RAS­MUS ME­RI­VOO „Kratt“ jõuab 30. juu­lil ki­no­des­se

437
Filmi peategelased, Kuusalu kooli näiteringi näitlejad ROLAND TREIMA, NORA MERIVOO, HARRI MERIVOO ja ELIISE TEKKO.

Üle­möö­du­nud aas­tal ja ka eel­mi­sel su­vel val­da­valt Kuu­sa­lu ale­vi­kus üles võe­tud täis­pikk män­gu­film „Kratt“ on se­ni jää­nud ko­roo­na­pan­dee­mia pii­ran­gu­te tõt­tu ki­no­des rah­va­le näi­ta­ma­ta. Fil­mi maail­ma esi­li­nas­tus oli mul­lu no­vemb­ris Tal­lin­nas PÖF­Fi las­te- ja noor­te­fil­mi­de rah­vus­va­he­li­se fes­ti­va­li võist­lusp­rog­ram­mis. Pä­ras se­da jää­di oo­ta­ma ae­ga, mil­lal pub­li­kul lu­ba­tak­se taas ki­nos käia.

Nüüd on väl­ja kuu­lu­ta­tud, et „Krat­ti“ ha­ka­tak­se ki­no­des näi­ta­ma 30. juu­list. Kut­se­te­ga esi­li­nas­tus on Tal­lin­nas Üle­mis­te kes­ku­se ki­nos Apol­lo tei­si­päe­val, 27. juu­lil.

Kuu­sa­lu val­las Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas näi­da­tak­se fil­mi tei­si­päe­val, 3. au­gus­til ning Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas näeb „Krat­ti“ lau­rit­sa­nä­da­la üri­tus­te raa­mes nel­ja­päe­val, 12. au­gus­til. Aeg­vii­dus on „Kra­ti“ ki­no­seanss 9. au­gus­til.

Fil­mi on mee­diauu­dis­tes ni­me­ta­tud ko­gu­pe­re õu­dus­fil­miks, ka fan­taa­sia­fil­miks. „Krat­ti“ tut­vus­tav trei­ler ehk rek­laamk­lipp ava­li­kus­ta­ti kaks nä­da­lat ta­ga­si.

Fil­mi la­vas­ta­ja ja st­se­na­rist Ras­mus Me­ri­voo on Kuu­sa­lu ale­vi­kus üles kas­va­nud ja elab oma pe­re­ga seal ka prae­gu. Fil­mi­võ­te­te põ­hi­ko­haks ku­ju­nes te­ma ko­du kõr­val tüh­jaks jää­nud naa­ber­ma­ja koos krun­di­ga, mi­da pä­ri­jad lu­ba­sid lah­kelt ka­su­ta­da. Võ­te­te käi­gus vär­vi­ti ma­ja lil­la­kas­si­ni­seks.

Fil­mi te­ge­vus toi­mub kü­la­ke­ses ni­me­ga Muu­sa­lu, Si­re­li tä­na­val. Seal ela­va­le va­naema­le viiak­se kül­la lin­na­lap­sed. Nu­ti­te­le­fo­ni­de­ga aja­veet­mi­se ase­mel pa­neb va­nae­ma lap­sed töö­le. Et eba­mu­ga­vat füü­si­list tööd mit­te te­ha, val­mis­ta­vad lap­sed kra­ti.

Vanaema mängib „Krati“ filmis näitleja MARI LILL, kes elab Kuusalu vallas Andi­neemel.

Peao­sa­täit­jad on Ras­mus Me­ri­voo lap­sed No­ra Me­ri­voo ja Har­ri Me­ri­voo ning Kuu­sa­lu koo­li näi­te­rin­gist veel Elii­se Tek­ko ja Ro­land Trei­ma. Pal­jud pro­fes­sio­naal­sed näit­le­jad on sa­mu­ti seo­tud Kuu­sa­lu val­la­ga: Ma­ri Lill An­di­nee­melt, Ivo Uuk­ki­vi ja Ma­ri-Liis Lill Pä­ris­pealt, Paul Laa­sik Kol­ga­kü­last, Ma­rek Tam­mets Pu­di­soolt. Fil­mis män­gi­vad veel Jan Uus­põld, Paul Pur­ga, Jaa­nus Me­hi­kas, Alo Kur­vits.

Ras­mus Me­ri­voo kom­men­tee­ris, et ta­gant­jä­re­le võib öel­da, esi­li­nas­tu­se eda­si­lük­ka­mi­ne oli­gi vä­ga hea, PÖF­Fi li­nas­tu­sel oli veel prob­lee­me he­li­ga: „Um­bes aas­ta pä­rast esi­mest võ­tet olid las­te hää­led ju­ba muu­tu­nud. Õn­neks sai­me kõik va­ja­li­kud teks­tid võt­te­plat­sil kät­te. Fil­mi­mi­se hetk oli õi­ge. Hea, et eda­si ei lü­ka­nud. Suu­re­ma osa ma­ter­ja­list jõud­si­me üles võt­ta en­ne ko­roo­na­pan­dee­miat.“

„Krat­ti“ näi­da­ti üle­möö­du­nud nä­da­lal ka­hel kor­ral Lõu­na-Ko­reas rah­vus­va­he­li­sel fan­taa­sia­fil­mi­de fes­ti­va­lil Buc­heon. Ees­ti on­li­ne-uu­dis­tes va­hen­da­ti, et seal­sed vaa­ta­jad tun­nus­ta­sid fil­mi. Kii­de­ti ka Ras­mus Me­ri­voo saa­de­tud vi­deo­ter­vi­tust, mil­le ta esi­tas ki­tar­ri saa­tel ja laul­des. Vi­deo­ter­vi­tus on li­sa­tud „Kra­ti“ fes­ti­va­lil osa­le­mist ka­jas­ta­nud vee­biuu­dis­te­le Del­fis ja ER­Ri por­taa­lis.

Tu­le­val nä­da­lal li­nas­tub „Kratt“ Ka­na­das Mont­rea­lis fan­taa­sia­fil­mi­de fes­ti­va­lil Fan­ta­sia.

Ras­mus Me­ri­voo rää­kis, et seo­ses fil­mi Ees­ti ki­no­des­se jõud­mi­se­ga on ta ala­tes juu­li lõ­pust kut­su­tud mit­me­le poo­le esi­ne­ma. Te­da on pa­lu­tud ka Kol­ga­kü­la li­nas­tu­se­le fil­mist rää­ki­ma. Suu­re­ma fil­mi­selts­kon­na­ga, eel­kõi­ge ko­ha­li­ke näit­le­ja­te­ga, ta­hab ol­la Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas pub­li­ku ees.

„See on ju si­su­li­selt Kuu­sa­lu film, sest suur osa on üles võe­tud Kuu­sa­lus ning fil­mi te­ge­mi­se­le on kaa­sa ai­da­nud vä­he­malt sa­da­kond ko­ha­lik­ku ini­mest,“ lau­sus ta.

Eelmine artikkelAva­tud ta­lu­des käis nä­da­la­va­he­tu­sel Ida-Har­ju­maal pal­ju rah­vast
Järgmine artikkelVir­ve Kü­la­selts avas juu­be­liks pii­ri­sil­did ja te­gi kü­la­le li­pu