Otsus Val­ge­jõe kar­jää­ri as­jus esi­ta­tud vai­de koh­ta

25
Valgejõe karjäär
Ka­van­da­ta­va Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri põh­ja­piir jääks Tal­lin­na-Nar­va maan­teest paa­ri­sa­ja meet­ri kau­gu­se­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus jät­tis nel­ja­päe­val, 7. ap­ril­lil vas­tu võe­tud kor­ral­du­se­ga ra­hul­da­ma­ta EMG Kar­jää­rid OÜ esi­ta­tud vai­de.

EMG Kar­jää­rid pa­lus vai­des tun­nis­ta­da keh­te­tuks 10. veeb­rua­ri kor­ral­dus, mil­le­ga Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud EMG Kar­jää­rid OÜ-le kesk­kon­na­loa and­mi­se­ga Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ris kae­van­da­mi­seks 15 aas­ta jook­sul.

Kae­van­du­set­te­võ­te EMG Kar­jää­rid OÜ esi­tas ad­vo­kaa­di­bü­roo va­hen­du­sel sel­le kor­ral­du­se pea­le vai­de 9. märt­sil. Et­te­võ­te hei­tis vai­des et­te, et val­la­va­lit­sus re­fe­ree­ris kae­van­da­mis­loa­ga mit­te­nõus­tu­mi­se kor­ral­du­ses ela­ni­ke väi­teid, ana­lüüs puu­dus.

Val­la­va­lit­sus pa­lus pi­ken­da­da vas­ta­mis­täh­tae­ga 9. ap­ril­li­ni ja sel­gi­tab nüüd vai­deot­su­ses, et kae­van­da­mi­ne võib aval­da­da mõ­ju lä­hi­ma kin­nis­tu vee­va­rus­tu­se­le – muu­dab vee­režii­mi, kui mets muu­tub kae­van­da­mi­se tu­le­mu­se­na jär­veks, ning sel­lis­te muu­da­tus­te ta­ga­jär­jed po­le val­la­va­lit­su­se­le sel­ged. Ka on mär­gi­tud, et kar­jää­ri piir­kond on ka­su­tu­ses rek­rea­tiiv­se ala­na, kae­van­du­se ra­ja­mi­sel aval­dub ot­se­ne mõ­ju ini­mes­te heao­lu­le.

EMG Kar­jää­rid vai­des esi­ta­tud väi­te­le, et val­la­va­lit­sus ei saa an­da hin­nan­gut piir­kon­na maa­va­ra­de va­rus­tus­kind­lu­se koh­ta, sel­gi­tab val­la­va­lit­sus vai­deot­su­ses: „Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on tead­lik, et ei oma pä­de­vust va­rus­tus­kind­lu­se üle ot­su­se te­ge­mi­ses ning pa­lub kesk­kon­naa­me­tilt loa me­net­lu­se raa­mes va­rus­tus­kind­lu­se uu­ring lä­bi viia.“

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus on kae­van­da­mis­loa­ga mit­te­nõus­tu­mi­sel ja vai­de mit­te­ra­hul­da­mi­sel läh­tu­nud ko­ha­li­ke ela­ni­ke sei­su­ko­hast: „EMG Karjäärid OÜ heidab vaides ette, et ettevõttelt pole seisukohta küsitud. Soovime kohelda osapooli võrdselt, kohalikud elanikud näitasid sel teemal üles suurt initsiatiivi ja võtsid ise meiega ühendust. EMG seda ei teinud, ettevõtte seisukohad on meil olemas, kindlasti ei soovinud nendega suhtlemist tahtlikult vältida.“

Kü­si­mu­se­le, kui suu­rest või­ma­li­kust maa­va­ra­mak­su sum­mast val­la­va­lit­sus kae­van­da­mis­loa­ga mit­te­nõus­tu­mi­sel loo­bub, vas­tas kesk­kon­nas­pet­sia­list, et ar­vu­tu­sed teh­ti, taot­lu­ses mär­gi­tud 15 aas­ta jook­sul oleks maa­va­ra­mak­su lae­ku­nud Val­ge­jõe kar­jää­ri eest kok­ku um­bes 500 000 eu­rot.

EMG Kar­jää­rid OÜ taot­leb kesk­kon­naa­me­tilt kesk­kon­na­lu­ba Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­rist täi­te­lii­va kae­van­da­mi­seks kok­ku 1 039 000 kuup­meet­rit. Val­ge­jõe lii­va­maard­la paik­neb Tal­lin­na-Nar­va maan­teest lõu­na ehk kesk­po­lü­goo­ni pool, paa­ri­sa­ja meet­ri kau­gu­sel maan­teest. Taot­le­ta­va kae­van­da­mis­loa mäee­ral­di­se pin­da­la on 20,70 hek­ta­rit, koos tee­nin­dus­maa­ga 24,87 hek­ta­rit.

Eelmine artikkelVir­ve Ve­si lõ­pe­tab osa­de Ha­ra tar­bi­ja­te joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­se
Järgmine artikkelKehra kalameeste algatus aasta kalandusteo kandidaat