Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku ar­hi­tek­tuu­ri- ­kon­kurss

54
Aruküla keskosa. Ants Kivimäe droonifoto

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab koos­töös Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­du­ga Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­se, et lei­da val­la­ma­ja ja rah­va­ma­ja ümb­ru­se­le pa­rim ar­hi­tek­tuur­ne idee­la­hen­dus. Eel­mi­sel aas­tal kü­sis val­la­va­lit­sus ela­ni­kelt ideid, mär­ku­si ja tä­he­le­pa­ne­kuid, mi­da ar­ves­ta­da Aru­kü­lla ka­van­da­ta­va kesk­väl­ja­ku pla­nee­ri­mi­sel. Need lu­ba­ti edas­ta­da ar­hi­tek­ti­de lii­du­le, et kon­kur­sil osa­le­jad saak­sid nä­ha. Võist­lu­sest osa­võt­jail tu­leb pak­ku­da Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku asu­koht ja sel­le ula­tus, ka­van­da­da par­gi­ala, kerg­liik­lus- ja sõi­du­teed ning par­ki­mi­ne, ar­ves­ta­des maas­ti­ku eri­pä­ra ning puue­te­ga ini­mes­te lii­ku­mis­va­ja­dus­te­ga. Kon­kur­si­le esi­ta­tud töid hak­kab hin­da­ma žürii, ku­hu kuu­lu­vad val­la­va­nem And­re Sepp, val­la­vo­li­ko­gu liik­med Ivar Vil­berg ja Ga­ri­na Too­min­gas, kes on üht­la­si Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht, Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­du esin­da­jad Kal­le Vel­le­voog, Too­mas Paa­ver ja To­mo­mi Hayas­hi ning maas­ti­kuar­hi­tekt-eks­pert Hei­ki Kal­berg. Võist­lu­se pree­mia­fond on 22 000 eu­rot – võit­jat pre­mee­ri­tak­se 8000, tei­se ko­ha saa­jat 6000 ning kol­man­da ko­ha saa­jat 4000 eu­ro­ga, li­sas an­tak­se kaks 2000eu­rost er­gu­tusp­ree­miat.