Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis näi­tus „La­he­maa kuns­tis“

404
Ku­raa­tor MA­RY-ANN TAL­VIS­TU ja tund­ma­tu au­to­ri pilt „Vä­lis­kau­ban­dus“ omaaeg­sest sa­la­kau­ba­veost.

Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seum tä­his­tab La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va näi­tu­se­ga „La­he­maa kuns­tis“ – La­he­maal te­gut­se­nud kunst­ni­ke tööd või maa­lid La­he­maast, mis on kuns­ti­muu­seu­mi oma­ni­ku Jaan Ma­nits­ki ko­gus. Kok­ku sai La­he­maa näi­tu­se­le 26 kuns­ti­teost.

„La­he­maa kuns­tis“ näi­tu­se pil­te on muu­seu­mi prae­gu­ses pü­sieks­po­sit­sioo­nis ning osad eks­po­nee­ri­tud eral­di, kõi­gi­le teos­te­le on li­sa­tud vii­de La­he­maa­ga seo­tud väl­ja­pa­ne­ku­le.

Näi­tu­se avas ku­raa­tor Ma­ry-Ann Tal­vis­tu, muu­seu­mi eel­mi­sel aas­tal uuen­da­tud pü­sieks­po­sit­sioo­ni üks ku­raa­to­reid. Ma­ry-Ann Tal­vis­tu rää­kis, et va­lis pil­did koos maa­li­kunst­nik Tiit Pää­su­ke­se­ga, kes on pal­ju maa­li­nud Moh­ni saart ja Moh­nil.

Eduard Ole maal „Hara saar“ aastast 1943.

Kuns­ti­muu­seu­mi fua­jees­se on sea­tud Bo­ris Ot­ten­ber­gi 1935. aas­tal loo­dud maal „Ek­holm“ ehk Moh­ni saar nii, et sel­le ta­ga lä­bi ak­na pais­tab vaa­de saa­re­le. Sa­ma­moo­di on suu­re­mas me­re­pool­ses saa­lis sea­tud saa­re vaa­te­ga ak­na lä­he­dus­se Tiit Pää­su­ke­se „4 kor­da Moh­nit“ aas­tast 2011. Näi­tu­sel on ka Alek­sei Sheb­lo­da­je­vi „Moh­ni“ aas­tast 2017. Nä­ha saab veel pil­ti Kuu­sa­lu val­la tei­sest saa­rest – Eduard Ole 1943. aas­tal val­mi­nud „Ha­ra saar“. Lok­salt pä­rit vä­li­seest­la­se Olev Mi­ki­ve­ri töö­dest on 1950nda­tel aas­ta­tel loo­dud „Tu­li­mul­las“ ja 1951 maa­li­tud „Sünd­mu­sed me­rel“, te­ma hi­li­se­mast loo­min­gust „Vai­ke­lu lil­le­vaa­si­ga“. Viinistu juurtega riigimehe Aleksander Warma töödest „Autoportree“ ja „Tuuline rand“. Pü­sieks­po­sit­sioo­ni kuu­lub Tam­mis­pea ela­ni­ke Kris­ta Sim­so­ni ja Sim­son von Sea­kyl­li „Võhk“. Res­to­ra­nis näeb Sea­kü­la Sim­so­ni teost „Ka­la­ve­ne“. Näi­tus „La­he­maa kuns­tis“ saab Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis vaa­da­ta juu­ni lõ­pu­ni.

Nä­dal ta­ga­si ava­ti Vii­nis­tul Eduard Vii­ral­di loo­min­gu uuen­da­tud väl­ja­pa­nek. Ala­tes 12. juu­nist näeb tünn­ga­le­riis Ai­li Vin­di teos­te näi­tust „Nai­ne ja me­ri“.

Eelmine artikkelAru­kü­la kesk­väl­ja­ku ar­hi­tek­tuu­ri- ­kon­kurss
Järgmine artikkelKiiu Tor­ni tä­na­va jalg­tee on val­mis