Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seum avas kü­las­tus­hooa­ja JAAN MA­NITS­KI kol­lekt­sioo­ni uuen­da­tud pü­si­näi­tu­se­ga

949
JAAN MA­NITS­KI sei­sab vä­li­sees­ti kunst­ni­ku Ee­rik Haa­me­ri maa­li „Väl­ja­hei­de­tu“ ees. See on esi­me­ne teos, mil­le kunst­nik maa­lis pä­rast ae­ru­paa­di­ga Ees­tist põ­ge­ne­mist. Käed olid ae­ru­ta­mi­sest se­da­võrd kat­ki, et pints­lit suu­tis ta käes hoi­da al­les aas­ta pä­rast.

„Kuns­ti­muu­seum on too­nud Vii­nis­tu kü­la Põh­ja­maa­de ja Bal­ti­maa­de tu­ris­mi­kaar­di­le, kau­gem ees­märk on, et Ees­tis­se ha­ka­taks tu­le­ma Vii­nis­tu kuns­ti­sa­da­ma pä­rast,“ üt­les Tal­lin­na Bien­naa­li peakorraldaja ja MTÜ Nordic Baltic Art Center NOBA juht AND­RA ORN.

Möö­du­nud ree­de, 10. juu­ni pä­rast­lõu­nal oli Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis taas pal­ju rah­vast, na­gu oli 2002. aas­tal en­ne jaa­ni­päe­va, kui en­di­se ka­la­te­ha­se kin­nis­tu ost­nud Jaan Ma­nits­ki avas ku­na­gi­ses külm­hoo­nes kuns­ti­muu­seu­mi, mis on Ees­ti ai­nus era­kuns­ti­muu­seum. Teoseid on seal kokku tuhatkond.

Ees­tis es­ma­kord­selt toi­mu­va Tal­lin­na Bien­naa­li raa­mes on Vii­nis­tul nüüd uus väl­ja­pa­nek, mi­da ai­ta­sid te­ha pro­fes­sio­naal­sed ku­raa­to­rid Ma­ry-Ann Tal­vis­tu ja Kä­di Tal­v-o­ja. Ku­jun­du­se kon­sul­tant oli kunst­nik Tiit Pää­su­ke ja projektijuhina tegutses Tallinna Biennaali peakorraldaja Andra Orn.

Jaan Ma­nits­ki lau­sus näi­tust ava­tuks kuu­lu­ta­des, et eel­mi­ne pü­si­näi­tus oli ama­töör­lik, kuid nüüd on te­gu tõe­li­se kuns­ti­muu­seu­mi­ga.

Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si ehi­ta­ti Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi­le laien­dus, mis on Ees­tis vii­ma­sel ajal ra­ja­tud puit­hoo­ne­test üks suu­re­maid. Pü­si­näi­tus suu­re­nes, kuid esialg­set väl­ja­pa­ne­kut muu­de­ti vä­he. Möö­du­nud aas­ta sep­temb­ris vii­di Vii­nis­tult paar­sa­da kuns­ti­teost Tar­tus­se Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis­se, kus ava­ti näi­tus „Vii­nis­tu kuns­ti­sa­dam ER­Mis. Va­lik teo­seid Jaan Ma­nits­ki era­ko­gust“. Näi­tus pi­di ole­ma ava­tud tä­na­vu ap­ril­li­ni, kuid ko­roo­nak­rii­si tõt­tu su­le­ti vei­di va­rem.

Uuest hoo­ajast ta­sub Vii­nis­tu­le tul­la ka kõi­gil neil, kes on näi­nud va­ra­se­mat näi­tust. Ehk­ki pil­te on en­di­se 600 ase­mel väl­jas 400, on li­gi pool väl­ja­pa­ne­kust uuen­da­tud ja pai­gu­ta­tud tee­ma­de kau­pa. Pü­sieks­po­sit­sioon on häs­ti lä­bi mõel­dud ja vaa­del­dav, tun­nus­ta­sid kuns­tias­ja­tund­jad ava­päe­val.

„Ki­rovi kol­hoo­si en­di­ses külm­hoo­nes tun­neb hea ni­na­ga ehk veel ka­la­lõh­na, ku­ni 1990nda­te aas­ta­te lõ­pu­ni oli siin ka­la­töös­tus. Kõr­ga­jal oli ka­la­te­ha­ses 240 töö­ta­jat,“ rää­kis Jaan Ma­nits­ki pü­si­näi­tu­se ava­mi­se­le kut­su­tud kuns­ti­rah­va­le ja kõi­gi­le teis­te­le kü­la­lis­te­le.

„Te­has jäi seis­ma, es­malt oli siin väi­ke näi­tus, mis on kas­va­nud kol­mes eta­pis. On kon­ve­rent­si­kes­kus, res­to­ran, la­vad en­di­ses kat­la­ma­jas ja kaks vä­li­la­va, me­re ää­res to­re ka­bel, vei­di ee­mal spor­di­saal ja me­re ää­res lin­nu­vaat­lus­tor­nid. Vii­nis­tu on ri­kas kü­la, meil on ka kaks saart – Moh­ni ja Hal­di saar. Moh­nil on 10 hoo­net muin­sus­kait­se all, seal on ma­ju­ta­mi­seks 24 voo­di­koh­ta.“

Projektijuht And­ra Orn lu­bas, et Jaan Ma­nit­ki­ga jät­ka­tak­se koos­tööd, uuen­du­si tu­leb veel ja ka­vas on ka luua Vii­nis­tu kuns­ti­sa­da­ma uus ko­du­leht.

Pü­si­näi­tu­se kõi­ge uuem teos sün­dis möö­du­nud es­mas­päe­val, kui tä­na­va­kunst­nik Ed­ward von Lõn­gus käis ko­ha­l ja te­gi muuseumi val­ge­le tel­lis­ki­vi­sei­na­le šab­loon­maa­li „Pa­ber­Len­nuk“. Kuns­ti­muu­seu­mi töö­ta­jad rää­ki­sid, et kunst­nik saa­bus koos kaas­kon­na­ga, kes kõik osa­le­sid maa­li val­mi­mi­sel ning en­nast ava­lik­ku­se eest var­ja­va Ed­ward von Lõn­gu­se isik jäi see­tõt­tu ka Vii­nis­tul sa­la­du­seks.

Sa­mal päe­val avas pur­je­ka­ga „Bel­lings­hau­sen“ kolm nä­da­lat An­tark­ti­ka ret­kel kaa­sa tei­nud kunst­nik An­na Lit­vi­no­va Vii­nis­tu tünn­ga­le­riis näi­tu­se „An­tark­ti­ka 200“. Sõ­na võt­tis ka eks­pe­dit­sioo­ni juht Tiit Pruu­li.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kui­das hin­dab se­da, mis te­ma eest­ve­da­mi­sel on li­gi 18 aas­ta­ga Vii­nis­tul teh­tud, vas­tas Jaan Ma­nits­ki: „Mui­du oleks Vii­nis­tul igav, aga tä­nu kõi­ge­le sel­le­le on siin ju ini­me­si. Ja kui ini­me­sed tu­le­vad siia, siis on häs­ti.“

Eelmine artikkelRaasiku vald pakub noortele suvetegevusi
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 6 pro­jek­ti