Vir­ve Kü­la­selts avas juu­be­liks pii­ri­sil­did ja te­gi kü­la­le li­pu

863
La­vas­tu­se „Ko­duoi­da­jad“ pe­re­rah­vas: isa KAI­DO LUIK, ema EPP VELST­RÖM ning lap­sed HAN­NA VELST­RÖM, MIR­TEL VELST­RÖM, EVA VELST­RÖM, MIR­TEL LUIK, ME­RI­LIN ADAM­SON, LII­SA VELST­RÖM ja RAS­MUS KOLTS.

Lau­päe­val, 24. juu­lil tä­his­tas Vir­ve rah­vas kü­la es­ma­mai­ni­mi­se 435. aas­ta­päe­va.

Vir­ve kü­la kes­kel sei­sab nüüd ­tee ää­res silt, mil­lel ühel pool kir­jas Kol­juots­ ja Jaa­pan ning tei­sel pool Ki­viots ja Hii­na. Kü­la kir­ja­li­ku es­ma­mai­ni­mi­se 435. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne al­gas lau­päe­val sil­di ava­mi­se­ga. Kat­te ee­mal­da­sid Tõ­nis Velst­röm, kel­le maa­le on silt pan­dud, ja Ran­nes Adam­son, kel­le abi­ga sil­did val­mis teh­ti.

Kü­la­sil­di ava­sid RAN­NES ADAM­SON ja TÕ­NIS VELST­RÖM.

Kü­la­va­nem Jaan Velst­röm rää­kis, et silt tä­his­tab pii­ri kü­la va­ne­ma ja uue­ma osa va­hel. Põh­ja­pool­ne Kol­juots on va­rem asus­ta­tud, Ki­viot­sa ta­lud tekkisid hil­jem. Kol­juot­sa jääb ka ku­na­gi­ne kabeli koht. Rah­va­suus ha­ka­ti hi­li­se­mal ajal üh­te poolt kü­last kut­su­ma ka Jaa­pa­niks ja teist poolt Hii­naks.

Kü­la­va­nem lu­ges sil­di ava­mi­se jä­rel ran­na­kee­les et­te nal­ja­lu­gu­sid nii ühe kui tei­se kü­la­poo­le ini­mes­te­ga juh­tu­nust.

He­li Kend­ra kõ­ne­les kü­la kes­kel Vir­ve aja­loost. Esi­me­ne kir­ja­lik mär­ge kü­last on Riia ar­hii­vis asuv do­ku­ment ad­ra­maa re­vis­jo­nist, kaar­di­le on mär­gi­tud 8 ta­lu asu­ko­had.

Vir­ve kü­la li­pu heis­ka­mi­ne.

Uue sil­di juu­rest kõn­ni­ti kü­lap­lat­si­le, kus hei­sa­ti kü­la vast­val­mi­nud lipp. Au­tor Ran­nes Adam­son sel­gi­tas, et li­pul on kom­pass kui aja­loo süm­bol – pal­jud kü­lae­la­ni­kest olid me­re­me­hed, kom­pas­si­ga min­di me­re­le ja tul­di me­relt. Jaan Velst­röm lu­bas, et kü­lap­lat­si­le pan­nak­se ka tei­ne li­pu­mast, et pi­du­de ajal hei­sa­ta nii rii­gi­lipp kui ka kü­la lipp.

Pi­du­päe­va juh­ti­nud Epp Velst­röm ja Ras­mus Kolts ja­ga­sid iga­le ta­lu­pe­re­le väi­ke­se kü­la­li­pu. Ka said osad pe­red kät­te pe­re­mär­gid, mil­le val­mis­ta­sid nä­dal va­rem juu­be­li pu­hul kül­la kut­su­tud se­pad Va­na-Vi­ga­last. Pe­red tel­li­sid sep­pa­delt põ­le­tus­mär­gi oma aja­loo­li­se pe­re­mä­gi ku­ju­ti­se­ga või ku­jun­da­sid en­da­le pe­re­mär­gi, kui se­ni se­da pol­nud.

Vir­ve kü­las on pe­re­mär­gid au sees. Mit­mes ta­lus leiab neid va­na­delt ka­la­püü­gi­va­hen­di­telt ja töö­riis­ta­delt. Kü­la­rah­va­le tut­vus­ta­mi­seks koos­tas Vir­ve Kü­la­selt­si lii­ge Ene Velst­röm A4 for­maa­dis väl­jat­rü­ki­na üle­vaa­te Vir­ve pe­re­mär­ki­dest. Ho­bi­ke­raa­mik ja pe­da­goog Anu Parts, kes käib Vir­ve kü­las su­vi­ta­mas, tõi aas­ta­päe­va­peo­le müü­giks kü­la pe­re­mär­ki­de­ga ke­raa­mi­li­sed top­sid.

Kü­la­pi­du jät­kus näi­den­di­ga „Ko­duoi­da­jad“, mil­le kir­ju­tas ja la­vas­tas en­di­ne kü­la­va­nem Mai­la Velst­röm. Näi­den­dis ka­jas­ta­tak­se 1950nda­te aas­ta­te al­gu­sae­ga ning tões­ti­sün­di­nud juh­tu­mi­si ja üt­lu­si tol­lest ajast.

Ema män­gis Epp Velst­röm, isa ­­Kai­do Luik, va­nai­sa Jaan Ki­vik, naab­ri­naist Ene Velst­röm, pe­re­las­te rol­lis olid Ras­mus Kolts, Lii­sa Velst­röm, Me­ri­lin Adam­son, Mir­tel Luik, Mir­tel Velst­röm, Eva Velst­röm, Han­na Velst­röm. Teis­te kü­la­las­te­na te­gid väi­ke­se et­teas­te Jaa­gu­pi, Aar­de ja Ra­si ta­lu­de lap­sed koos oma ema­de­ga. Va­he­pa­lad esi­tas He­li Kend­ra akor­dio­nil ja viiu­lil.

Mai­la Velst­röm rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et proo­ve ha­ka­ti te­ge­ma kü­lap­lat­sil pä­rast jaa­ni­päe­va, kok­ku saa­di ena­mas­ti kaks kord nä­da­las. Suu­re­mad lap­sed tu­lid proo­vi ise­seis­valt, väik­se­mad koos ema­de ja noo­re­ma­te õde­de-ven­da­de­ga, kes män­gi­sid kü­la­lap­si.

„Näi­te­män­gu ole­me Vir­vel va­rem tei­nud ja lap­sed on kü­la­pi­du­del ik­ka esi­ne­nud, kuid nii pal­ju­de las­te­ga po­le näi­den­dit mi­nu tea­da teh­tud,“ lau­sus Mai­la Velst­röm.

En­ne, kui la­va­le tu­li ni­me­kai­mu, Kih­nu Vir­ve pe­rean­sam­bel, tut­vus­tas Ve­ro­ni­ka Nu­ter ran­na­keel­set män­gu „Ki­vi kot­ti!“ ja esi­ta­ti Vir­ve kü­la­le pü­hen­da­tud lau­le. Aas­ta­päe­va­peo lõ­pe­tas sim­man plaa­di­muu­si­ka saa­tel. Vir­ve Kü­la­selts sai ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks toe­tust 2070,70 eu­rot.

Vir­ve kü­las oli Ees­ti Va­ba­rii­gi ajal en­ne vii­mast suurt sõ­da 38 ta­lu. Nõu­ko­gu­de ajal oli Vir­ve pii­rit­soo­nis, kü­la hak­kas ela­ni­kest jär­jest tüh­jaks mi­ne­ma. Prae­gu on Vir­vel 40 hoo­nes­ta­tud kin­nis­tut ja ka­he­le kin­nis­tu­le hoo­net veel ehi­ta­tak­se. Rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on sis­se­kir­ju­tu­se­ga ela­nik­ke jaa­nua­ri al­gu­se sei­su­ga 18. Ko­roo­na tõt­tu ela­ti pal­ju­des ma­ja­des ka tal­ve­hooa­jal, su­vel on kü­las vä­ga pal­ju rah­vast.

Eelmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO „Kratt“ jõuab 30. juu­lil ki­no­des­se
Järgmine artikkelSõnumitoojas 28. juulil.