Raasiku vald pakub noortele suvetegevusi

536
Eelmisel nädalal mängisid tüdrukud Aruküla rahvamaja hoovis õuenoortekapäeval lauamänge.

Noorteüritusi toetavad Raasiku vald, Eesti Noorsootöö Keskus ja ministeerium.

Raasiku valla noortekeskused Arukülas ja Raasikul korraldavad juulis ja augustis üritusi eri vanuses noortele.

Aruküla noortekeskuse juht Maarja-Ly Teino rääkis, et seoses eriolukorraga tuli juunikuised üritused edasi lükata: „Tavaliselt on suvised noorteüritused alanud juunis töö- ja puhkelaagriga, kuid sel aastal viisime laagrid augustisse. Tänu Eesti Noorsootöö Keskuse projekti toetusele saime juulis avada õuenoortekapäevad.”

Möö­du­nud nä­da­la kol­mel pä­rast­lõu­nal toi­mu­sid esi­me­sed õue­noor­te­kapäe­vad Aru­kü­la ja Raa­si­ku rah­va­ma­ja hoo­vis, mis jät­ku­vad sel ja järg­mi­sel nä­da­lal. Ka­vas on õue­män­gud: ne­li-rit­ta, bow­ling, Jen­ga ehk tor­ni ehi­ta­mi­ne, doo­mi­no, Dia­bo­lo, To­wer, pe­tank, tä­rin­gu­mäng.
„Kõik on too­de­tud õues män­gi­mi­seks ning ta­va­män­gu­de­ga võr­rel­des pal­ju suu­re­mad. Nen­de soe­ta­mi­se tar­beks sai­me toe­tust Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se ning ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi ava­tud noor­te­kes­kus­te toe­tus­meet­mest. Kah­juks olid vih­ma­sed il­mad ning vii­bi­si­me roh­kem vih­ma eest pei­dus kui õues män­gi­des. Päi­ke­se­li­sel ajal lip­pa­si­me aga ko­he õue,” rää­kis Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se juht An­ge­la Al­lik.

Maar­ja-Ly Tei­no sõ­nul tu­le­vad õue­noor­te­ka­päe­val ka te­ge­vu­sed ja töö­toad, näi­teks orien­tee­ru­mi­ses ja graf­fi­tis. Küp­se­ta­tak­se vahv­leid ja pann­koo­ke, män­gu­de va­he­peal maius­ta­tak­se.

Uue et­te­võt­mi­se­na toi­mub 20.-21.juu­lil Aru­kü­la rah­va­ma­jas koos­töös et­te­võt­lusp­rog­ram­mi­ga Chan­ge­ma­kers päe­va­laa­ger, mis on suu­na­tud 14-19aas­tas­te­le. Märk­sõ­nad on ene­sea­reng, et­te­võt­lik­kus, ko­gu­kond. Har­ju­ta­tak­se mees­kon­na juh­ti­mist, õpi­tak­se tu­run­dus­nip­pe ja ene­sea­na­lüü­si, te­hak­se väl­ja­sõit et­te­võt­tes­se. Osa­lus­ta­su on 10 eu­rot. Toe­tab vald.

Au­gus­tis te­hak­se ka tööd
3.–7. au­gus­til kor­ral­da­tak­se 13-18-aas­tas­te­le Raa­si­ku val­la ma­lev, koos­tööd te­hak­se val­la asu­tus­te­ga. Maar­ja-Ly Tei­no rää­kis, et va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on lao­tud puid, ko­ris­ta­tud sur­nuae­da, kor­ras­ta­tud riiu­leid COO­Pis ja teh­tud hea­kor­ra­töid. Vald mak­sab noor­te­le pal­ka. Toit­lus­ta­mist ja töö­tu­be toe­tab Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus.

3.–7. au­gus­til on ka 11. kor­da toi­muv Raa­si­ku val­la noor­te ak­tiiv­se puh­ku­se ja spor­ti­mi­se laa­ger (Ra­Ku) Uus­kal­da spor­di- ja puh­ke­kü­las Lää­ne­maal, sihtg­rupp on 10–16aas­ta­sed. Män­gi­tak­se disc­gol­fi, pe­tan­ki ja ran­na­vol­let, meis­ter­da­tak­se ja mat­ka­tak­se. Osa­lus­ta­su on 90 eu­rot. Toe­tu­se saa­mi­seks esi­ta­ti pro­jek­ti­taot­lus ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le.

10.-14. au­gus­til toi­mub Raa­si­ku val­la töö- ja puh­ke­laa­ger 7-2aas­tas­te­le, kes en­ne­lõu­nal tee­vad hea­kor­ra­töid ja pä­rast­lõu­nal vee­da­vad ühes­koos ak­tiiv­selt va­ba ae­ga. Toe­tab vald.
Au­gus­ti lõ­pus on noor­te­kes­kus­tes päe­va­laag­rid õue­män­gu­de ja iga päev eri tee­ma­ga: loo­dus-. kuns­ti-, spor­di­päev. Osa­lus on ta­su­ta, aga söö­gi eest hoo­lit­seb igaüks ise.

Su­ve lõ­pe­tab 29. au­gus­til noor­te en­da kor­ral­da­tav su­me su­veõh­tu. Ka­vas on sport­li­kud män­gud, kont­sert ja õh­tu­dis­ko, ava­tud on koh­vik. Sis­se­pääs on ta­su­ta.

Maar­ja-Ly Tei­no rää­kis, et pea­gi kuu­lu­ta­tak­se väl­ja loo­vus­laa­ger näi­te­kuns­ti tut­vus­ta­mi­seks, kül­la tu­leb VAT Tea­ter imp­ro­teat­ri­ga ja laag­ri lõ­puks val­mis­ta­tak­se film.

„Tee­me ti­he­dat koos­tööd rah­va­ma­ja kul­tuu­ri­juh­ti­de­ga, saa­me neilt pal­ju tu­ge. Ei saa öel­da, et üri­tu­si on liht­ne kor­ral­da­da, aga koos saa­me häs­ti hak­ka­ma,” lau­sus Maar­ja-Ly Tei­no.

 

Eelmine artikkelAni­ja val­la ko­du­koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­sid kolm koh­vi­kut
Järgmine artikkelVii­nis­tu kuns­ti­muu­seum avas kü­las­tus­hooa­ja JAAN MA­NITS­KI kol­lekt­sioo­ni uuen­da­tud pü­si­näi­tu­se­ga