri­mat so­lis­ti val­da esin­da­ma lau­lu­kon­kur­si­le „Har­ju­maa lau­lu­laps 2022“, mis toi­mub 6. ja 7. mail Aru­kü­la rah­va­ma­jas.

Tä­na­vu ei ol­nud Kuu­sa­lu val­la lau­lu­võist­lu­sel osa­le­jaid 3-4aas­tas­te ega 13-15aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis.

5-6aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis võist­le­sid 2 laul­jat. Žürii ot­su­se­ga ta­gas pää­su lau­lu­kon­kur­si­le „Har­ju­maa lau­lu­laps 2022“ Me­lis­sa Män­ni, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

7-9aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli osa­le­jaid 7. Võit­jad on ning maa­kond­li­ku­le kon­kur­si­le lä­he­vad Len­ne Laur ja Liis­beth Kuusk­mann. Nen­de lau­lu­õpe­ta­ja on sa­mu­ti Kül­li-Kat­ri Es­ken.
Kõi­ge enam oli võist­le­jaid 10-12aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis – 8. Võit­ja­teks kuu­lu­ta­ti Bri­gi­ta Uu­sen ja Ma­tias Ko­se­mets. Bri­gi­ta Uu­se­ni lau­luõ­pe­ta­ja on te­ma ema, Ma­tias Ko­se­met­sa ju­hen­dab Kül­li-Kat­ri Es­ken.

16-18aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli osa­le­jaid 5. Maa­kon­na lau­lu­lap­se võist­lu­se­le pää­se­sid So­fia Ru­ti­ku ja An­na­bel Al­met. So­fia Ru­ti­ku lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken, An­na­bel Al­me­ti ju­hen­da­ja on He­li Ka­ru.

Lau­lu­võist­lu­se kor­ral­das Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts Kuu­sa­lu val­la tel­li­mu­sel. Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se võist­lu­se he­lin­das Eke­bert Es­ken, fo­tog­raaf oli Rein Ka­sak.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand kom­men­tee­ris, et osa­le­jaid oleks ol­nud kind­las­ti roh­kem, aga ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu said laul­jad soo­vi­tust vä­hem re­gu­laar­selt har­ju­ta­da ning mõ­ned loo­bu­sid võist­le­mi­sest. Eel­mi­sel aas­tal jäi val­la lau­lu­lap­se kon­kurss Co­vid-19 le­vi­ku pä­rast ära. 2020. aas­tal toi­mus kon­kurss Co­vid-19 tin­gi­tud erio­lu­kor­ra tõt­tu ke­va­de ase­mel pool aas­tat hil­jem, no­vemb­ris.

„Olu­li­ne on, et lau­lu­las­tel säi­liks ta­he rõõ­mu­ga laul­da ning oma lau­los­ku­seid iga­külg­selt aren­da­da,“ li­sas ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la lau­lu­lap­sed võist­le­sid Aru­kü­las
Järgmine artikkelVir­ve Ve­si lõ­pe­tab osa­de Ha­ra tar­bi­ja­te joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­se